หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การอบรม/ประชุม/สัมมนาต่างประเทศ
การอบรม/ประชุม/สัมมนาในประเทศ

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
แบ่งตามประเภท
แบ่งตามหน้าที่รับผิดชอบ
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
วิทยากรภายในสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การอบรม/ประชุม/สัมมนาในประเทศ

ปีการศึกษา   | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2543 |

607 : นางสาวจินดา ภิโล, ประชุมปันความร้ส่ทีมครั้งที่ 1/2553, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (30 มกราคม 2552 - 30 ตุลาคม 2552)
606 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2552 เวลา 09.00-13.00 น., ห้องประชุม 2, ไทย (29 พฤษภาคม 2552 - 29 พฤษภาคม 2552)
605 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2552 เวลา 09.30 -13.05 น., ห้องประชุม 2, ไทย (29 พฤษภาคม 2552 - 29 พฤษภาคม 2552)
604 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, จัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 เวลา 08.30-15.30 น., ห้องสสี คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (27 พฤษภาคม 2552 - 28 พฤษภาคม 2552)
603 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 เวลา 13.30-17.00 น. , ห้องกระถินณรงค์, ไทย (26 พฤษภาคม 2552 - 26 พฤษภาคม 2552)
602 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ฝึกอบรมเพื่อรับทราบแนวทางการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (09.00 น.), ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A,B สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 25 พฤษภาคม 2552)
601 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2552 เวลา 13.30 - 16.45 น. , ห้องประชุม 2, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 25 พฤษภาคม 2552)
600 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2552 เวลา 09.00-12.00 น. , ห้องประชุม 2, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 25 พฤษภาคม 2552)
599 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2552 เวลา 09.20-11.00 น., ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 25 พฤษภาคม 2552)
598 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประสานงานการสอนสัมภาษณ์นักเรียนทุน สกอ. ชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2552 เวลา 09.00-09.30 น., ห้องประชุม 3, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 25 พฤษภาคม 2552)
597 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (13.30 - 16.45 น.), ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 25 พฤษภาคม 2552)
596 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 เรื่อง CMU : University of Excellence for Beautiful Wisdom, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 24 พฤษภาคม 2552)
595 : นางสาวดวงพร ชัชวารี, สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 , ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (21 พฤษภาคม 2552 - 22 พฤษภาคม 2552)
594 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, เข้ารับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์ เวลา 09.00-12.00 น., ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 22 พฤษภาคม 2552)
593 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์ เวลา 09.00-12.00 น., ห้องประชุม 2, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 22 พฤษภาคม 2552)
592 : นายประภาส ภูเวียง, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 4/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2552 - 21 พฤษภาคม 2552)
591 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 4/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (21 พฤษภาคม 2552 - 21 พฤษภาคม 2552)
590 : นางไพลิน อินต๊ะใหม่, ประชุมเกี่ยวกับคัดเลือกร้านขายอาหารคณะฯ, ห้องประชุม2, ไทย (21 พฤษภาคม 2552 - 21 พฤษภาคม 2552)
589 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมพิจารณาผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารคณะฯ, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (21 พฤษภาคม 2552 - 21 พฤษภาคม 2552)
588 : นางอมรรัตน์ ตาสา, ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่โรงอาหาร, คณะเภสัชศาสตร์และโรงแรมสินสยามรีสอร์ท จ.ระยอง, ไทย (21 พฤษภาคม 2552 - 21 พฤษภาคม 2552)
587 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 เวลา 08.30-16.00 น., ห้องประชุม 1, ไทย (21 พฤษภาคม 2552 - 21 พฤษภาคม 2552)
586 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 และการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษา เวลา 08.30-16.30 น., ห้องประชุม 1, ไทย (21 พฤษภาคม 2552 - 21 พฤษภาคม 2552)
585 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 4/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (21 พฤษภาคม 2552 - 21 พฤษภาคม 2552)
584 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 2/2552, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (20 พฤษภาคม 2552 - 20 พฤษภาคม 2552)
583 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 2/2552, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (20 พฤษภาคม 2552 - 20 พฤษภาคม 2552)
582 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (20 พฤษภาคม 2552 - 20 พฤษภาคม 2552)
581 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ (ในฐานะผู้ร่วมประชุม), ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (20 พฤษภาคม 2552 - 20 พฤษภาคม 2552)
580 : นายประภาส ภูเวียง, ประชุมประจำปี ครั้งที่ 1 เครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัยในคณะเภสัชศาสตร์ และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (19 พฤษภาคม 2552 - 20 พฤษภาคม 2552)
579 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมคณะกรรมการจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (19 พฤษภาคม 2552 - 19 พฤษภาคม 2552)
578 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 เวลา 09.00-11.30 น., ห้องประชุม 3, ไทย (19 พฤษภาคม 2552 - 19 พฤษภาคม 2552)
577 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมเรื่อง การบริหารจัดการการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เวลา 13.30-15.00 น. , ห้อง SCB 2100 คณะวิทยาศาสตร์, ไทย (18 พฤษภาคม 2552 - 18 พฤษภาคม 2552)
576 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารกระบวนวิชา เวลา 13.00-15.30 น., คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 พฤษภาคม 2552 - 18 พฤษภาคม 2552)
575 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมกรรมการร่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 (หลักสูตร 6 ปี) ครั้งที่ 4/2552 เวลา 09.00-14.25 น. , ห้องประชุม 2, ไทย (15 พฤษภาคม 2552 - 15 พฤษภาคม 2552)
574 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ตรวจสอบหลักฐานและประสานงานการสอบสัมภาษณ์ สกอ. ปีการศึกษา 2552 เวลา 07.30 -12.00 น., อาคารร้านขายยา, ไทย (14 พฤษภาคม 2552 - 14 พฤษภาคม 2552)
573 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552 เวลา 08.30-09.15 น. และ เวลา 11.00-11.30 น. , ห้องเอื้องคำ, ไทย (14 พฤษภาคม 2552 - 14 พฤษภาคม 2552)
572 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมกรรมการเรื่องผู้เช่าโรงอาหารคณะฯ, ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (13 พฤษภาคม 2552 - 13 พฤษภาคม 2552)
571 : รศ.ดร.กนกพร นิวัฒนนันท์, 3rd Asian Pacific Regional ISSX Meeting , The Imperial Queen's Park Hotel, ไทย (10 พฤษภาคม 2552 - 12 พฤษภาคม 2552)
570 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (7 พฤษภาคม 2552 - 7 พฤษภาคม 2552)
569 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, ารประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2553 เวลา 13.30-16.30 น. , ห้องประชุม 2, ไทย (6 พฤษภาคม 2552 - 6 พฤษภาคม 2552)
568 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 (หลักสูตร 6 ปี) ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2552 เวลา 13.30- 16.30 น. , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย (4 พฤษภาคม 2552 - 4 พฤษภาคม 2552)
567 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมกรรมการร่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 (หลักสูตร 6 ปี) ครั้งที่ 3/2552 เวลา 09.00-12.15 น. , ห้องประชุม 2, ไทย (1 พฤษภาคม 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
566 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร 6 ปี ครั้งที่ 3/2552 เวลา 09.00-12.12 น., คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (1 พฤษภาคม 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
565 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2553 เวลา 09.00-11.30 น. , ห้องประชุม 2, ไทย (30 เมษายน 2552 - 30 เมษายน 2552)
564 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (13.00 - 16.00 น.), ไทย (30 เมษายน 2552 - 30 เมษายน 2552)
563 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2552 เวลา 13.00-15.00 น. , ห้องประชุม 2, ไทย (30 เมษายน 2552 - 30 เมษายน 2552)
562 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2552 - 30 เมษายน 2552)
561 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การร่วมต้อนรับคณะนักเรียนจาก RAC ที่มาเยี่ยมชมคณะฯ เวลา 09.00-10.30 น. , ห้อง 212 , ไทย (29 เมษายน 2552 - 29 เมษายน 2552)
560 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Access, ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ (13.00 - 16.00 น.), ไทย (29 เมษายน 2552 - 29 เมษายน 2552)
559 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (28 เมษายน 2552 - 28 เมษายน 2552)
558 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2553 เวลา 09.00-11.30 น. , ห้องประชุม 2, ไทย (28 เมษายน 2552 - 28 เมษายน 2552)
557 : นางสาวอัมพร อินวงค์, การจัดทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ ประจำปี 2553 ของงานบริการการศึกษา, ห้องประชุม 3, ไทย (28 เมษายน 2552 - 28 เมษายน 2552)
556 : นายประภาส ภูเวียง, การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี, ไทย (24 เมษายน 2552 - 27 เมษายน 2552)
555 : นางดวงเดือน แก้วดวงแสง, การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, อำเภอชะอำ, ไทย (25 เมษายน 2552 - 27 เมษายน 2552)
554 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี, ไทย (24 เมษายน 2552 - 27 เมษายน 2552)
553 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.30 - 11.30 น.), ไทย (27 เมษายน 2552 - 27 เมษายน 2552)
552 : นางพรพิมล จาปัญญะ, การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี, ไทย (24 เมษายน 2552 - 27 เมษายน 2552)
551 : นายวีระชาติ คำปา, ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, คณะเภสัชศาสตร์ มช.และจังหวัดเพชรบุรี, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 27 เมษายน 2552)
550 : นางเรืองรอง คำปา, การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงคณะเภสัชศาสตร์ และจังหวัดเพชรบุรี, คณะเภสัชศาสตร์ มช. และจังหวัดเพชรบุรี, ไทย (23 มีนาคม 2552 - 27 เมษายน 2552)
549 : นางสาวอุมาพร ภูสด, สัมมนา ณ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน และโรงแรมสวนบวกหาดชะอำ จ.เพชรบุรี, อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี, ไทย (24 เมษายน 2552 - 27 เมษายน 2552)
548 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, ณ อมรพันธ์ วิลล่า รัสอร์ท จังหวัดระยอง, ไทย (23 เมษายน 2552 - 26 เมษายน 2552)
547 : นางศิรดา กลิ่นน้อย, การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (25 เมษายน 2552 - 26 เมษายน 2552)
546 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี, ไทย (24 เมษายน 2552 - 26 เมษายน 2552)
545 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี, ไทย (24 เมษายน 2552 - 26 เมษายน 2552)
544 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมสัมมนาการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2553 เวลา 09.00-13.00 น., โรงแรมฮอลิเดย์อิน เชียงใหม่, ไทย (24 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
543 : นางศรีพรรณ สรรสวาสดิ์, ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการเภสัชกรรม 45 ปี เภสัชเชียงใหม่, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (23 เมษายน 2552 - 23 เมษายน 2552)
542 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 (หลักสูตร 6 ปี) ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2552 เวลา 09.30- 16.30 น. (21 เม.ย.52) และเวลา 13.00-16.00 น. (22 เม.ย.52) , ห้องประชุม 2, ไทย (21 เมษายน 2552 - 22 เมษายน 2552)
541 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, สอบสัมภาษณ์ผู้สอบคัดเลือกเป้นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ (13.00 - 15.30 น.), ไทย (21 เมษายน 2552 - 21 เมษายน 2552)
540 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 12/2552 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ (09.30 - 11.00 น.), ไทย (21 เมษายน 2552 - 21 เมษายน 2552)
539 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 (หลักสูตร 6 ปี) ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ครั้งที่ 2/2552 เวลา 13.30-17.00 น., คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (21 เมษายน 2552 - 21 เมษายน 2552)
538 : นางสาวอุมาพร ภูสด, 13.00-16.30 ตรวจรับเครื่อง Dissolution, ห้องปฏิบัติการยาเม็ด ชั้น 1 อาคาร 2, ไทย (20 เมษายน 2552 - 20 เมษายน 2552)
537 : รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล, ประชุมคณะทำงานประสานงานและดำเนินการจัดหลักสูตรร่วมเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก และการจัดการเภสัชกรรม, กรุงเทพฯ, ไทย (20 เมษายน 2552 - 20 เมษายน 2552)
536 : นางศิรดา กลิ่นน้อย, การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ปี 2553, คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
535 : นางสาวจินดา ภิโล, ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2553, ห้องพุทธชาด, ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
534 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2553 เวลา 08.30-12.00 น., คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
533 : นางศรีพรรณ สรรสวาสดิ์, ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ ประจำปี 2553, ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
532 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2553, ณ ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (08.30 - 14.30 น.), ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
531 : นางสาวแจ่มศรี วงค์ชะรัตน์, ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2553, ห้องพุทธชาด อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
530 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2553, ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
529 : นางสาวอัมพร อินวงค์, การจัดทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ ประจำปี 2553, ห้องพุทธชาด, ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
