หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การอบรม/ประชุม/สัมมนาต่างประเทศ
การอบรม/ประชุม/สัมมนาในประเทศ

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
แบ่งตามประเภท
แบ่งตามหน้าที่รับผิดชอบ
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
วิทยากรภายในสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานปฎิบัติการ)
สังกัด : สํานักงานคณะ
โทรศัพท์ : 053-944344
อีเมล : ravipaw@gmail.com

งานบริหาร

 • เลขานุการคณะ , คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เลขานุการคณะ , สํานักงานคณะ , คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หัวหน้างาน , งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา , คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

  วันที่กรรมการภายในมหาวิทยาลัย
   1 ธันวาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างหอพักในกำกับสวนดอก(หอพักนักศึกษา กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   28 ตุลาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างหอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   20 สิงหาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2552
   21 สิงหาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2552
   24 กรกฏาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนปฎิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

กรรมการภายในคณะฯ

  วันที่กรรมการภายในคณะฯ
   8 ธันวาคม 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
   24 มีนาคม 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 1)
   24 มีนาคม 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 1)
   26 เมษายน 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   28 กุมภาพันธ์ 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2554
   25 กุมภาพันธ์ 2554
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน ดีเด่น ประจำปี 2553
   10 กุมภาพันธ์ 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E160006 (นางปิยพร มานะกิจ)
   6 มกราคม 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2554 - 2559) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   17 พฤศจิกายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 พฤศจิกายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเภสัชศาสตร์
   30 พฤศจิกายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับงาน
   4 สิงหาคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
   5 กรกฏาคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553
   15 มิถุนายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   10 มีนาคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   26 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของคณะเภสัชศาสตร์
   25 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 (ครั้งที่ 1)
   25 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2553 (ครั้งที่ 1)
   24 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และผู้ประสานงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   23 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์
   9 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสายงานและหน่วยงาน
   2 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. และพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาศตร์
   14 มกราคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์
   14 มกราคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553
   8 มกราคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงร่างดีเด่นของชาติ ประจำปี 2553
   24 พฤศจิกายน 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและประเมินผลการควบคุมภายในคณะเภสัชศาสตร์
   17 พฤศจิกายน 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2553
   28 ตุลาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552
   15 ตุลาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
   5 ตุลาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ดีเด่น ประจำปี 2552
   7 ตุลาคม 2552
  แต่งตั้งกรรมการควบคุมการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   24 สิงหาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
   24 สิงหาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
   17 กรกฏาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
   29 มิถุนายน 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ รุ่นที่ 1 (4 กรกฏาคม 2551)
   10 มิถุนายน 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลด้านสุขาภิบาลอาหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   1 เมษายน 2552
  ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
   6 มีนาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการ "กระบวนกรขับเคลื่อนการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์"
   6 มีนาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงปันความรู้สู่ทีม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   16 กุมภาพันธ์ 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ
   16 มกราคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ เพื่อประกอบการเลื่อนค่าจ้าง สำหรับพนักงานปฏิบัติการ (ชุดที่ 2)
   25 พฤศจิกายน 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2552
   12 พฤศจิกายน 2551
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2552
   23 กันยายน 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2552
   29 กรกฏาคม 2551
  แต่งตั้งคระกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี 2551
   22 กรกฏาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
   20 มิถุนายน 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2551
   6 พฤษภาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   12 มีนาคม 2551
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   25 กุมภาพันธ์ 2551
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
   3 ตุลาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2551
   27 ธันวาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
   4 ธันวาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2551
   17 กันยายน 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะเภสัชศาสตร์
   6 กันยายน 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่นประจำปี 2550
   22 สิงหาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2551
   8 สิงหาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
   6 สิงหาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   30 พฤษภาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   30 พฤษภาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   4 พฤษภาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการทำ 5 ส.
