หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  

 นักศึกษาปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 48

 นักศึกษาปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48

 นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45
นักศึกษารหัส 44
นักศึกษารหัส 43
นักศึกษารหัส 42
นักศึกษารหัส 41
นักศึกษารหัส 40

 นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
นักศึกษารหัส 50

 นักศึกษาปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45
นักศึกษารหัส 44
นักศึกษารหัส 43
นักศึกษารหัส 42

สรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามหลักสูตร/สาขาวิชา

Mission
สำหรับอาจารย์
Mission
สำหรับบุคลากร
ปฎิทิน
กิจกรรมประจำวัน
Power by Symantec
กำจัดหนอนอินเทอร์เน็ต
Windows Media Player 9 (13.3 MB)
ฟังเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
Adbe Reader 6.0.1 (8.71 MB)
เปิดเอกสารนามสกุล pdf

  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

น.ส.นันท์ชนก ไชยคุนา

รหัส : 511010046
ระดับ : ปริญญาตรี
หลักสูตร : หลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต พ.ศ. 2547 (หลักสูตร 6 ปี)
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุนทรา เอกอนันต์กุล
สถานะ : กำลังศึกษา

วิทยานิพนธ์

 • การพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ที่มีใช้ในจังหวัดเชียงใหม่
  Database development of Non-steroidal anti-inflammatory drugs available in Chiang Mai.


  บทคัดย่อ (ภาษาไทย)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ที่มีใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบเว็บไซต์ และประเมินความพึงพอใจของฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น ทำการศึกษาโดยค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์จากแหล่งข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ และเก็บข้อมูลยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ที่ผลิตในประเทศไทยและมีจำหน่ายจริงในร้านยาในจังหวัดเชียงใหม่ นำมาจัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม Appserv, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Office Excel และ Adobe Photoshop จากนั้นนำไปให้กลุ่มตัวอย่าง คือ เภสัชกรร้านยาในเชียงใหม่ จำนวน 20 คน ทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจในการใช้
  ฐานข้อมูลจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นรวบรวมยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์จำนวน 52 ชื่อการค้า ประกอบด้วยข้อมูลยาตามชื่อสามัญจำนวน 7 รายการ รายละเอียดแต่ละรายการได้แก่ ชื่อการค้า, ชื่อสามัญ, ความแรง, รูปภาพเม็ดยา, ข้อบ่งใช้, รูปแบบยา, กลไกการออกฤทธิ์, เภสัชพลศาสตร์/เภสัชจลนศาสตร์, ข้อห้ามใช้, ข้อควรระวัง, อาการไม่พึงประสงค์, อันตรกิริยากับยาอื่น, อันตรกิริยากับอาหาร/สมุนไพร/แอลกอฮอล์, การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ และการใช้ยาในหญิงให้นมบุตร โดยสามารถทำการสืบค้นข้อมูลได้จาก ชื่อการค้า ชื่อสามัญ สี รูปร่าง และรอยพิมพ์บนเม็ดยา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สืบค้นข้อมูลสุขภาพหรือข้อมูลยาจากอินเทอร์เน็ตวันละ 2 ครั้งขึ้นไป นอกจากนี้พบว่าประเภทคำถามที่มักประสบปัญหาในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า และต้องการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมคือ ถามซื้อยาจากชื่อการค้าและถามชื่อยาจากเม็ดยา ตามลำดับ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อหัวข้อที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยคือ 4.25 ส่วนด้านเนื้อหาและข้อมูลพบว่าความถูกต้องของเนื้อหาและรูปภาพยามีค่าเฉลี่ย 4.25 และ 4.20 ตามลำดับ ซึ่งโดยภาพรวมพบว่าเภสัชกรส่วนใหญ่คิดว่าฐานข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในระดับดี การพัฒนาฐานข้อมูลนี้จึงเป็นประโยชน์แก่เภสัชกรร้านยาในการสืบค้นข้อมูลยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์และเป็นแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับเภสัชกรในการสืบค้นข้อมูลยาที่ผลิตในประเทศไทย

  บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  The objective of this study was to develop the searchable data of Non-steroidal anti-inflammatory drugs and to appraise satisfaction of the database. We searched and collected the information from the reliable references of Non-steroidal anti-inflammatory drugs which were local made and distributed in drug store in Chiang Mai. Computerized programs such as Appserv, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Office Excel and Adobe Photoshop program were used to create the web-based database. Twenty pharmacists who worked in drug store in Chiang Mai assessed satisfaction of the database. Descriptive statistic was used to analyze the data.
  Fifty-two trade names and seven generic names of Non-steroidal anti-inflammatory drugs were included in the database. The main component of the web-based database consisted of trade name, generic name and strength, picture, indication, mechanism of action, pharmacodynamic/pharmacokinetic, contraindication, precaution, adverse drug reaction, drug interaction, pregnancy category and lactation. It can be searched by trade name, generic name, color, shape and imprint. The results of the study showed that most subjects searched drug and health information from the internet more than two times a day. Moreover, questions which were needed to further searching for more information were about identifying drug from trade name and pill. The search fields were the most satisfactory item with score of 4.25. A score of validity of content and pictures were 4.25 and 4.20. Overall satisfaction toward the database was good. This web-based database can be beneficial for drug store’s pharmacists to search information of Non-steroidal anti-inflammatory drugs and also be a basic guide to develop database for pharmacist in searching local made drugs.


หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.pharmacy.cmu.ac.th