528 : นางสาวอุมาพร ภูสด, 8.30-13.00 ประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี , ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ, ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
527 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ประจำปี 2553, ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
526 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ประจำปี 2553, ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
525 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำฯ ดีเด่น ประจำปี 2551 เพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
524 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2553, ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกรียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
523 : นางดวงเดือน แก้วดวงแสง, การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ปี 2553, คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
522 : นางสาววัชรี ศรีประจวบ, ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2553, ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
521 : นางวิภาวี เสวะกะ, ประชุมการเขียนแผลกลยุทธ์ และแผนงานประจำ, ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
520 : นายนรากร คำฟู, ประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี, ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ, ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
519 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, การประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและให้ข้อคิดเห็น เรื่อง การใช้งาน และการพัฒนาระบบ CMU-MIS ด้านวิเทศสัมพันธ์, ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (09.30 - 11.00 น.), ไทย (8 เมษายน 2552 - 8 เมษายน 2552)
518 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2552 - 3 เมษายน 2552)
517 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2552 - 3 เมษายน 2552)
516 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 (หลักสูตร 6 ปี) ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 2/2552 เวลา 09.30- 11.30 น. , โรงแรมอโมร่าท่าแพ , ไทย (30 มีนาคม 2552 - 30 มีนาคม 2552)
515 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2552 - 30 มีนาคม 2552)
514 : นายประภาส ภูเวียง, อบรมหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัยของคณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม, ไทย (25 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
513 : นางสาวอุมาพร ภูสด, 8.30-16.30 เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ SAR ของแต่ละหน่วยงาน, ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 26 มีนาคม 2552)
512 : นางวิภาวี เสวะกะ, การนำเสนอรายงานการประเมินตนเอง, ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 26 มีนาคม 2552)
511 : นางสาวจินดา ภิโล, สัมมนาเรื่อง การนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา สายงาน และหน่วยงานต่างๆ ประจำปีการศึษา 2551, ห้องพุทธชาด, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 26 มีนาคม 2552)
510 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, สัมมนาเรื่อง การนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา สายงานและหน่วยงานต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2551, ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 26 มีนาคม 2552)
509 : นางพรพิมล จาปัญญะ, สัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของภาควิชา สายงานและหน่วยงานต่างๆ , ห้องพุดธชาด, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 26 มีนาคม 2552)
508 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การสัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา สายงาน และหน่วยงานต่างๆ เวลา 09.00-16.30 น. , ห้องพุทธชาด , ไทย (26 มีนาคม 2552 - 26 มีนาคม 2552)
507 : นายสุวัฒน์ งามดี, สัมมนาเรื่อง การนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา สายงานและหน่วยงานต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2551, ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 26 มีนาคม 2552)
506 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, สัมมนาเรื่อง การนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา สายงานและหน่วยงานต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2551, ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ (09.00 - 16.00 น.), ไทย (26 มีนาคม 2552 - 26 มีนาคม 2552)
505 : นางสาววัชรี ศรีประจวบ, สัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของภาควิชา สายงาน และหน่วยงานต่าง ๆ , ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 26 มีนาคม 2552)
504 : นางเรืองรอง คำปา, สัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของภาควิชา สายงานและหน่วยงานต่างๆ, คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย (26 มีนาคม 2552 - 26 มีนาคม 2552)
503 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, การนำเสนอรายงานการประเมินตนเอง, ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 26 มีนาคม 2552)
502 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การสัมมนานำเสนอรายงานการศึกษาตนเองของภาควิชา สายงานและหน่วยงานต่าง ๆ , ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกรียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 26 มีนาคม 2552)
501 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 3/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (14.00 - 16.00 น.), ไทย (24 มีนาคม 2552 - 24 มีนาคม 2552)
500 : นางสาววัชรี ศรีประจวบ, โครงการปันความรู้สู่ทีม, ห้องประชุม 3, ไทย (24 มีนาคม 2552 - 24 มีนาคม 2552)
499 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, โครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 3/2552, ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2552 - 24 มีนาคม 2552)
498 : นายประภาส ภูเวียง, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 3/2552, ห้องประชุม 2 อาคาร 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 มีนาคม 2552 - 24 มีนาคม 2552)
497 : นางชินานารถ ศรีจันทร์ดร, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (24 มีนาคม 2552 - 24 มีนาคม 2552)
496 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 3/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (24 มีนาคม 2552 - 24 มีนาคม 2552)
495 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุม "โครงการปันความรู้สู่ทีม" ครั้งที่ 3/2552 เวลา 14.00-15.50 น., ห้องประชุม 2, ไทย (24 มีนาคม 2552 - 24 มีนาคม 2552)
494 : นางสาวดวงพร ชัชวารี, ประชุมสัมมนาเรื่อง การสอบ CMU-eTEGS และการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา, ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสถาบันภาษา, ไทย (23 มีนาคม 2552 - 23 มีนาคม 2552)
493 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (สำหรับคณาจารย์), โรงแรม เดอะอิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท จ.เชียงราย, ไทย (21 มีนาคม 2552 - 23 มีนาคม 2552)
492 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, อบรม เรื่อง ความรู้ดานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2552 - 22 มีนาคม 2552)
491 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2552 เรื่อง Research Methodology I,II (SDL) , ห้องประชุม DIC คณะเภสัชศาสตร์ (10.00 - 11.00 น.), ไทย (20 มีนาคม 2552 - 20 มีนาคม 2552)
490 : นางพรพิมล จาปัญญะ, การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ ประจำปี 2551, ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2552 - 19 มีนาคม 2552)
489 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสุตร 6 ปี ครั้งงที่ 2/2552, คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (19 มีนาคม 2552 - 19 มีนาคม 2552)
488 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2552 - 19 มีนาคม 2552)
487 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมกรรมการร่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 (หลักสูตร 6 ปี) ครั้งที่ 2/2552 เวลา 14.00-17.00 น. , ห้องประชุม 2, ไทย (19 มีนาคม 2552 - 19 มีนาคม 2552)
486 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 (หลักสูตร 6 ปี) ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2552, คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (18 มีนาคม 2552 - 18 มีนาคม 2552)
485 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานบริการการศึกษา เวลา 09.00-10.30 น. , ห้องประชุม 3, ไทย (18 มีนาคม 2552 - 18 มีนาคม 2552)
484 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (17 มีนาคม 2552 - 17 มีนาคม 2552)
483 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, โครงการ "กาดนัด KM" ครั้งที่ 1, ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรูสิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (16 มีนาคม 2552 - 17 มีนาคม 2552)
482 : นายสุวัฒน์ งามดี, กิจกรรม กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 มีนาคม 2552 - 16 มีนาคม 2552)
481 : นางเรืองรอง คำปา, งานKM DAY มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 มีนาคม 2552 - 16 มีนาคม 2552)
480 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, กิจกรรม กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่, ไทย (16 มีนาคม 2552 - 16 มีนาคม 2552)
479 : นางชินานารถ ศรีจันทร์ดร, โครงการ กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 มีนาคม 2552 - 16 มีนาคม 2552)
478 : นางสาวอุมาพร ภูสด, 13.00 - 17.00 จัดบอร์ด KM ในการร่วมงาน KM-PYU 16-17 มีค.52, มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่, ไทย (15 มีนาคม 2552 - 15 มีนาคม 2552)
477 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 (หลักสูตร 6 ปี) ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2552 เวลา 13.30- 16.00 น. , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด , ไทย (13 มีนาคม 2552 - 13 มีนาคม 2552)
476 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการร่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 (หลักสูตร 6 ปี) เวลา 14.00-16.00 น. , ห้องประชุม 2, ไทย (10 มีนาคม 2552 - 10 มีนาคม 2552)
475 : นางเรืองรอง คำปา, การสัมมนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2551, คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย (10 มีนาคม 2552 - 10 มีนาคม 2552)
474 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมกรรมการร่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 (หลักสูตร 6 ปี) ครั้งที่ 1/2552 เวลา 14.00-16.05 น. , ห้องประชุม 2, ไทย (9 มีนาคม 2552 - 9 มีนาคม 2552)
473 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (13.00 - 14.00 น.), ไทย (9 มีนาคม 2552 - 9 มีนาคม 2552)
472 : นางสาวอุมาพร ภูสด, 10.30-19.00 คุมสอบสภาของนักศึกษาปี 5, ห้องปฏิบัติการชั้น 2 อาคาร 2, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
471 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลการสำรวจความต้องการของนักศึกษาฯ, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
470 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (5 มีนาคม 2552 - 5 มีนาคม 2552)
469 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงโรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์, ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (5 มีนาคม 2552 - 5 มีนาคม 2552)
468 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดงานบริการการศึกษา และหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา เวลา 14.30-17.00 น. , ห้องประชุม 3 , ไทย (5 มีนาคม 2552 - 5 มีนาคม 2552)
467 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2552 (ร่วมประชุมวาระพิจารณาการตัดเกรดช่วงที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2551 เวลา 09.00-12.25 น.) , ห้องประชุม 2 , ไทย (5 มีนาคม 2552 - 5 มีนาคม 2552)
466 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม (พิเศษ), ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (15.00 - 16.30 น.), ไทย (4 มีนาคม 2552 - 4 มีนาคม 2552)
465 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมหัวหน้างาน หน่วยงาน ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ (ปันความรู้สู่ทีมวาระพิเศษ), ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (4 มีนาคม 2552 - 4 มีนาคม 2552)
464 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (3 มีนาคม 2552 - 3 มีนาคม 2552)
463 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2552 (ร่วมประชุมวาระพิจารณาการตัดเกรดช่วงที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2551 เวลา 09.30-11.35 น.) , ห้องประชุม 2 , ไทย (3 มีนาคม 2552 - 3 มีนาคม 2552)
462 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, ณ ห้องสสี ปันยารชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
461 : นางวิภาวี เสวะกะ, ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรองรับการเปลี่ยนแปลง, ห้องสสี คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
460 : นางศรีวิไล เจริญเมือง, ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง , คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
459 : นางเรืองรอง คำปา, การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
458 : นางสาวพัชรี ตรงเพียรเลิศ, ประชุมเชิงปฏิบัติกการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, ห้องประชุมสสี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
457 : นางอมรรัตน์ ตาสา, การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง(ช่วงบ่าย), คณะเภสัชศาสตร์และโรงแรมสินสยามรีสอร์ท จ.ระยอง, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
456 : นางอมรรัตน์ ตาสา, ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง(ช่วงเช้า), คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
455 : นางไพลิน อินต๊ะใหม่, ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง(ช่วงเช้า), ห้องสสี ปันยารชุน อาคารเฉลิมพระเกีรติ, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
454 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, ฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง การเปลี่ยนผ่านการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ: สภาพปัจจุบัน และอนาคต และ เรื่อง ระบบบริหารจัดการคณะภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ เวลา 09.00-12.30 น., ห้องสสี, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
453 : นางศิรดา กลิ่นน้อย, การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
452 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมโครงการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, ห้องประชุมสสีฯ และห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ (ทั้งวัน), ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
451 : นางไพลิน อินต๊ะใหม่, การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง(ช่วงบ่าย), ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