   5 เมษายน 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2550
   8 มีนาคม 2550
  ขอขอยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสายงานและหน่วยงาน
   13 มีนาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในคณะเภสัชศาสตร์
   9 กุมภาพันธ์ 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2550
   24 มกราคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
   12 ธันวาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   20 พฤศจิกายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2550
   17 ตุลาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   2 ตุลาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2550
   28 สิงหาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี 2549
   18 สิงหาคม 2549
  แต่งตั้งคระกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   27 กรกฏาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
   4 กรกฏาคม 2549
  มอบหมายให้หน่วยงาน รับผิดชอบกิจกรรมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2549 - 2550
   14 มิถุนายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2549
   24 พฤษภาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต ภญ.ศ.ดร.สสี ปันยารชุน
   9 พฤษภาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
   23 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   23 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2549
   21 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2549
   21 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและประเมินผลการควบคุมภายในคณะเภสัชศาสตร์
   17 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสายงานและหน่วยงาน
   10 มกราคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2549
   13 มกราคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
   14 ธันวาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2549
   3 พฤศจิกายน 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2548
   19 สิงหาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ดีเด่น ประจำปี 2548
   25 สิงหาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
   16 สิงหาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   30 มิถุนายน 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2548
   2 มิถุนายน 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและประเมินผลการควบคุมภายในคณะเภสัชศาสตร์
   24 มกราคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2548
   10 มีนาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   22 ธันวาคม 2547
  แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบ e-Office คณะเภสัชศาสตร์
   20 ธันวาคม 2547
  ขอยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสายงานและหน่วยงาน
   8 ธันวาคม 2547
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2548
   30 พฤศจิกายน 2547
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   26 เมษายน 2547
  ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
   5 มีนาคม 2545
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์
   31 พฤษภาคม 2545
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้พลังงานในคณะเภสัชศาสตร์

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ/สัมมนา

  วันที่เรื่องสถานที่
   26 มิถุนายน 2557
  อบรมแนวคิดใหม่ในการบริหารพนักงานสัมพันธ์
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   25 มิถุนายน 2557
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2557
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 - 24 มิถุนายน 2557
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 มิถุนายน 2557
  กรรมการประมูลด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)
  ศูนย์ปฏิบัติการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พันธวณิช-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   19 มิถุนายน 2557
  อบรมการบริหารคนต่างวัยให้ทำงานเป็นทีม
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   19 มิถุนายน 2557
  อบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   11 - 12 มิถุนายน 2557
  สัมมนาบุคลากรประจำปี 2557
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   4 มิถุนายน 2557
  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีหล่อเทียน สมโภชเทียนและถวายเทียน ประจำปี 2557
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 มิถุนายน 2557
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2557
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 พฤษภาคม 2557
  ประชุมคณะกรรมการโรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 พฤษภาคม 2557
  ประชุมคณะกรรมการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 พฤษภาคม 2557
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 พฤษภาคม 2557
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1/2557
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 พฤษภาคม 2557
  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 พฤษภาคม 2557
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2557
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 เมษายน 2557
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2557
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 เมษายน 2557
  ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อนการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด (สำนักงาน)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 เมษายน 2557
  ประชุมทบทวนคะแนนผลการประเมินฯ+ค่าประสบการณ์ ของ ภญ.มนัชยา
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 เมษายน 2557
  ประชุมสรุปการจัดงานวันสถาปนาคณะฯ และกำหนดการดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส อธิการบดี
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 มีนาคม 2557
  ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดงานครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 มีนาคม 2557
  ประชุมประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ประจวบ รสสุคนธ์)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 มีนาคม 2557
  สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนสวน คณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 มีนาคม 2557
  ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานวันสถาปนาคณะฯ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 มีนาคม 2557
  ประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ชำรุด
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 มีนาคม 2557
  ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 มีนาคม 2557
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   6 มีนาคม 2557
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2557
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 มีนาคม 2557
  ประชุมคณะกรรมการโรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 มีนาคม 2557
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2557
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 มีนาคม 2557
  ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 กุมภาพันธ์ 2557
  ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 กุมภาพันธ์ 2557
  ประชุมเพื่อเตรียมการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 กุมภาพันธ์ 2557
  ประชุมคณะกรรมการบ้านพักคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 กุมภาพันธ์ 2557
  ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดงานครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 กุมภาพันธ์ 2557
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2557
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 กุมภาพันธ์ 2557
  ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2557
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 กุมภาพันธ์ 2557
  โครงการเจาะประเด็น QA สัญจร
  ห้องพุทธีรักษา ชั้น 4 , ไทย
   12 กุมภาพันธ์ 2557
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2557
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 กุมภาพันธ์ 2557
  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 กุมภาพันธ์ 2557
  ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2556
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 กุมภาพันธ์ 2557
  ประชุมหัวหน้างาน
  โออิชิบุฟเฟ่ต์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   27 มกราคม 2557
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2557
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 มกราคม 2557
  ฟังบรรยายจากคุณทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 มกราคม 2557
  ประชุมประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ประจวบ รสสุคนธ์)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 มกราคม 2557
  อบรมการใช้งาน CMU MAIL (Calendar)
  ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 มกราคม 2557
  ประชุมประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (กรรณิการ์)
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 มกราคม 2557
  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 มกราคม 2557
  ประชุมประเมินการขอปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 มกราคม 2557
  ประชุมประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เสาวลักษณ์)
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 มกราคม 2557
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2557
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 มกราคม 2557
  ประชุมปรึกษาหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงาน
  กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   7 มกราคม 2557
  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 ธันวาคม 2556
  ร่วมประชุมการรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้บริหารชุดเก่า-ใหม่
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 ธันวาคม 2556
  ประชุม EdPex โครงร่างองค์กร
  สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   20 ธันวาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 ธันวาคม 2556
  ประชุมระบบสารบรรณอิเลกทรอนิคส์
  ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 ธันวาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 14/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 ธันวาคม 2556
  ประชุมนำเสนอข้อมูลในภาพรวมของการบริหารงานในสำนักงานคณะกับผู้บริหารชุดใหม่
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 ธันวาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 ธันวาคม 2556
  ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน HR/KM ประจำปีงบประมาณ 2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 พฤศจิกายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักในกำกับสวนดอก
  สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   27 พฤศจิกายน 2556
  อบรมคอมพิวเตอร์ word , excel
  ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 พฤศจิกายน 2556
  ประชุมหัวหน้างาน เพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอผู้บริหารชุดใหม่
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 พฤศจิกายน 2556
  ประชุมเพื่อจัดเตรียมงานปีใหม่คณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 พฤศจิกายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 พฤศจิกายน 2556
  สัมมนาเรื่อง โครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กกลุ่มภาคเหนือตอนบน
  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ , ไทย
   8 พฤศจิกายน 2556
  ประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ e-Document บนระบบ CMU-MIS
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   4 พฤศจิกายน 2556
  ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2556
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   17 ตุลาคม 2556
  ประชุมเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2556
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 ตุลาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบ้านพักคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 ตุลาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 ตุลาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2556
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 ตุลาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 ตุลาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   4 ตุลาคม 2556
  สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ธุรการหอพักในกำกับสวนดอก
  สำนักงานหอพักในกำกับสวนดอก , ไทย
   1 ตุลาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการโรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 กันยายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 กันยายน 2556
  ประชุมเรื่อง การจัดงานเกษียณอายุราชการ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 กันยายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 กันยายน 2556
  ประชุมเรื่อง ทาสีหอพักนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 กันยายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 กันยายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2556
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 สิงหาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบ้านพักคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 สิงหาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 สิงหาคม 2556
  ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 สิงหาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 สิงหาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักในกำกับสวนดอก
  สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   30 กรกฏาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 4/2556
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 กรกฏาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 กรกฏาคม 2556
  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 2/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 กรกฏาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 กรกฏาคม 2556
  สัมมนาเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   15 กรกฏาคม 2556
  บริษัทชิชางมอบ printer HP ให้คณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 กรกฏาคม 2556
  ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556 (แทนคณบดี)
  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   10 กรกฏาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 - 9 กรกฏาคม 2556
  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับฟังสรุปผล ประจำปีการศึกษา 2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 กรกฏาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "วันมหิดล" ปี 2556 ครั้งที่ 1/2556 (แทนคณบดี)
  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   3 กรกฏาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุุมอาวุุธ ศรีศุกรี สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   19 มิถุนายน 2556
  ประชุมหารือในการปรับปรุงห้องฝุึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพทางเภสัชกรรม
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 มิถุนายน 2556
  ประชุมปรึกษาหารือการยื่นขอรับเงินทำขวัญลูกจ้่างประจำราย นายสมศักดิ์ ทาใจ
  ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   18 มิถุนายน 2556
  ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีหล่อเทียน สมโภชและถวายเทียน ประจำปี 2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 มิถุนายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 มิถุนายน 2556
  ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสถาบันสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2556
  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   6 มิถุนายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 มิถุนายน 2556
  ประชุมประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่หอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 มิถุนายน 2556
  เจรจาคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   31 พฤษภาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3/2556
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 พฤษภาคม 2556
  ร่วมฟังผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 พฤษภาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 พฤษภาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักในกำกับสวนดอก ครั้งที่ 2/2556
  สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   10 พฤษภาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 พฤษภาคม 2556
  อธิการบดีพบปะดูงานศูนย์สมุนไพรภาคเหนือ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   29 เมษายน 2556
  สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง พนักงานช่างและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 เมษายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 เมษายน 2556
  ประชุมการจัดสรรโควต้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   23 เมษายน 2556
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรและการจัดสัมมนานอกสถานที่
  ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 เมษายน 2556
  อบรม 6Q สำหรับนักบริหารยุคใหม่
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   18 เมษายน 2556
  อบรม เทคนิคการบริหารงานเชิงรุก
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   5 เมษายน 2556
  ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี 2556-2557
  ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   4 เมษายน 2556
  อบรม การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรภาครัฐ
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   4 เมษายน 2556
  อบรม การจัดทำและบริหารงบประมาณสำหรับภาครัฐ
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   2 เมษายน 2556
  ประชุมกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (สมเจตต์)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 เมษายน 2556
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากส่ิงที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 เมษายน 2556
  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 มีนาคม 2556
  ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   22 มีนาคม 2556
  สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 มีนาคม 2556
  สอบสัมภาษณ์พนักงานชั่วคราวของศูนย์บริการเภสัชกรรม
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 มีนาคม 2556
  ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของงานบริการการศึกษาฯ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 มีนาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 มีนาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2555
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 มีนาคม 2556
  ประชุมกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 มีนาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 มีนาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 มีนาคม 2556
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากส่ิงที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 มีนาคม 2556
  อบรม 4 Steps to be a great Supervisor
  โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   4 มีนาคม 2556
  อบรม Boost up Productivity Potential & Performance : พัฒนาศักยภาพคน เพิ่มผลผลิตงาน
  โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   1 มีนาคม 2556
  ประชุมกับร้าน UFM
  โรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   21 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานชั่้วคราวของศูนย์บริการเภสัชกรรม
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักในกำกับสวนดอก ครั้งที่ 1/2556
  อาคารหอพักชาย 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   19 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2555
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมอนุรักษ์พลังงาน
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   4 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมกับบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 มกราคม 2556
  ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสถาบันสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2556
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   29 มกราคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2/2556
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 มกราคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 มกราคม 2556
  ประชุมหัวหน้างาน
  ห้องงานนโยบายและแผนฯ , ไทย
   17 มกราคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 มกราคม 2556
  ประชุมการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
  ห้องงานบริหารทั่วไป , ไทย
   15 มกราคม 2556
  ประชุมการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
  ห้องงานบริการการศึกษาฯ , ไทย
   15 มกราคม 2556
  ประชุมผู้ประสานงาน 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   14 มกราคม 2556
  ประชุมกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (สมเจตต์)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 มกราคม 2556
