หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  

 นักศึกษาปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 48

 นักศึกษาปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48

 นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45
นักศึกษารหัส 44
นักศึกษารหัส 43
นักศึกษารหัส 42
นักศึกษารหัส 41
นักศึกษารหัส 40

 นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
นักศึกษารหัส 50

 นักศึกษาปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45
นักศึกษารหัส 44
นักศึกษารหัส 43
นักศึกษารหัส 42

สรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามหลักสูตร/สาขาวิชา

  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

สรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามหลักสูตร (ปริญญาตรี)

รหัส หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) รวม จบการศึกษา
56 --172-
55 --146-
54 --163-
53 -68145-
52 293867-
51 426-
48 1-1-
รวม 34108700-


สรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามหลักสูตร (ปริญญาตรี ภาคพิเศษ)

รหัส หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) รวม จบการศึกษา
50 1-1-
49 1-1-
48 1-1-
รวม 3-3-


สรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา (ปริญญาโท)

รหัส เภสัชกรรม
คลินิก
เภสัชเวท เทคโนโลยี
เภสัชกรรม
วิทย์ (ก1) วิทย์ (ก2) ชีวเภสัชกรรม เภสัชเคมี การจัดการ
เภสัชกรรม
(ก2)
การจัดการ
เภสัชกรรม
(แผน ข)
รวม จบการศึกษา
54 5--17--4421-
53 6--33--8121-
52 3--11---43215
51 11--148----3316
50 7--71--1-166
49 5--62----1311
48 2--126----2020
47 2---5----77
46 8--54----1717
45 7--33----1313
44 637------1616
43 647---1--1818
42 612---1--1010
41 5-3---1--99
40 6-1------77
รวม 858206239-3178242155


สรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา (ปริญญาโท ภาคพิเศษ)

รหัส การจัดการเภสัชกรรม (ก2) การจัดการเภสัชกรรม(แผน ข) รวม จบการศึกษา
50 2461
รวม 2461


สรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา (ปริญญาเอก)

รหัส เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ (นานาชาติ) รวม จบการศึกษา
54 4-4-
53 11-11-
52 12-121
51 17-171
50 151164
49 8-85
48 82109
47 7-77
46 6-65
45 7-77
44 7299
43 5-55
42 4-44
รวม 111511657


หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.pharmacy.cmu.ac.th