450 : นางชินานารถ ศรีจันทร์ดร, ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง , ห้องประชุมสสี ปันยารชุน และห้องพวงชมพู, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
449 : นางสาวจินดา ภิโล, ประชุมโครงการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, ห้องประชุมสลีฯ และห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
448 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรองรับการเปลี่ยนแปลง, คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
447 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, ห้องประชุม สสี ปันยารชุน คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
446 : นายประภาส ภูเวียง, ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, ห้องประชุมสสี ปันยารชุน และห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
445 : นางสาวอัมพร อินวงค์, การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, สสี, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
444 : นางพรพิมล จาปัญญะ, การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
443 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, ห้องประชุม สสี ปันยารชุน, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
442 : นางศิรดา กลิ่นน้อย, การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป, ศูนย์เทคโนโลยีฯ คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2552 - 27 กุมภาพันธ์ 2552)
441 : นายนรากร คำฟู, อบรมเรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Macromedia dreamweaver, ณ. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะ้ภสัชศาสตร์, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2552 - 27 กุมภาพันธ์ 2552)
440 : นางชินานารถ ศรีจันทร์ดร, ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreanweaver 8 , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2552 - 27 กุมภาพันธ์ 2552)
439 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมชี้แจงแบบปรับปรุงโรงอาหารคณะฯ , ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2552 - 26 กุมภาพันธ์ 2552)
438 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะทำงานคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7 /2551 เรื่อง เภสัชเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Pharmacoeconomics), ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (11.00 - 12.00 น.), ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2552 - 26 กุมภาพันธ์ 2552)
437 : นางวิภาวี เสวะกะ, อบรมการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป, ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2552 - 24 กุมภาพันธ์ 2552)
436 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 1/2552, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2552 - 24 กุมภาพันธ์ 2552)
435 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 1/2552, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2552 - 24 กุมภาพันธ์ 2552)
434 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, อบรมเรื่องกาสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป, คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2552 - 24 กุมภาพันธ์ 2552)
433 : นางสาวอุมาพร ภูสด, ฟังบรรยายพิเศษโดย Professor Dr.Rainer H.Muller, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2552 - 23 กุมภาพันธ์ 2552)
432 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2552 13.30-16.30 น. , ห้องเอื้องคำ 01-004, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2552 - 23 กุมภาพันธ์ 2552)
431 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2552 เวลา 13.30-16.30 น. , ห้องเอื้องคำ, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2552 - 23 กุมภาพันธ์ 2552)
430 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2552, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ (10.00 - 11.00 น.), ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2552)
429 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคล หน่วยงาน ข้าราชการ และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2552 เวลา 10.00 -10.30 น. , ห้องประชุม 3 , ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2552)
428 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2552 เวลา 10.00-10.30 น., ห้องประชุม 3, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2552)
427 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2552)
426 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2552 เวลา 10.00-11.30 น. , ห้องประชุม 2 , ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2552)
425 : นางสาววัชรี ศรีประจวบ, โครงการปันความรู้สู่ทีม, ห้องประชุม 2, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2552 - 18 กุมภาพันธ์ 2552)
424 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 2/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (10.00 - 12.00 น.), ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2552 - 18 กุมภาพันธ์ 2552)
423 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 2/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2552 - 18 กุมภาพันธ์ 2552)
422 : นายประภาส ภูเวียง, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 2/2552, ห้องประชุม 2 อาคาร 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2552 - 18 กุมภาพันธ์ 2552)
421 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 2/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2552 - 18 กุมภาพันธ์ 2552)
420 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุม "โครงการปันความรู้สู่ทีม" ครั้งที่ 2/2552 เวลา 10.00-12.15 น., ห้องประชุม 2 , ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2552 - 18 กุมภาพันธ์ 2552)
419 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, โครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 2/2552, ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2552 - 18 กุมภาพันธ์ 2552)
418 : นางชินานารถ ศรีจันทร์ดร, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2552 - 18 กุมภาพันธ์ 2552)
417 : นางสาวอุมาพร ภูสด, 8.30-15.30 คุมสอบรอบซ้อมในการสอบสภานักศึกษาปี 5, ห้องปฏิบัติการชั้น 2 อาคาร 2, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2552 - 16 กุมภาพันธ์ 2552)
416 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมสัญจรตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2552)
415 : นางสาวอัมพร อินวงค์, ร่วมฟังบรรยายธรรมะ"โครงการสาระธรรมนำสุข" และร่วมทำบุญ "โครงการเติมเต็มรักจากพี่..เพื่อน้อง" ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 , โถงธุรการ, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2552)
414 : นางพรพิมล จาปัญญะ, การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : Executive Briefing สำหรับหมวด 1-6 และเน้นการเขียนรายงานในหมวด 7, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2552)
413 : นางวลัยภรณ์ ฟองตระกูล, การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลแห่งชาติ หมวด 1-6 และเน้นการเขียนรายงานในหมวด 7 (ผลลัพธ์การดำเนินการ, โรงแรมแกรนด์วิว จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2552)
412 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, สัมมนาฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : Executive Briefing สำหรับหมวด 1-6 และเน้นการเขียนรายงานในหมวด 7 (ผลลัพธ์การดำเนินการ), โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2552)
411 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2552 (วาระพิเศษ), ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2552 - 11 กุมภาพันธ์ 2552)
410 : นายสุวัฒน์ งามดี, สัมมนาเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551, ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2552 - 10 กุมภาพันธ์ 2552)
409 : นางวลัยภรณ์ ฟองตระกูล, การเขียนรายงานการประเมินตนอง ประปีการศึกษา 2551, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2552 - 10 กุมภาพันธ์ 2552)
408 : นางพรพิมล จาปัญญะ, สัมมนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง, ห้องพวงคราม, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2552 - 10 กุมภาพันธ์ 2552)
407 : นางไพลิน อินต๊ะใหม่, ร่วมสัมมนา เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง, ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2552 - 10 กุมภาพันธ์ 2552)
406 : นางเรืองรอง คำปา, การสัมมนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2551, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2552 - 10 กุมภาพันธ์ 2552)
405 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การสัมมนา เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551, ณ ห้องพวงชมพู อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2552 - 10 กุมภาพันธ์ 2552)
404 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, สัมมนา เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551, ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2552 - 10 กุมภาพันธ์ 2552)
403 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การสัมมนาเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551 เวลา 13.30-15.00 น. , ห้องพวงชมพู, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2552 - 10 กุมภาพันธ์ 2552)
402 : นางชินานารถ ศรีจันทร์ดร, สัมมนา เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551, ห้องพวงชมพู, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2552 - 10 กุมภาพันธ์ 2552)
401 : นางอมรรัตน์ ตาสา, ร่วมสัมมนาเรื่องการเขียนรายงานประเมินตนเอง, คณะเภสัชศาสตร์และโรงแรมสินสยามรีสอร์ท จ.ระยอง, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2552 - 10 กุมภาพันธ์ 2552)
400 : นางสาวอัมพร อินวงค์, การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551, พวงชมพู, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2552 - 10 กุมภาพันธ์ 2552)
399 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, สัมมนาเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา สายงานและหน่วยงานต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2551, ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ (13.00 - 15.00 น.), ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2552 - 10 กุมภาพันธ์ 2552)
398 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ในการนำเสนอผลงานกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 เวลา 08.30-09.00 และ 11.00-12.30 น. , ห้องประชุม 1, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2552 - 10 กุมภาพันธ์ 2552)
397 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2552 - 6 กุมภาพันธ์ 2552)
396 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2552 (ร่วมประชุมวาระแจ้งให้ทราบ เวลา 09.00-10.15 น.) , ห้องประชุม 2 , ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2552 - 6 กุมภาพันธ์ 2552)
395 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ (ในฐานะผู้ร่วมประชุม), ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.00 - 10.00 น.), ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2552 - 6 กุมภาพันธ์ 2552)
394 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม UNSW (แทนคณบดี), อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (13.30 - 15.00 น.), ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2552 - 4 กุมภาพันธ์ 2552)
393 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมเฉพาะกิจระหว่างคณบดีและหัวหน้างาน เวลา 10.45-11.15 น., ห้องประชุม 2 , ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2552 - 3 กุมภาพันธ์ 2552)
392 : รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล, ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการงานครบรอบ 80 ปี เภสัชสมาคมแห่งประเทศไทย, อาคารเภสัชกรรมสมาคม กรุงเทพฯ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2552 - 3 กุมภาพันธ์ 2552)
391 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, สัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2552 - 30 มกราคม 2552)
390 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เวลา 09.00-16.30 น. , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2552 - 30 มกราคม 2552)
389 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นานาสาระ, ณ ห้องสุนทรียเสวนา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (28 มกราคม 2552 - 28 มกราคม 2552)
388 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, อบรมเรื่อง e-Learning Day 2009 Chiang Mai University 2.0. ทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่กับการใช้ไอทีในการเรียนการสอน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2552 - 28 มกราคม 2552)
387 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2552 เวลา 09.30-12.00 น., ห้องประชุม 2, ไทย (27 มกราคม 2552 - 27 มกราคม 2552)
386 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (27 มกราคม 2552 - 27 มกราคม 2552)
385 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุม(พิเศษ) การเสนอชื่อผู้สมควรทำหน้าที่แลขานุการคณะฯ, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (10.030 - 11.30 น.), ไทย (26 มกราคม 2552 - 26 มกราคม 2552)
384 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การประชุมกลุ่มนักปฏิบัติ (Community of Practics : CoP) ในหัวข้อ การเขียนบันทึกอนุทิน (Blog) , ณ ห้องประชุม 207 สำนักหอสมุด อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรูสิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (26 มกราคม 2552 - 26 มกราคม 2552)
383 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านการคัดเลือกในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2552 เวลา 08.30-09.00 น. และ เวลา 11.30-12.00 น. , ห้องเอื้องคำ, ไทย (24 มกราคม 2552 - 24 มกราคม 2552)
382 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมชี้แจงการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านการคัดเลือกในเขตพัฒนาภาคเหนือ เวลา 10.00-11.00 น. , ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (23 มกราคม 2552 - 23 มกราคม 2552)
381 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ผู้บริหารพบปะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tennessee (กลุ่มที่ 2), ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.00 - 10.00 น.), ไทย (19 มกราคม 2552 - 19 มกราคม 2552)
380 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ เพื่อประกอบการเลื่อนค่าจ้าง สำหรับพนักงานปฏิบัติการ, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (16 มกราคม 2552 - 16 มกราคม 2552)
379 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานตรงกันในการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (13.30 น.), ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มช., ไทย (16 มกราคม 2552 - 16 มกราคม 2552)