  ประชุมกับพนักงานขับรถยนต์
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 มกราคม 2556
  ประชุมหัวหน้างาน
  ห้องงานนโยบายและแผนฯ , ไทย
   11 มกราคม 2556
  ประชุมเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์
  ห้องงานการเงิน การคลังและพัสดุ , ไทย
   10 มกราคม 2556
  ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 มกราคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ชำรุด (สำนักงาน)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 มกราคม 2556
  ประชุมสรุปความพร้อมการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2556
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 ธันวาคม 2555
  อบรม Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   25 ธันวาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักในกำกับสวนดอก ครั้งที่ 5/2555
  ห้องประชุมอาวุธ ศรีสุกรี อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   24 ธันวาคม 2555
  สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หอพักในกำกับสวนดอก ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 ธันวาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 15/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 ธันวาคม 2555
  ประชุมสรุปเรื่องข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2555
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   4 ธันวาคม 2555
  สัมมนาการประกันคุณภาพฯ งานบริหารทั่วไป
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 พฤศจิกายน 2555
  อบรม Module 21 เรื่อง Initiative/New Service Blueprint (To be)
  ห้องอิมพีเรียล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
   29 พฤศจิกายน 2555
  อบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map/BSC/Improvement Tools
  ห้องอิมพีเรียล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
   28 พฤศจิกายน 2555
  สัมมนาการประกันคุณภาพฯ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 พฤศจิกายน 2555
  สัมมนาการประกันคุณภาพฯ งานบริหารวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักในกำกับสวนดอก ครั้งที่ 4/2555
  ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมย์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   20 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมเรื่อง การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 พฤศจิกายน 2555
  สัมมนาการประกันคุณภาพฯ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 พฤศจิกายน 2555
  สัมมนาการประกันคุณภาพฯ งานนโยบายและแผนฯ และงานการเงิน การคลังและพัสดุ
  ห้องงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 พฤศจิกายน 2555
  สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการ e-aution ที่นอน+หมอน หอพักในกำกับสวนดอก
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
   5 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมเเตรียมงานพิธีทำบุญหอพักในกำกับสวนดอก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2555
  หอ้งประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 พฤศจิกายน 2555
  อบรม Module 19 เรื่อง SWOT Analysis/TOWS Matrix
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   31 ตุลาคม 2555
  อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis/Goal Setting/C&E Analysis
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   29 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการรับเอกสารประกวดราคาที่นอน+หมอน หอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 9/2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่าง
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสถาบันสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพครั้งที่ 3/2555
  ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   18 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 14/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้จัดการหอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 ตุลาคม 2555
  สัมภาษณ์ธนาคาร Mini Bank และ ATM ที่จะเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์โครงการหอพักในกำกับสวนดอก
  คณะทันตแพทยศาสตร์ , ไทย
   11 ตุลาคม 2555
  ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จากคณะเทคนิคการแพทย์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 ตุลาคม 2555
  ประชุมชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่การเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์โครงการหอพักในกำกับสวนดอก
  คณะทันตแพทยศาสตร์ , ไทย
   4 ตุลาคม 2555
  ประชุมกรรมการดำเนินการเช่งพื้นที่เชิงพาณิชย์โครงการหอพักในกำกับสวนดอก
  คณะทันตแพทยศาสตร์ , ไทย
   1 ตุลาคม 2555
  ประชุมสรุปผลของการตรวจสอบภายในคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 กันยายน 2555
  ประชุมหัวหน้างาน
  ห้องงานนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 กันยายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 8/2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 กันยายน 2555
  ประชุมกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ชำรุด
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 กันยายน 2555
  ประชุม ความก้าวหน้าและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตั้งตัวได้
  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   21 กันยายน 2555
  ประชุุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศ่าสตร์ , ไทย
   20 กันยายน 2555
  ประชุมกรรมการกลั่นกรองการขอเปลี่ยนตำแหน่งของนายประภาส ภูเวียง
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 กันยายน 2555
  ประชุมโครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial
  ห้องบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   17 กันยายน 2555
  ประชุมกรรมการจัดตั้งศูนย์สมุนไพรภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 กันยายน 2555
  ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิ่งมหากุศลมหิดล 2555 (แทนคณบดี)
  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
   13 กันยายน 2555
  ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อให้บริการจำหน่ายอาหาร
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 กันยายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 กันยายน 2555
  ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 กันยายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2555
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 กันยายน 2555
  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานพิธีเปิดร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 กันยายน 2555
  ประชุมกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้จัดการหอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวานิช สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   3 กันยายน 2555
  อบรม Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model (3 : Kpi)
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   27 - 1 กันยายน 2555
  อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (พบก.-ป.)