378 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, คลินิกตัวชี้วัดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2551, ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (15 มกราคม 2552 - 15 มกราคม 2552)
377 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคลินิกตัวชี้วัดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (15 มกราคม 2552 - 15 มกราคม 2552)
376 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมคลินิกตัวชี้วัดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (15 มกราคม 2552 - 15 มกราคม 2552)
375 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมคลินิกตัวชี้วัด (09.00-12.00 น.), ห้องประชุม 3, ไทย (15 มกราคม 2552 - 15 มกราคม 2552)
374 : รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล, ประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือฯ ครั้งที่ 2/2551, ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (13 มกราคม 2552 - 14 มกราคม 2552)
373 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 1/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2552 - 13 มกราคม 2552)
372 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุม "โครงการปันความรู้สู่ทีม" ครั้งที่ 1/2552 เวลา 14.00-16.30 น., ห้องประชุม 2 , ไทย (13 มกราคม 2552 - 13 มกราคม 2552)
371 : นายประภาส ภูเวียง, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 1/2552, ห้องประชุม 2 อาคาร 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 มกราคม 2552 - 13 มกราคม 2552)
370 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมคณะกรรมการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 1/2552 (14.00-16.30 น.), ห้องประชุม 2, ไทย (13 มกราคม 2552 - 13 มกราคม 2552)
369 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 1/2552, ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (13 มกราคม 2552 - 13 มกราคม 2552)
368 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 1/2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (14.00-16.30 น.), ไทย (13 มกราคม 2552 - 13 มกราคม 2552)
367 : นางสาวพัชรี ตรงเพียรเลิศ, อบรมการใช้ระบบงานสารบรรณ e-office โครงการ CMU MIS, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มกราคม 2552 - 12 มกราคม 2552)
366 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, อมรมเชิงปฏิบัติการ e-office MIS, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ (13.30 - 15.00 น.), ไทย (12 มกราคม 2552 - 12 มกราคม 2552)
365 : นายสุวัฒน์ งามดี, อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบงานสารบรรณ e-office โครงการ CMU MIS, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (12 มกราคม 2552 - 12 มกราคม 2552)
364 : นายนรากร คำฟู, อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบงานสารบรรณ e-office โครงการ CMU-MIS, ห้องเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (12 มกราคม 2552 - 12 มกราคม 2552)
363 : นางเรืองรอง คำปา, อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบงานสารบรรณ e - office โครงการ CMU MIS, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (12 มกราคม 2552 - 12 มกราคม 2552)
362 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานสารบรรณ e-office โครงการ CMU MIS, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (12 มกราคม 2552 - 12 มกราคม 2552)
361 : นางสาวอุมาพร ภูสด, อบรมเชิงปฏิบัตืการเรื่อง การใช้งานระบบงานสารบรรณ e-office โครงการ CMU-MIS, ห้องเท่คโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (12 มกราคม 2552 - 12 มกราคม 2552)
360 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบงานสารบรรณ e-office ในโครงการ CMU MIS, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (12 มกราคม 2552 - 12 มกราคม 2552)
359 : นางวิภาวี เสวะกะ, อบรมการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-office) โครงการ cmu-mis, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (12 มกราคม 2552 - 12 มกราคม 2552)
358 : นางวลัยภรณ์ ฟองตระกูล, อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบงานสารบรรณ e-office โครงการ CMU MIS, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชฯ, ไทย (12 มกราคม 2552 - 12 มกราคม 2552)
357 : นางศิรดา กลิ่นน้อย, การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (12 มกราคม 2552 - 12 มกราคม 2552)
356 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคลินิกตัวชี้วัดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 เวลา 13.30-15.15 น. , ห้องประชุม 3 , ไทย (8 มกราคม 2552 - 8 มกราคม 2552)
355 : นางวิภาวี เสวะกะ, ประชุมคลินิกตัวชี้วัด, ห้องประชุม 3, ไทย (8 มกราคม 2552 - 8 มกราคม 2552)
354 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมคลินิกตัวชี้วัดการรายงานข้อมูลคัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุม 3, ไทย (8 มกราคม 2552 - 8 มกราคม 2552)
353 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมคลินิกตัวชี้วัด (13.30-16.00 น.), ห้องประชุม 3, ไทย (8 มกราคม 2552 - 8 มกราคม 2552)
352 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคลินิกตัวชี้วัดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ (15.30 - 16.00 น.), ไทย (8 มกราคม 2552 - 8 มกราคม 2552)
351 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ผู้บริหารพบปะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tennessee (กลุ่มที่ 1), ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.00 - 10.00 น.), ไทย (5 มกราคม 2552 - 5 มกราคม 2552)
350 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้-จาก-น้องใหม่, ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์ (11.30 - 14.00 น.), ไทย (24 ธันวาคม 2551 - 24 ธันวาคม 2551)
349 : นางสาวอุมาพร ภูสด, กิจกกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เรียนรู้จากน้องใหม่ , ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (24 ธันวาคม 2551 - 24 ธันวาคม 2551)
348 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เรียนรู้-จาก-น้องใหม่", ณ ห้องสุนทรียเสวนา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (24 ธันวาคม 2551 - 24 ธันวาคม 2551)
347 : นายสุวัฒน์ งามดี, กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้-จาก-น้องใหม่, ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (24 ธันวาคม 2551 - 24 ธันวาคม 2551)
346 : นายนรากร คำฟู, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้-จาก-น้องใหม่, ณ. ห้องสุนทรียเสวนา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (24 ธันวาคม 2551 - 24 ธันวาคม 2551)
345 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2551 - 24 ธันวาคม 2551)
344 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 2/2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (23 ธันวาคม 2551 - 23 ธันวาคม 2551)
343 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2552 (ครั้งที่ 2), ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (13.30 - 15.00 น.), ไทย (23 ธันวาคม 2551 - 23 ธันวาคม 2551)
342 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมปรึกษาหารือเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร 6 ปี และการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพเป็นลายลักษณ์อักษร เวลา 13.30-16.30 น. , ห้องประชุม 3 , ไทย (23 ธันวาคม 2551 - 23 ธันวาคม 2551)
341 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 2/2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (23 ธันวาคม 2551 - 23 ธันวาคม 2551)
340 : นายไสว บุญหล้า, ร่วมประชุมหน่วยอาคารสถานที่ฯคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ณ.ห้องประชุม 1 อาคาร 2 ชั้น 2, ไทย (22 ธันวาคม 2551 - 22 ธันวาคม 2551)
339 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมสรุปผลการคัดเลือกหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี 2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (13.30 - 15.00 น.), ไทย (17 ธันวาคม 2551 - 17 ธันวาคม 2551)
338 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำฯ ดีเด่น ประจำปี 2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (17 ธันวาคม 2551 - 17 ธันวาคม 2551)
337 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2551 ครั้งที่ 4/2551 เวลา 13.30 -14.15 น. , ห้องประชุม 2 , ไทย (17 ธันวาคม 2551 - 17 ธันวาคม 2551)
336 : นางชินานารถ ศรีจันทร์ดร, อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) โครงการ CMU - MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (12 ธันวาคม 2551 - 12 ธันวาคม 2551)
335 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 (แทนรองฯวิจัย), ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (09.30 - 11.00 น.), ไทย (11 ธันวาคม 2551 - 11 ธันวาคม 2551)
334 : นางสาวอัมพร อินวงค์, หัวข้อ:การประชุมเชิงปฏิบัติการเลือกสายวิชาชีพ สถานที่:คณะเภสัชศาสตร์ มช. สถานะการอบรม , ห้องประชุม 02-002, ไทย (10 ธันวาคม 2551 - 10 ธันวาคม 2551)
333 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2552 เวลา 09.30-10.00 น. , ห้องประชุม 2 , ไทย (9 ธันวาคม 2551 - 9 ธันวาคม 2551)
332 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2551 เวลา 09.30-11.30 น. , ห้องประชุม 2 , ไทย (8 ธันวาคม 2551 - 8 ธันวาคม 2551)
331 : นางสาววัชรี ศรีประจวบ, ประชุมจัดงานวันขึ้นปีใหม่, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (8 ธันวาคม 2551 - 8 ธันวาคม 2551)
330 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 1/2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (8 ธันวาคม 2551 - 8 ธันวาคม 2551)
329 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2552 (ครั้งที่ 1), ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.30-11.30 น.), ไทย (8 ธันวาคม 2551 - 8 ธันวาคม 2551)
328 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ เทคนิคการติดตามการทำงาน , ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์ (11.00 - 13.30 น.), ไทย (3 ธันวาคม 2551 - 3 ธันวาคม 2551)
327 : นางพรพิมล จาปัญญะ, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการติดตามการทำงาน, ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (3 ธันวาคม 2551 - 3 ธันวาคม 2551)
326 : นางสาววัชรี ศรีประจวบ, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการติดตามการทำงาน", ห้องสุนทรียเสวนา, ไทย (3 ธันวาคม 2551 - 3 ธันวาคม 2551)
325 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ เทคนิคการติดตามการทำงาน, ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (3 ธันวาคม 2551 - 3 ธันวาคม 2551)
324 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การติดตามการทำงาน, ณ ห้องสุนทรียเสวนา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (3 ธันวาคม 2551 - 3 ธันวาคม 2551)
323 : นางวลัยภรณ์ ฟองตระกูล, การติดตามผลการทำงาน (KM) ระหว่างเวลา 11 - 13.30 น., ห้องสุนทรียเสวนา, ไทย (3 ธันวาคม 2551 - 3 ธันวาคม 2551)
322 : นางเรืองรอง คำปา, งานKM กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ได้ประสิทธิภาพ(เทคนิคการติดตามงาน), คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (3 ธันวาคม 2551 - 3 ธันวาคม 2551)
321 : นางสาวอุมาพร ภูสด, แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการติดตามงาน, ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (3 ธันวาคม 2551 - 3 ธันวาคม 2551)
320 : นายสุวัฒน์ งามดี, กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ เทคนิคการติดตามการทำงาน , ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (3 ธันวาคม 2551 - 3 ธันวาคม 2551)
319 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรขยายผลหลักสูตรที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด ชม. และคณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 พฤศจิกายน 2551 - 28 พฤศจิกายน 2551)
318 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ฝึกอบรมการเป็นผ้ประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยลัยเชียงใหม่, โรงแนมเชียงใหม่ออร์คิด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช., ไทย (26 พฤศจิกายน 2551 - 28 พฤศจิกายน 2551)
317 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรด้านกิจกรรมโยคะ Office เพื่อพัฒนาร่างกานและจิตใจ ครั้งที่ 4, ณ ห้องสุนทรียสนทนา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (28 พฤศจิกายน 2551 - 28 พฤศจิกายน 2551)
316 : นางวิภาวี เสวะกะ, อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (27 พฤศจิกายน 2551 - 27 พฤศจิกายน 2551)
315 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, รับการสัมภาษณ์จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรขยายผลหลักสูตรที่ 3, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ (13.00 - 14.00 น.), ไทย (27 พฤศจิกายน 2551 - 27 พฤศจิกายน 2551)
314 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรด้านกิจกรรมโยคะ Office เพื่อพัฒนาร่างกานและจิตใจ ครั้งที่ 3, ณ ห้องสุนทรียสนทนา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (26 พฤศจิกายน 2551 - 26 พฤศจิกายน 2551)
313 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่ได้ประสิทธิภาพ, ณ ห้องสุนทรียสนทนา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (25 พฤศจิกายน 2551 - 25 พฤศจิกายน 2551)
312 : นางชินานารถ ศรีจันทร์ดร, เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ได้ประสิทธิภาพ, ห้องสุนทรียสนทนา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4, ไทย (25 พฤศจิกายน 2551 - 25 พฤศจิกายน 2551)
311 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ได้ประสิทธิภาพ" เวลา 11.00-13.30 น., ห้องสุนทรียเสวนา , ไทย (25 พฤศจิกายน 2551 - 25 พฤศจิกายน 2551)
310 : นางวิภาวี เสวะกะ, ร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน KM, ห้องสุนทรีย์, ไทย (25 พฤศจิกายน 2551 - 25 พฤศจิกายน 2551)
309 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, เข้าร่วมกิจกรรมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ได้ประสิทธิภาพ, ห้องสุนทรียเสวนา อาคารเฉลิมพระเกีรติ คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (25 พฤศจิกายน 2551 - 25 พฤศจิกายน 2551)
308 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานบริการการศึกษาและงานสารบรรณ, ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์ (11.00 - 13.30 น.), ไทย (25 พฤศจิกายน 2551 - 25 พฤศจิกายน 2551)
307 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2552, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (24 พฤศจิกายน 2551 - 24 พฤศจิกายน 2551)
306 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรด้านกิจกรรมโยคะ Office เพื่อพัฒนาร่างกานและจิตใจ ครั้งที่ 2, ณ ห้องสุนทรียสนทนา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (21 พฤศจิกายน 2551 - 21 พฤศจิกายน 2551)
305 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลือกสายวิชาชีพตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 ประจำปีการศึกษา 2551 เวลา 09.30-11.30 น. , ห้องประชุม 3 , ไทย (20 พฤศจิกายน 2551 - 20 พฤศจิกายน 2551)
304 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรด้านกิจกรรมโยคะ Office เพื่อพัฒนาร่างกานและจิตใจ ครั้งที่ 1, ณ ห้องสุนทรียสนทนา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (19 พฤศจิกายน 2551 - 19 พฤศจิกายน 2551)
303 : นายสุวัฒน์ งามดี, ร่วมให้ข้อมูล Site Visit กับคณะอนุกรรมการประเมินผลการประเมินการดำเนินงานและผลลัพธ์ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ Good Practice ของสถาบันพระบรมราชชนก, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (19 พฤศจิกายน 2551 - 19 พฤศจิกายน 2551)
302 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2551, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (12 พฤศจิกายน 2551 - 12 พฤศจิกายน 2551)
301 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมการจัดการความรู้ด้าน TQA ครั้งที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2551 - 12 พฤศจิกายน 2551)
300 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, โครงการจัดการความรู้ด้าน TQA ครั้งที่ 2, ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมแกรนด์วิว ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2551 - 12 พฤศจิกายน 2551)
299 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2551, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (12 พฤศจิกายน 2551 - 12 พฤศจิกายน 2551)
298 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภส้ชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) เวลา 09.00-12.00 น. , ห้องประชุม 2 , ไทย (11 พฤศจิกายน 2551 - 11 พฤศจิกายน 2551)
297 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 4/2551, ห้องประชุม 2, ไทย (11 พฤศจิกายน 2551 - 11 พฤศจิกายน 2551)
296 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การสัมมนา หัวข้อ การจัดการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้และเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกระบวนการทำงาน, ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (11 พฤศจิกายน 2551 - 11 พฤศจิกายน 2551)
295 : นางสาวดวงพร ชัชวารี, สัมมนาเรื่อง การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้, ประชุม 2, ไทย (11 พฤศจิกายน 2551 - 11 พฤศจิกายน 2551)
294 : นายสุวัฒน์ งามดี, สัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ , พวงชมพู, คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (11 พฤศจิกายน 2551 - 11 พฤศจิกายน 2551)
293 : นางชินานารถ ศรีจันทร์ดร, สัมมนา "การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้, ห้องพวงคราม, ไทย (11 พฤศจิกายน 2551 - 11 พฤศจิกายน 2551)
292 : นางเรืองรอง คำปา, การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (11 พฤศจิกายน 2551 - 11 พฤศจิกายน 2551)
291 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การสัมมนาเรื่อง การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เวลา 13.30-17.00 น. , ห้องพวงคราม , ไทย (11 พฤศจิกายน 2551 - 11 พฤศจิกายน 2551)
290 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, สัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้, ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (11 พฤศจิกายน 2551 - 11 พฤศจิกายน 2551)
289 : นายสมพงษ์ ชนะกอก, การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (11 พฤศจิกายน 2551 - 11 พฤศจิกายน 2551)
288 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน เวลา 13.30-16.30 น. , ห้องประชุม 2 , ไทย (5 พฤศจิกายน 2551 - 5 พฤศจิกายน 2551)
287 : นายสุวัฒน์ งามดี, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (5 พฤศจิกายน 2551 - 5 พฤศจิกายน 2551)
286 : นางสาวอัมพร อินวงค์, การตรวจรับครุภัณฑ์ ประจำ 2551, ห้องประชุม 1, ไทย (5 พฤศจิกายน 2551 - 5 พฤศจิกายน 2551)
285 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (13.30 - 16.30 น.), ไทย (5 พฤศจิกายน 2551 - 5 พฤศจิกายน 2551)
284 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (5 พฤศจิกายน 2551 - 5 พฤศจิกายน 2551)
283 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แผนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานสำหรับหัวหน้างาน, ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (5 พฤศจิกายน 2551 - 5 พฤศจิกายน 2551)
282 : นางสาววัชรี ศรีประจวบ, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (5 พฤศจิกายน 2551 - 5 พฤศจิกายน 2551)
281 : นางสาวอุมาพร ภูสด, แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการความรู้ในหน่วยงาน, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (5 พฤศจิกายน 2551 - 5 พฤศจิกายน 2551)
280 : นางเรืองรอง คำปา, การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA), ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
279 : นางไพลิน อินต๊ะใหม่, ร่วมสัมมนา เรื่องการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA), ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
278 : นายสมพงษ์ ชนะกอก, การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA), ห้องพวงคราม, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
277 : นางสาววัชรี ศรีประจวบ, การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
276 : นางอมรรัตน์ ตาสา, ร่วมสัมมนาเรื่องการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
275 : นางสาวพัชรี ตรงเพียรเลิศ, สัมมนาการพัฒนาคณะฯ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
274 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, สัมมนาเรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA), ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
273 : นางวิภาวี เสวะกะ, สัมมนาการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA), ห้องพวงคราม, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
272 : นางสาวดวงพร ชัชวารี, สัมมนาเรื่องการพัฒนาคณะเภสัชสาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุรภาพแห่งชาติ (TQA), ห้องพวงคราม, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
271 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, สัมมนา เรื่อง การพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
270 : นางพรพิมล จาปัญญะ, สัมมนาการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA , ห้องพวงคราว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
269 : นางศรีวิไล เจริญเมือง, ร่วมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA), คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
268 : นางชินานารถ ศรีจันทร์ดร, การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต (TQA), ห้องพวงคราม, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
267 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เวลา 09.00-11.00 น. , ห้องพวงคราม , ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
266 : นางศิรดา กลิ่นน้อย, การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
265 : นางดวงเดือน แก้วดวงแสง, การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัดคุณภาพแห่งชาติ, คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
264 : นางวลัยภรณ์ ฟองตระกูล, สัมมนา เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ, ณ ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
263 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, สัมมนา เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA), ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ (09.00 - 11.00 น.), ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
262 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA), ณ ห้องพวงคราม อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
261 : นายสุวัฒน์ งามดี, สัมมนาเรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA), ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
260 : นางศรีวิไล เจริญเมือง, ประชุมสายงานคลังและพัสดุ, คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (30 ตุลาคม 2551 - 30 ตุลาคม 2551)
259 : นางเรืองรอง คำปา, ประชุมสายงานคลังและพัสดุ, ห้องสายงานคลัง คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (30 ตุลาคม 2551 - 30 ตุลาคม 2551)
258 : นางไพลิน อินต๊ะใหม่, ประชุมบุคลากรงานการเงิน, งานคลังและพัสดุ, ไทย (30 ตุลาคม 2551 - 30 ตุลาคม 2551)
257 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกำหนดแผน KM ประจำปี 2552 และว่างแผนการจัดการความรู้ในหน่วยงาน, ณ ห้องสุนทรียสนทนา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (29 ตุลาคม 2551 - 29 ตุลาคม 2551)
256 : นางชินานารถ ศรีจันทร์ดร, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การกำหนดแผนงาน KM ประจำปี 2552 และวางแผนการจัดการความรู้ในหน่วยงาน", ห้องสุนทรียเสวนา, ไทย (29 ตุลาคม 2551 - 29 ตุลาคม 2551)
255 : นายสุวัฒน์ งามดี, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การกำหนดแผนงาน KM ประจำปี 2552 และวางแผนการจัดการความรู้ในหน่วยงาน", ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (29 ตุลาคม 2551 - 29 ตุลาคม 2551)
254 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ฝึกอบรมการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ระบบออนไลน์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (28 ตุลาคม 2551 - 28 ตุลาคม 2551)
253 : นางสาวดวงพร ชัชวารี, อบรมเรื่องระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ไทย (28 ตุลาคม 2551 - 28 ตุลาคม 2551)
252 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (28 ตุลาคม 2551 - 28 ตุลาคม 2551)
251 : นางวลัยภรณ์ ฟองตระกูล, อบรม เรื่อง ระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช. เวลา 09.30-12.00 น., ไทย (28 ตุลาคม 2551 - 28 ตุลาคม 2551)
250 : นางศิรดา กลิ่นน้อย, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551, สำนักบริการเทคโนโลยีฯ, ไทย (27 ตุลาคม 2551 - 27 ตุลาคม 2551)
249 : นางดวงเดือน แก้วดวงแสง, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551, สำนักงานบริการเทคโนโลยี, ไทย (27 ตุลาคม 2551 - 27 ตุลาคม 2551)
248 : นายสุวัฒน์ งามดี, ฟังการนำเสนอการออมเงินและการวางแผนด้านการลงทุนจากธนาคารไทยพาณิชย์, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (22 ตุลาคม 2551 - 22 ตุลาคม 2551)
247 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ฟังการนำเสนอการออมเงินและการวางแผนด้านการลงทุนจากธนาคารไทยพาณิชย์, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (22 ตุลาคม 2551 - 22 ตุลาคม 2551)
246 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, อบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา", โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ (08.30 - 12.00 น.), ไทย (21 ตุลาคม 2551 - 21 ตุลาคม 2551)
245 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำฯ ดีเด่น ประจำปี 2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (21 ตุลาคม 2551 - 21 ตุลาคม 2551)
244 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2551 ครั้งที่ 3/2551 เวลา 13.30 -14.30 น. , ห้องประชุม 2 , ไทย (21 ตุลาคม 2551 - 21 ตุลาคม 2551)
243 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2551, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (20 ตุลาคม 2551 - 20 ตุลาคม 2551)
242 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการดำเนินการและประเมินผลการควบคุมภายใน เวลา 13.30-16.00 น. , ห้องประชุม 3 , ไทย (20 ตุลาคม 2551 - 20 ตุลาคม 2551)
241 : นางสาวอุมาพร ภูสด, 9.30 - 11.00 น.ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร 2551, ห้องประชุม2, ไทย (20 ตุลาคม 2551 - 20 ตุลาคม 2551)
240 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภส้ชศาสตรบัณฑิต เฉพาะกิจ เวลา 13.30-15.00 น. , ห้องประชุม 1, ไทย (16 ตุลาคม 2551 - 16 ตุลาคม 2551)
239 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) เฉพาะกิจ, ห้องประชุม 1 อาคาร 1 , ไทย (16 ตุลาคม 2551 - 16 ตุลาคม 2551)
238 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมคณะทำงานสร้างข้อสอบสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 5/2551, ห้องประชุม 1, ไทย (16 ตุลาคม 2551 - 16 ตุลาคม 2551)
237 : นายสุวัฒน์ งามดี, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ความคือหน้าเว็บไซต์ KM และแผน KM ประจำปี 2552", ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
236 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมคณะทำงานสร้างข้อสอบสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2551, ห้องประชุม 1, ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
235 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มช., ห้องประชุม 2, ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
234 : นางสาวอุมาพร ภูสด, แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ความคืบหน้าเวปไซต์และแผนงานปี2552, ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
233 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 (ส่วนของคณะเภสัชศาสตร์), ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ (09.25 - 11.00 น.), ไทย (13 ตุลาคม 2551 - 13 ตุลาคม 2551)
232 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552) เวลา 09.00-10.30 น. , ห้องประชุม 2 , ไทย (10 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
231 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (10 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
230 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2552 , ห้องประชุม 2, ไทย (10 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
229 : นางเรืองรอง คำปา, ประชุมแผนปฏิบัติการปี 2552 ห้องประชุม 2 , ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (10 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
228 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (10 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
227 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (10 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
226 : นางสาวแจ่มศรี วงค์ชะรัตน์, ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2552, ห้องประชุม 2, ไทย (10 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
225 : นางสาววัชรี ศรีประจวบ, ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (10 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
224 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2552, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.00-11.00 น.), ไทย (10 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
223 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2552 (1 ตุลาคม 2551-กันยายน 2552), ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (10 ตุลาคม 2551 - 10 ตุลาคม 2551)
222 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 14/2551 วาระการพิจารณาการตัดเกรด เวลา 09.00-16.30 น. , ห้องประชุม 2 , ไทย (9 ตุลาคม 2551 - 9 ตุลาคม 2551)
221 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การฝึกอบรมเป็นกระบวนกร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรีนรู้และต่อยอดความรู้หัวข้อ ชีพจรกระบวนกร หัดขับ(เคลื่อน) , ณ ห้องสุทรียสนทนา อาคมรเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (8 ตุลาคม 2551 - 8 ตุลาคม 2551)
220 : นายสุวัฒน์ งามดี, ชีพจรกระบวนกร หัดขับ(เคลื่อน), คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2551 - 8 ตุลาคม 2551)
219 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การร่วมฝึกอบรมในหัวข้อ "ชีพจรกระบวนกร หัดขับ(เคลื่อน)" เวลา 13.30-17.00 น. , ห้องสุนทรียเสวนา (พุทธชาด), ไทย (8 ตุลาคม 2551 - 8 ตุลาคม 2551)
218 : นางเรืองรอง คำปา, ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ชีพจรกระบวนกร หัดขับเคลื่อน", คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย (8 ตุลาคม 2551 - 8 ตุลาคม 2551)
217 : นางชินานารถ ศรีจันทร์ดร, ชีพจรกระบวนกร หัดขับ(เคลื่อน), คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (8 ตุลาคม 2551 - 8 ตุลาคม 2551)
216 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมปรึกษาหารือเรื่อง แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ เวลา 09.30-12.30 น. , ห้องประชุมอาวุธ ศรีสุกรี สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (6 ตุลาคม 2551 - 6 ตุลาคม 2551)
215 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สานฝันสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ , ห้องกระถินณรงค์, ไทย (4 ตุลาคม 2551 - 4 ตุลาคม 2551)
214 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ครั้งที่ 13/2551 เวลา 13.30-16.30 น. , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (3 ตุลาคม 2551 - 3 ตุลาคม 2551)
213 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 13/2551 วาระการพิจารณาการตัดเกรด เวลา 10.00-11.00 น. , ห้องประชุม 2 , ไทย (2 ตุลาคม 2551 - 2 ตุลาคม 2551)
212 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การร่วมรับฟังการนำเสนอบริการด้านการลงทุนของธนาคารกสิกรไทย เวลา 10.00-12.00 น., ห้องประชุม 2 , ไทย (30 กันยายน 2551 - 30 กันยายน 2551)
211 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (30 กันยายน 2551 - 30 กันยายน 2551)
210 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการดำเนินการและประเมินผลการควบคุมภายใน เวลา 13.30-14.35 น. , ห้องประชุม 2 , ไทย (30 กันยายน 2551 - 30 กันยายน 2551)
209 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ฟังการนำเสนอบริการด้านการลงทุนของธนาคารกสิกรไทย, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (30 กันยายน 2551 - 30 กันยายน 2551)
208 : อ.ดร.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ, ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก, รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่, ไทย (1 กรกฏาคม 2551 - 30 กันยายน 2551)
207 : อ.ธวัชชัย เหลืองโสภาพรรณ, ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก, รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่, ไทย (1 กรกฏาคม 2551 - 30 กันยายน 2551)
206 : นายสุวัฒน์ งามดี, ฟังการนำเสนอบริการด้านการลงทุนของธนาคารกสิกรไทย, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (30 กันยายน 2551 - 30 กันยายน 2551)
205 : นางชัญญา ต๊ะตา, อบรมคู่มือการใช้งานระบบการจัดการความรู้ด้านหลักสูตร, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (29 กันยายน 2551 - 29 กันยายน 2551)
204 : นางสาววัชรี ศรีประจวบ, ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง พัฒนาการสื่อสารของคณะฯ, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (26 กันยายน 2551 - 26 กันยายน 2551)
203 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาการสื่อสารของคณะฯ, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (11.30 - 13.30 น.), ไทย (26 กันยายน 2551 - 26 กันยายน 2551)
202 : นางชินานารถ ศรีจันทร์ดร, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การปฏิบัติงานในงานบริหารและธุรการ", ห้องสุนทรียเสวนา, ไทย (25 กันยายน 2551 - 25 กันยายน 2551)
201 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ครั้งที่ 3/2551, ห้องประชุม 1 อาคาร 1 , ไทย (25 กันยายน 2551 - 25 กันยายน 2551)
200 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภส้ชศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3/2551 เวลา 09.00-12.15 น. , ห้องประชุม 1, ไทย (25 กันยายน 2551 - 25 กันยายน 2551)
199 : นางสาวอัมพร อินวงค์, ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการบริบาลเภสัชกรรม, ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ, ไทย (24 กันยายน 2551 - 24 กันยายน 2551)
198 : นางสาวอัมพร อินวงค์, ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง การดำเนินการทะเบียน, ร.ร.แกรด์วิวเชียงใหม่, ไทย (23 กันยายน 2551 - 23 กันยายน 2551)
197 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 3/51, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (13.30 - 16.00 น.), ไทย (23 กันยายน 2551 - 23 กันยายน 2551)
196 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (23 กันยายน 2551 - 23 กันยายน 2551)
195 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (23 กันยายน 2551 - 23 กันยายน 2551)
194 : นางชัญญา ต๊ะตา, ประชุมสัมมนา เรื่อง ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานทะเบียนการศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (23 กันยายน 2551 - 23 กันยายน 2551)
193 : รศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล, ศึกษาดูงานตามโครงการ Cross Hosting, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก.สาธารณสุข ปทุมธานี, ไทย (17 กันยายน 2551 - 19 กันยายน 2551)
192 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ร่วมฟังบรรยายพิเศษ"โครงการสาระธรรมนำสุข" ดร.สนอง วรอุไร, ห้องบรรยายสสี ปันยารชุน คณะเภสัชศาสตร์ (13.30 - 16.00 น.), ไทย (18 กันยายน 2551 - 18 กันยายน 2551)
191 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม นำสู่ความสำเร็จ เวลา 13.30-16.30 น. , ห้องสสี, ไทย (18 กันยายน 2551 - 18 กันยายน 2551)
190 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การบรรยายพิเศษโครงการสาระธรรมนำสุข หัวข้อเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม นำสู่ความสำเร็จ, ณ ห้องบรรยายสสี ปันยารชุน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กันยายน 2551 - 18 กันยายน 2551)
189 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, การประชุมนานาชาติ เรื่อง "การส่งเสริมความร่วมมือ และเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย / สถาบันในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง", ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย (08.30 - 12.00 น.), ไทย (18 กันยายน 2551 - 18 กันยายน 2551)
188 : นางสาววัชรี ศรีประจวบ, ฟังบรรยายพิเศษ โครงการสาระธรรมนำสุข เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม นำสู่ความสำเร็จ, ห้องบรรยายสสี ปันยารชุน ชั้น 5 , ไทย (18 กันยายน 2551 - 18 กันยายน 2551)
187 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม สู่ความสำเร็จ, ห้องสสี, ไทย (18 กันยายน 2551 - 18 กันยายน 2551)
186 : นางสาวดวงพร ชัชวารี, สัมมนาเรื่องการบริหารจัดการงานทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 กันยายน 2551 - 17 กันยายน 2551)
185 : นางสาววัชรี ศรีประจวบ, สัมมนาบุคลากรงานทะเบียนการศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ.เชียงใหม่, ไทย (17 กันยายน 2551 - 17 กันยายน 2551)
184 : นางสาวอุมาพร ภูสด, 12.00-16.30 น. กระบวนกรหัดขับ(เคลื่อน), ห้องสุนทรียเสวนา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ, ไทย (17 กันยายน 2551 - 17 กันยายน 2551)
183 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2551, ห้องประชุม 1, ไทย (17 กันยายน 2551 - 17 กันยายน 2551)
182 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (เงินรายได้) และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานบริการการศึกษา เวลา 09.30-10.30 น. , ห้องประชุม 3 , ไทย (17 กันยายน 2551 - 17 กันยายน 2551)
181 : นายสุวัฒน์ งามดี, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ความเข้าใจในกระบวนการ KM", ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (17 กันยายน 2551 - 17 กันยายน 2551)
180 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2551 เวลา 13.30-16.30 น. , ห้องประชุม 1, ไทย (17 กันยายน 2551 - 17 กันยายน 2551)
179 : ผศ.ดุจฤดี ชินวงศ์, ประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551, ศูนบ์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นฯ กรุงเทพฯ, ไทย (15 กันยายน 2551 - 16 กันยายน 2551)
178 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานในงาน Thailand Research Expo 2008, ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์ กรุงเทพฯ, ไทย (11 กันยายน 2551 - 16 กันยายน 2551)
177 : ผศ.ดร.สุระรอง ชินวงศ์, ประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551, ศูนบ์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นฯ กรุงเทพฯ, ไทย (15 กันยายน 2551 - 16 กันยายน 2551)
176 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ในการนำเสนอผลงานกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เวลา 08.30-09.00 และ 10.30-13.00 น. , ห้องประชุม 2 , ไทย (15 กันยายน 2551 - 15 กันยายน 2551)
175 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมกรรมการพิจารณาเกณฑ์การรับสมัครและตัดสินการประกวดภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์และการประกวดจัดบอร์ดรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการบำรุงรักษาห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน เวลา 14.00-15.00 น. , ห้องประชุม 2 , ไทย (15 กันยายน 2551 - 15 กันยายน 2551)
174 : อ.ดร.วสันต์ กาติ๊บ, Cardiovascular Drug Summit 2008 : CMCC 10 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย (11 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2551)
173 : นางวลัยภรณ์ ฟองตระกูล, สัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ด้าน TQA , ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
172 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณด้าน TQA, ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน ถนนลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
171 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
170 : รศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล, ประชุมการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาสารเสพติดจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการนิติเวช นิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3, รร.เจ.บี หาดใหญ่ จ.สงขลา, ไทย (11 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
169 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร เวลา 09.00-12.00 น. , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, ไทย (12 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
168 : นางพรพิมล จาปัญญะ, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบกาณณ์ด้าน TQA, โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง ชม., ไทย (12 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
167 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมคณะกรรมการปันความรู้สู่ทีม, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (9 กันยายน 2551 - 9 กันยายน 2551)
166 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุม "โครงการปันความรู้สู่ทีม" ครั้งที่ 3/2551 เวลา 10.30-13.00 น. , ห้องประชุม 2 , ไทย (9 กันยายน 2551 - 9 กันยายน 2551)
165 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 3-2551, ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (9 กันยายน 2551 - 9 กันยายน 2551)
164 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะทำงานจัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยกับภาคเอกชน, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (11.15 - 13.00 น.), ไทย (8 กันยายน 2551 - 8 กันยายน 2551)
163 : นางสาวอุมาพร ภูสด, 13-18.00 ฝึกอบรมการใช้งานเครื่อง Rheometer, ห้องเครื่องมือกลาง 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ, ไทย (4 กันยายน 2551 - 4 กันยายน 2551)
162 : รศ.เอื้อพร ไชยวรรณ, ประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 5, อิมแพคเมืองทองธานี นนทบุรี, ไทย (2 กันยายน 2551 - 4 กันยายน 2551)
161 : รศ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, ประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5, อิมแพคเมืองทองธานี นนทบุรี, ไทย (2 กันยายน 2551 - 4 กันยายน 2551)
160 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมสรุปการเตรียมงานจัดนิทรรศการ "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551" (ประชุมแทนรองวิจัยฯ), ห้องประชุมบุญสมมาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (09.00 - 10.30 น.), ไทย (3 กันยายน 2551 - 3 กันยายน 2551)
159 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2551 เวลา 09.00-11.30 น. , ห้องประชุม 2 , ไทย (3 กันยายน 2551 - 3 กันยายน 2551)
158 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ สังกัดหมวดโสตทัศนศึกษา งานบริการการศึกษา เวลา 09.00-10.00 น. , ห้องประชุม 3 , ไทย (2 กันยายน 2551 - 2 กันยายน 2551)
157 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอกความรู้ หัวข้อ ชัพจรกระบวนกร หัดขับ(เคลื่อน", ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (2 กันยายน 2551 - 2 กันยายน 2551)
156 : นางชินานารถ ศรีจันทร์ดร, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ชีพจรกระบวนกร หัดขับ (เคลื่อน), ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (2 กันยายน 2551 - 2 กันยายน 2551)
155 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2551, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (1 กันยายน 2551 - 1 กันยายน 2551)
154 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2551, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (1 กันยายน 2551 - 1 กันยายน 2551)
153 : นางสาวสมพร พวงประทุม, ประชุมสัญจรเครือข่ายเภสัชฯเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, คณะเภสัชฯ ม.สงขลา, ไทย (29 สิงหาคม 2551 - 30 สิงหาคม 2551)
152 : รศ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, สอนนักศึกษามหาบัณฑิต, ม.หัวเฉียวฯ กรุงเทพฯ, ไทย (30 สิงหาคม 2551 - 30 สิงหาคม 2551)
151 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมคณะทำงานสร้างข้อสอบสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (29 สิงหาคม 2551 - 29 สิงหาคม 2551)
150 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดงานบริการการศึกษา หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา เวลา 10.00-11.30 น. , ห้องประชุม 3 , ไทย (29 สิงหาคม 2551 - 29 สิงหาคม 2551)
149 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมคณะทำงานสร้างข้อสอบสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2551, ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (28 สิงหาคม 2551 - 28 สิงหาคม 2551)
148 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมคณะทำงานสร้างข้อสอบสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2551, ห้องประชุม 1, ไทย (28 สิงหาคม 2551 - 28 สิงหาคม 2551)
147 : รศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล, ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการปรับปรุงระบบมาตรฐาน MS-QWL โครงการขยายผลและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในองค์กร, สถาบันเสริมสร้างฯ กรุงเทพฯ, ไทย (27 สิงหาคม 2551 - 27 สิงหาคม 2551)
146 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมคณะทำงานสร้างข้อสอบสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 2/2551, ห้องประชุม 1, ไทย (27 สิงหาคม 2551 - 27 สิงหาคม 2551)
145 : ผศ.ยงยุทธ เรือนทา, ประชุมนานาชาติ เรื่อง "Asia Pacific Consultation on FTAs and Their Impact on Access to Medicinal Drugs", คณะเภสัชฯ จุฬาฯ กรุงเทพฯ, ไทย (25 สิงหาคม 2551 - 27 สิงหาคม 2551)
144 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2551 เวลา 09.00-12.00 น. , ห้องประชุม 2 , ไทย (27 สิงหาคม 2551 - 27 สิงหาคม 2551)
143 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2551, ห้องประชุม 2 , ไทย (27 สิงหาคม 2551 - 27 สิงหาคม 2551)
142 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมคณะทำงานสร้างข้อสอบสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 2/2551, ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (27 สิงหาคม 2551 - 27 สิงหาคม 2551)
141 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2551 - 26 สิงหาคม 2551)
140 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2552, ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (26 สิงหาคม 2551 - 26 สิงหาคม 2551)
139 : รศ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, สอนนักศึกษามหาบัณฑิต, ม.แม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ, ไทย (22 สิงหาคม 2551 - 24 สิงหาคม 2551)
138 : ผศ.ยงยุทธ เรือนทา, การประชุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนจริยธรรมในหลักสูตรเภสัชศาสตร์และการประชุมวิชาการอาศรมความคิดระบบยา ครั้งที่ 1 เรื่อง พัฒนาการด้านทรัพย์สินของปัญญา : ผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของคนไทยและทางออก, จุฬาฯ กรุงเทพฯ, ไทย (22 สิงหาคม 2551 - 22 สิงหาคม 2551)
137 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 2/2551 เวลา 13.30-15.30 น. , ห้องประชุม 3 , ไทย (22 สิงหาคม 2551 - 22 สิงหาคม 2551)
136 : นางสาววัชรี ศรีประจวบ, ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ, ห้องประชุม 3, ไทย (22 สิงหาคม 2551 - 22 สิงหาคม 2551)
135 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (22 สิงหาคม 2551 - 22 สิงหาคม 2551)
134 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 2), ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ (13.30 - 15.30 น.), ไทย (22 สิงหาคม 2551 - 22 สิงหาคม 2551)
133 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา, โรงเรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (21 สิงหาคม 2551 - 21 สิงหาคม 2551)
132 : อ.ดร.วสันต์ กาติ๊บ, งานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (Acute care), รพ.สงขลานครินทร์, คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์, ไทย (10 กรกฏาคม 2551 - 21 สิงหาคม 2551)
131 : นางสาวอุมาพร ภูสด, KM, ห้องประชุม 2, ไทย (20 สิงหาคม 2551 - 20 สิงหาคม 2551)
130 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2551, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (20 สิงหาคม 2551 - 20 สิงหาคม 2551)
129 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2551, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (20 สิงหาคม 2551 - 20 สิงหาคม 2551)
128 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมปรึกษาหารือและร่วมเสวนา "สู่การเรียนรู้ร่วมกัน", ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (13.00 - 16.30 น.), ไทย (19 สิงหาคม 2551 - 19 สิงหาคม 2551)
127 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, การเสวนา "KM สู่การเรียนรู้ร่วมกัน", ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (19 สิงหาคม 2551 - 19 สิงหาคม 2551)
126 : นางพัชรินทร์ วังคะวงษ์, โครงการปันความรู้สุ๋ทีม ครั้งที่ 2/2551, ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (19 สิงหาคม 2551 - 19 สิงหาคม 2551)
125 : นางสาวอุมาพร ภูสด, 13.00 - 17.00 การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์, ห้องประชุม 2, ไทย (19 สิงหาคม 2551 - 19 สิงหาคม 2551)
124 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 2/2551 และร่วมการเสวนา "KM สู่การเรียนรู้ร่วมกัน", ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (19 สิงหาคม 2551 - 19 สิงหาคม 2551)
123 : นางสาววัชรี ศรีประจวบ, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 2/2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (19 สิงหาคม 2551 - 19 สิงหาคม 2551)
122 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 2), ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (10.30-12.00 น.), ไทย (19 สิงหาคม 2551 - 19 สิงหาคม 2551)
121 : นายสุวัฒน์ งามดี, เสวนา "KM สู่การเรียนรู้ร่วมกัน", ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (19 สิงหาคม 2551 - 19 สิงหาคม 2551)
120 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, เสวนา "KM สู่การเรียนรู้ร่วมกัน", ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (19 สิงหาคม 2551 - 19 สิงหาคม 2551)
119 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 2/2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (19 สิงหาคม 2551 - 19 สิงหาคม 2551)
118 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำฯ ดีเด่น ประจำปี 2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (19 สิงหาคม 2551 - 19 สิงหาคม 2551)
117 : นางศรีพรรณ สรรสวาสดิ์, ประชุมคณะกรรมการปันความรู้สู่ทีม, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (19 สิงหาคม 2551 - 19 สิงหาคม 2551)
116 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2551 ครั้งที่ 2/2551 เวลา 10.30 -11.15 น. , ห้องประชุม 2, ไทย (19 สิงหาคม 2551 - 19 สิงหาคม 2551)
115 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุม "โครงการปันความรู้สู่ทีม" ครั้งที่ 2/2551 และการเสวนา "KM สู่การเรียนรู้ร่วมกัน" เวลา 13.00-17.00 น. , ห้องประชุม 2, ไทย (19 สิงหาคม 2551 - 19 สิงหาคม 2551)
114 : นางสาววัชรี ศรีประจวบ, เสวนา "KM สู่การเรียนรู้ร่วมกัน", ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (19 สิงหาคม 2551 - 19 สิงหาคม 2551)
113 : อ.ดร.ภูริดา เวียนทอง, การนำเสนอโครงการกล้าใหม่เพื่อชุมชน, ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพฯ, ไทย (16 สิงหาคม 2551 - 18 สิงหาคม 2551)
112 : นางสาวสมพร พวงประทุม, สัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานของสภาข้าราชการและลูกจ้างฯ, กม.31 ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2551 - 17 สิงหาคม 2551)
111 : ผศ.ดร.สยาม แก้ววิชิต, ประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรมสำหรับเภสัชกรในเขตตรวจราชการที่ 2 ประจำปี 2551, จ.ตาก, ไทย (16 สิงหาคม 2551 - 16 สิงหาคม 2551)
110 : อ.ดร.ภูริดา เวียนทอง, ประชุมคณะทำงานประสานการฝึกปฏิบัติงานฯ, จุฬาฯ กรุงเทพฯ, ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
109 : รศ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, ประชุมคณะทำงานโครงการโปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพร, จ.ภูเก็ต, ไทย (13 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
108 : นางสาวจินดา ภิโล, อบรมการใช้งาน ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Resrarch Project Management (NRPM), ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
107 : ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล, เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิจารณางานวิจัย, สถาบันราชประชาสมาลัย จ.นนทบุรี, ไทย (14 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
106 : อ.ดร.ชิดชนก เรือนก้อน, เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิจารณางานวิจัย, สถาบันราชประชาสมาลัย จ.นนทบุรี, ไทย (14 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
105 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, อบรมการใช้งาน "ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ" National Research Project Management (NRPM), ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (08.30 - 12.00 น.), ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
104 : นางศรีพรรณ สรรสวาสดิ์, ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (นางเรืองรอง คำปา), ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (14 สิงหาคม 2551 - 14 สิงหาคม 2551)
103 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมทีมกระบวนกร, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (11.30 - 13.00 น.), ไทย (14 สิงหาคม 2551 - 14 สิงหาคม 2551)
102 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (14 สิงหาคม 2551 - 14 สิงหาคม 2551)
101 : นางสาวอุมาพร ภูสด, KM, ห้องประชุม2, ไทย (14 สิงหาคม 2551 - 14 สิงหาคม 2551)
100 : รศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล, ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อข้อเสนอเชิงนโยบายหลักประกันสุขภาพของคนไร้รัฐในประเทศไทย, สถาบันบำรุงราศนราดูร นนทบุรี, ไทย (13 สิงหาคม 2551 - 13 สิงหาคม 2551)
99 : ผศ.ยงยุทธ เรือนทา, ประชุมเวทีสาธารณะสมัชชาสุขภาพจัดทำข้อมตินโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อคนไทยเข้าถึงยาโดยทั่วหน้า, รร.เอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ, ไทย (13 สิงหาคม 2551 - 13 สิงหาคม 2551)
98 : อ.ดร.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์, ประชุมทีมประเมินภายในเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อติดตามการทำงานของภาคีเครือข่าย, คณะเภสัชฯ จุฬาฯ กรุงเทพฯ, ไทย (11 สิงหาคม 2551 - 11 สิงหาคม 2551)
97 : ผศ.ดร.สุระรอง ชินวงศ์, สัมมนา Pharmacy school Instructor : Train the trainer program WAcadamic Seminar Contraceptive, รร. JM Marriot กรุงเทพฯ, ไทย (8 สิงหาคม 2551 - 8 สิงหาคม 2551)
96 : นางศรีพรรณ สรรสวาสดิ์, ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณประจำปี 2551, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (8 สิงหาคม 2551 - 8 สิงหาคม 2551)
95 : รศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล, ประชุมสภาวิชาการ, ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์, ไทย (8 สิงหาคม 2551 - 8 สิงหาคม 2551)
94 : ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต, อบรมหลักสูตร เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, รร.เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (6 สิงหาคม 2551 - 8 สิงหาคม 2551)
93 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2551 ครั้งที่ 6/2551, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (8 สิงหาคม 2551 - 8 สิงหาคม 2551)
92 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (7 สิงหาคม 2551 - 7 สิงหาคม 2551)
91 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมหารือเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ เวลา 13.30 น. , ห้องประชุม 3, ไทย (7 สิงหาคม 2551 - 7 สิงหาคม 2551)
90 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมกลุ่มย่อย ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9/2551, ห้องงานบริหารและธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (6 สิงหาคม 2551 - 6 สิงหาคม 2551)
89 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำฯ ดีเด่น ประจำปี 2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (5 สิงหาคม 2551 - 5 สิงหาคม 2551)
88 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 1), ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (10.30 - 12.00 น.), ไทย (5 สิงหาคม 2551 - 5 สิงหาคม 2551)
87 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมกรรมการพิจารณาเกณฑ์การรับสมัครและตัดสินการประกวดภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์และการประกวดจัดบอร์ดรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการบำรุงรักษาห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน เวลา 11.00-12.00 น. , ห้องประชุม 3, ไทย (4 สิงหาคม 2551 - 4 สิงหาคม 2551)
86 : นางสาววัชรี ศรีประจวบ, ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (4 สิงหาคม 2551 - 4 สิงหาคม 2551)
85 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ครั้งที่ 1/2551 เวลา 13.30-15.00 น. , ห้องประชุม 2, ไทย (4 สิงหาคม 2551 - 4 สิงหาคม 2551)
84 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 1), ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (13.30 - 15.00 น.), ไทย (4 สิงหาคม 2551 - 4 สิงหาคม 2551)
83 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (4 สิงหาคม 2551 - 4 สิงหาคม 2551)
82 : นายสุวัฒน์ งามดี, บรรยายพิเศษ เรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล สำหรับสายสนับสนุน, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
81 : รศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล, ประชุมวิชาการ เรื่อง Nanoparticle : Pharmaceutical Application and Toxicology Effects, คณะเภสัชฯ จุฬาฯ กรุงเทพฯ, ไทย (31 กรกฏาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
80 : ผศ.ดร.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์, ประชุมการหามาตรการป้องกันการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลในชุมชน, สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กรุงเทพฯ, ไทย (1 สิงหาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
79 : นายสมพงษ์ ชนะกอก, การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล, สถาบันภาษา มช, ไทย (1 สิงหาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
78 : นางศรีพรรณ สรรสวาสดิ์, ฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล สำหรับสายสนับสนุน, ห้องประชุมสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
77 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, การบรรยายพิเศษเรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐาน, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
76 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ครั้งที่ 2/2551 เวลา 12.00-13.00 น., ห้องประชุม 2, ไทย (1 สิงหาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
75 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ครั้งที่ 2/2551, ห้องประชุม 2 , ไทย (1 สิงหาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
74 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์), ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.00-11.00 น.), ไทย (31 กรกฏาคม 2551 - 31 กรกฏาคม 2551)
73 : ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต, สัมมนาวิชาการ เรื่อง อาหารกับความเชื่อในสังคมไทย, ม.จุฬาฯ กรุงเทพฯ, ไทย (30 กรกฏาคม 2551 - 31 กรกฏาคม 2551)
72 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมกลุ่มย่อย ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8/2551, ห้องงานบริหารและธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (30 กรกฏาคม 2551 - 30 กรกฏาคม 2551)
71 : นางวิภาวี เสวะกะ, รับฟังการสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551, ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (30 กรกฏาคม 2551 - 30 กรกฏาคม 2551)
70 : นางพรพิมล จาปัญญะ, การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (29 กรกฏาคม 2551 - 30 กรกฏาคม 2551)
69 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับฟังสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2551 - 30 กรกฏาคม 2551)
68 : นางเรืองรอง คำปา, ร่วมฟังสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัช ปี 2550, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (30 กรกฏาคม 2551 - 30 กรกฏาคม 2551)
67 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, รับฟังการสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550, ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (30 กรกฏาคม 2551 - 30 กรกฏาคม 2551)
66 : ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต, เป็นวิทยากรบรรยายโครงการงานคาราวานส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกภาคเหนือ ครั้งที่ 2 , ม.นเรศวร พิษณุโลก, ไทย (28 กรกฏาคม 2551 - 29 กรกฏาคม 2551)
65 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมกลุ่มย่อย ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7/2551, ห้องพุดซ้อน คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (29 กรกฏาคม 2551 - 29 กรกฏาคม 2551)
64 : รศ.เอื้อพร ไชยวรรณ, เสวนา เรื่อง จุดเปลี่ยนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาไทย : หนทางสู่การพึ่งตนเองบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง, กรุงเทพฯ, ไทย (29 กรกฏาคม 2551 - 29 กรกฏาคม 2551)
63 : อ.ดร.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์, 1. ประชุมเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 10-6/2551 2. วิทยากรอภิปรายการนำเสนอผลการดำเนิงานระบบเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยจากเครื่องสำอางสิว ฝ้า ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สนง.สาธารณสุข, รร.ไทยพาเลซ จ.อยุธยา, รร.ท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก, ไทย (25 กรกฏาคม 2551 - 26 กรกฏาคม 2551)
62 : ผศ.ยงยุทธ เรือนทา, ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการของภาคีเครือข่ายแผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, รร.ไทพาเลช จ.อยุธยา, ไทย (25 กรกฏาคม 2551 - 26 กรกฏาคม 2551)
61 : อ.ดร.ภูริดา เวียนทอง, ประชุมวิชาการ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา, รร.รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ, ไทย (24 กรกฏาคม 2551 - 25 กรกฏาคม 2551)
60 : รศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล, ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการปรับปรุงระบบมาตรฐาน MS-QWL ครั้งที่ 2/2551, อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ไทย (23 กรกฏาคม 2551 - 23 กรกฏาคม 2551)
59 : รศ.ดร.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์, เข้าร่วมประชุมชี้แจงชุดโครงการ TRF-Strategic Targeted Advanced Research (STAR) และโครงการสร้างกำลังคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม, รร.สยามซิตี้ กรุงเทพฯ, ไทย (23 กรกฏาคม 2551 - 23 กรกฏาคม 2551)
58 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมคณะทำงานสร้างข้อสอบสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (22 กรกฏาคม 2551 - 22 กรกฏาคม 2551)
57 : นางพรพิมล จาปัญญะ, ประชุมคณะทำงานสร้างข้อสอบสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2551, ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (22 กรกฏาคม 2551 - 22 กรกฏาคม 2551)
56 : รศ.ดร.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์, เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Surveyor Training", ม.มหิดล กรุงเทพฯ, ไทย (20 กรกฏาคม 2551 - 20 กรกฏาคม 2551)
55 : รศ.ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์, ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Serveyor Training, ม.มหิดล กรุงเทพฯ, ไทย (20 กรกฏาคม 2551 - 20 กรกฏาคม 2551)
54 : นางพรพิมล จาปัญญะ, โครงการปันความรู้ด้าน TQA, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (16 กรกฏาคม 2551 - 16 กรกฏาคม 2551)
53 : อ.ดร.ภูริดา เวียนทอง, ประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ประจำปี 2551, รร.ไพลินสุโขทัย, ไทย (15 กรกฏาคม 2551 - 16 กรกฏาคม 2551)
52 : รศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล, ประชุมกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือและเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2, รร.ไพลิน จ.สุโขทัย, ไทย (14 กรกฏาคม 2551 - 16 กรกฏาคม 2551)
51 : นางวลัยภรณ์ ฟองตระกูล, สัมมนา เรื่อง การแบ่งปันความรู้ด้าน TQA , ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมแกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (16 กรกฏาคม 2551 - 16 กรกฏาคม 2551)
50 : รศ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, สอนนักศึกษามหาบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง, อาคารปัญจภูมิ กรุงเทพฯ, ไทย (11 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
49 : รศ.อุษณีย์ คำประกอบ, ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา รอบการประเมินการศึกษา 2550, คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก, ไทย (10 กรกฏาคม 2551 - 11 กรกฏาคม 2551)
48 : อ.ดร.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์, ประชุมคณะทำงานการจัดประชุมวิชาการร่วม 4 สถาบัน สาขาการจัดการของเภสัชกรรม, คณะเภสัชฯ จุฬาฯ กรุงเทพฯ, ไทย (10 กรกฏาคม 2551 - 10 กรกฏาคม 2551)
47 : นายเสน่ห์ ตาสา, ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับป.ตรี ของคณะเภสัชศาสตร์ ตามโครงการการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก ปีงบประมาณ 2551, จ.กำแพงเพชร จ.ลพบุรี จ.นครราชสีมา, ไทย (2 กรกฏาคม 2551 - 5 กรกฏาคม 2551)
46 : นางเรืองรอง คำปา, โครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551, โรงแรม นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2551 - 4 กรกฏาคม 2551)
45 : นายสุวัฒน์ งามดี, โครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2551, โรงแรมนอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2551 - 4 กรกฏาคม 2551)
44 : ผศ.ดร.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์, ประชุม สวรส. ประจำปี, รร.มิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (3 กรกฏาคม 2551 - 3 กรกฏาคม 2551)
43 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552 เวลา 08.30-12.00 น. , ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย (1 กรกฏาคม 2551 - 1 กรกฏาคม 2551)
42 : อ.ดร.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ, ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก, รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 30 มิถุนายน 2551)
41 : อ.ธวัชชัย เหลืองโสภาพรรณ, ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก, รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่, ไทย (1 เมษายน 2551 - 30 มิถุนายน 2551)
40 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมกลุ่มย่อย ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6/2551, ห้องงานบริหารและธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (27 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
39 : นางเรืองรอง คำปา, ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
38 : ผศ.ดร.สยาม แก้ววิชิต, ประชุมร่วมกับชมรมเภสัชบัณฑิต ในการจัดกิจกรรมงานครบรอบ 45 ปี, บ.เอไซ (ประเทศไทย) จก. กรุงเทพฯ, ไทย (27 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
37 : นางศรีพรรณ สรรสวาสดิ์, ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงด้านการบริหารการเงิน, สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มชง, ไทย (27 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
36 : รศ.ดร.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์, ประชุมร่วมกับชมรมเภสัชบัณฑิต ในการจัดกิจกรรมงานครบรอบ 45 ปี, บ.เอไซ (ประเทศไทย) จก. กรุงเทพฯ, ไทย (27 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
35 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, อบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book), ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
34 : นางศรีวิไล เจริญเมือง, ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงด้านการบริหารการเงิน, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
33 : นางไพลิน อินต๊ะใหม่, ประชุมรับฟังชี้แจงด้านบริหารการเงิน, สำนักงานบริการแทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (27 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
32 : นางไพลิน อินต๊ะใหม่, ประชุม การเบิกจ่ายเงินสำหรับข้าราชการที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย, ห้องประชุม 3 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี, ไทย (26 มิถุนายน 2551 - 26 มิถุนายน 2551)
31 : นางอุมารินทร์ รัตนเพชร, ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานด้านพัสดุ, สำนักบริการเทคโนโลยี่สาระสนเทศ, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 26 มิถุนายน 2551)
30 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เวลา 13.00-15.00 น. , ห้องประชุม 3 , ไทย (26 มิถุนายน 2551 - 26 มิถุนายน 2551)
29 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2551 เวลา 09.00-12.05 น. , ห้องประชุม 2 , ไทย (26 มิถุนายน 2551 - 26 มิถุนายน 2551)
28 : นางสาววัชรี ศรีประจวบ, สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, ณ ห้องเจนีวา โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 25 มิถุนายน 2551)
27 : นางสาวดวงพร ชัชวารี, สัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, ห้องเจนีวา โรงแรมนูโวเทล เชียงใหม่, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 25 มิถุนายน 2551)
26 : นางศิรดา กลิ่นน้อย, ร่วมรับฟังคำชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ว่าด้วยการงานพัสดุ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 25 มิถุนายน 2551)
25 : อ.ดร.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์, ตรวจประเมินกิจกรรม สสส. ม.นเรศวร, คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร, ไทย (21 พฤษภาคม 2551 - 21 มิถุนายน 2551)
24 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, การประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2551 เวลา 12.00-14.00 น. , ห้องประชุม 3, ไทย (18 มิถุนายน 2551 - 18 มิถุนายน 2551)
23 : นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา, ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2551, ณ ห้องประชุม 3 , ไทย (18 มิถุนายน 2551 - 18 มิถุนายน 2551)
22 : ผศ.ดร.ชฎารัตน์ อัมพะเศวต, The 16 InternationalProcessing Filling and Packaging Technology Event For Asia, BITEC กรุงเทพฯ, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 14 มิถุนายน 2551)
21 : รศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล, ประชุม เรื่อง การพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) ครั้งที่ 6, รร.รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ, ไทย (11 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
20 : นางไพลิน อินต๊ะใหม่, การปรับระบบการกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
19 : นายสมพงษ์ ชนะกอก, ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
18 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ เวลา 08.30-12.00 น., โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
17 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ (จากเดิม ระบบซี ไปสู่ ระบบแท่ง), ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
16 : นางศรีพรรณ สรรสวาสดิ์, ร่วมฟังการบรรยายเรื่อง การปรับระบบการกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
15 : นายสุวัฒน์ งามดี, ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ (จากเดิม ระบบซี ไปสู่ ระบบแท่ง), ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
14 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมชี้แจงการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (11 มิถุนายน 2551 - 11 มิถุนายน 2551)
13 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมชี้แจงการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (11 มิถุนายน 2551 - 11 มิถุนายน 2551)
12 : นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง, ประชุมแทน เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา เวลา 09.30-12.00 น. , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานอธิการบดี , ไทย (11 มิถุนายน 2551 - 11 มิถุนายน 2551)
11 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมชี้แจงการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ (10.30 - 12.00 น.), ไทย (11 มิถุนายน 2551 - 11 มิถุนายน 2551)
10 : นายวีระชาติ คำปา, ขอเชิญประชุมชี้แจงการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (11 มิถุนายน 2551 - 11 มิถุนายน 2551)
9 : นายสุวัฒน์ งามดี, ประชุมกลุ่มย่อย ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5/2551, ห้องงานบริหารและธุรการ คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (6 มิถุนายน 2551 - 6 มิถุนายน 2551)
8 : นางสาวอุมาพร ภูสด, กระบวนกรหัดขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 5/2551, ห้องบริหารและธุรการ, ไทย (6 มิถุนายน 2551 - 6 มิถุนายน 2551)
7 : นางศรีพรรณ สรรสวาสดิ์, ประชุมประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (นางเรืองรอง คำป), คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (5 มิถุนายน 2551 - 5 มิถุนายน 2551)
6 : นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์, ประชุมประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (5 มิถุนายน 2551 - 5 มิถุนายน 2551)
5 : นางสาวอุมาพร ปัญญา, ประชุมประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย, ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ (09.00 - 12.00 น.), ไทย (5 มิถุนายน 2551 - 5 มิถุนายน 2551)
4 : นางวิภาวี เสวะกะ, อบรมการเขียนเว็ปเพจ ด้วยโปรแกรม Dreameweaver MX, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (2 มิถุนายน 2551 - 2 มิถุนายน 2551)
3 : นางพรพิมล จาปัญญะ, อบรมการสร้างเว็บเพจด้วย Dreameweaver MX, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (2 มิถุนายน 2551 - 2 มิถุนายน 2551)
2 : ผศ.ดร.สุระรอง ชินวงศ์, ประชุม Astra Zeneca Asia Pasific CV Summit 2008 : Cardiovascular risk and atherosclerosis : Past, present and future, โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพฯ, ไทย (31 พฤษภาคม 2551 - 1 มิถุนายน 2551)
1 : ผศ.ดุจฤดี ชินวงศ์, ประชุม Astra Zeneca Asia Pasific CV Summit 2008 : Cardiovascular risk and atherosclerosis : Past, present and future, โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพฯ, ไทย (31 พฤษภาคม 2551 - 1 มิถุนายน 2551)

ปีการศึกษา   | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2543 |


  Nedstat Basic     www.pharmacy.cmu.ac.th