  โรงแรมแคนทารีฮิลล์ และศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   24 สิงหาคม 2555
  กิจกรรม KM Day
  คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 สิงหาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 7/2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 สิงหาคม 2555
  ประชุมกรรมการบริหารหอพักในกำกับสวนดอก ครั้งที่ 2/2555
  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   22 สิงหาคม 2555
  ประชุุมกรรมการจัดงานพิธีเปิดร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 สิงหาคม 2555
  อบรม Module 16 เรื่อง Process Key Factor
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   17 สิงหาคม 2555
  ประชุมกรรมการดำเนินการเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์โครงการหอพักในกำกับสวนดอก
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   16 สิงหาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2555 (วาระพิเศษ)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 สิงหาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 สิงหาคม 2555
  บอกเล่าเก้าสิบ...ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 สิงหาคม 2555
  ประชุุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 สิงหาคม 2555
  อบรม เงิน : บริหารอย่างไรไม่ให้จน
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   6 สิงหาคม 2555
  ประชุุมกรรมการตรวจงานจ้างหอพักในกำกับสวนดอก (แทนคณบดี)
  สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   1 สิงหาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักในกำกับสวนดอก ครั้งที่ 1/2555
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   27 กรกฏาคม 2555
  ประชุมหัวหน้างาน
  ห้องงานนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 กรกฏาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 กรกฏาคม 2555
  ประชุมระบบการจัดการของเสียที่เป็นสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   17 กรกฏาคม 2555
  ประชุมกรรมการบ้านพักคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 กรกฏาคม 2555
  อบรม Module 15 เรื่อง Process SIPOC Model (1-2)
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   12 กรกฏาคม 2555
  อบรมนักเปลี่ยนแปลงในองค์การ (Innovative Staff in Organization)
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   11 กรกฏาคม 2555
  ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดวิ่งมหากุศลมหิดล ประจำปี 2555 (แทนคณบดี)
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   4 กรกฏาคม 2555
  ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสถาบันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2555
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   3 กรกฏาคม 2555
  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานมหิดล ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555 (แทนคณบดี)
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   28 - 29 มิถุนายน 2555
  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และรับฟังสรุปผล ประจำปีการศึกษา 2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 มิถุนายน 2555
  ประชุมกรรมการการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา สมโภชเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 มิถุนายน 2555
  ประชุมเพื่อประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ของกุสุมา ภาคภูมิ
  ห้องประชุม 3 , ไทย
   20 มิถุนายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 มิถุนายน 2555
  ฟังบรรยายและให้ข้อคิดเห็นเรื่อง Asean Economic Community (AEC) กับการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคณะฯ โดย ดร.อรสา โฆวินทะ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 มิถุนายน 2555
  อบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากมุมมองใหม่ที่แตกต่าง
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   5 มิถุนายน 2555
  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   30 พฤษภาคม 2555
  ประชุมกรรมการบ้านพักคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 พฤษภาคม 2555
  ประชุมเพื่อรับทราบการปรับเปลี่ยนทีมบริหาร และการมอบหมายงานสำหรับผู้บริหาร
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 พฤษภาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 พฤษภาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 พฤษภาคม 2555
  ประชุมกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 พฤษภาคม 2555
  อบรมการบริหารความเสี่ยงด้าน HR
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   16 พฤษภาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานคณะฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 พฤษภาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรคณะฯ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 พฤษภาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2555 (วาระพิเศษ)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 พฤษภาคม 2555
  ประชุมหัวหน้างาน เรื่อง การสรรหาอธิการบดี
  ห้องงานนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 พฤษภาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 พฤษภาคม 2555
  ประชุมอนุกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อผู้เสนอชื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 พฤษภาคม 2555
  อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint (As is)
  ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   18 เมษายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 เมษายน 2555
  ประชุมกรรมการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 เมษายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 มีนาคม 2555
  กิจกรรม "เปิดใจ-เรียนรู้ สู่การพัฒนา"
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 มีนาคม 2555
  ประชุมประจำปีและผู้บริหารพบบุคลากร
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   26 มีนาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 มีนาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2555 (วาระพิเศษ)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 มีนาคม 2555
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 มีนาคม 2555
  ประชุมกรรมการอนุรักษ์พลังงานของคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 มีนาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อนการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 มีนาคม 2555
  อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   15 มีนาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 มีนาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 มีนาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 มีนาคม 2555
  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 - 6 มีนาคม 2555
  ประชุมประเมินข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 มีนาคม 2555
  ประชุมกรรมการจัดงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสถาบันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2555
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   29 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ชำรุดวิทยาศาสตร์
  ห้องเอื้องคำ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3/2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 กุมภาพันธ์ 2555
  เจรจาข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี 2555 คณะเภสัชศาสตร์
  สำนักงานอธิการบดี มหวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   17 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การสรรหาหน่วยงานและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมผู้ประสานงาน Dean Consortium
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   15 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมร่วมระหว่างรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
  ห้องงานการเงิน การคลังและพัสดุ , ไทย
   14 กุมภาพันธ์ 2555
  อบรมเรื่อง Work System Management Concept
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   10 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมแทนคณบดี เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน พตส. ปีงบประมาณ 2549 ที่ค้างจ่าย
  ห้องประชุม บุญสมมาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   9 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมเพื่อพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (กุสุมา)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานการเงินฯ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมเลขานุการคณะและหัวหน้างาน
  ห้องงานนโยบายและแผนฯ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 มกราคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 มกราคม 2555
  ประชุมการจัดการเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   26 มกราคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 มกราคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 มกราคม 2555
  ประชุมชี้แจงแนวทางและแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 และเข้าร่วมอบรมคลินิกสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   10 มกราคม 2555
  ประชุมการจัดการเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
  อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   10 มกราคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2555
  อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   9 มกราคม 2555
  ประชุมเตรียมงานวันรับปริญญา 19 มกราคม 2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 ธันวาคม 2554
  ประชุมประจำปีและผู้บริหารพบบุคลากรและคณาจารย์
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 ธันวาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2555
  ห้องประชุม 801 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   23 ธันวาคม 2554
  ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร โดย เภสัชกรทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 ธันวาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 ธันวาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 ธันวาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ชำรุด
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 ธันวาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 16/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 ธันวาคม 2554
  ประชุมการจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 - 2 ธันวาคม 2554
  สัมมนาคลินิกตัวบ่งชี้คุณภาพและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมผู้ถือหุ้นโครงการหอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   23 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 15/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมโครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   22 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมหัวหน้างาน
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 พฤศจิกายน 2554
  ดูพื้นที่ประมูลพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์
  พื้นที่ก่อสร้างหอพักในกำกับสวนดอก , ไทย
   9 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักในกำกับสวนดอก ครั้งที่ 3/2554
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   27 ตุลาคม 2554
  ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสถาบันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3/2554
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   20 ตุลาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 14/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 ตุลาคม 2554
  ประชุมลูกจ้างประจำสังกัดงานบริหารทั่วไป
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 ตุลาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 ตุลาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง (กรณ๊นายสมศักดิ์ ทาใจ ได้รับอุบัติเหตุ)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 ตุลาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 11/2554
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 กันยายน 2554
  กรรมการเปิดซองจ้างเหมารักษาความปลอดภัยคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 กันยายน 2554
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ.
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 กันยายน 2554
  กรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 กันยายน 2554
  อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดการสาธารณภัยเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ"
  ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   20 กันยายน 2554
  กรรมการเปิดซองจ้างเหมาทำความสะอาดคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 กันยายน 2554
  เข้าร่วมประชุมแทนคณบดี งานวันมหิดล
  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   14 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 กันยายน 2554
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวันวานถึงวันเกษียณอายุราชการจากบุคลากรสายสนับสนุน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง (กรณ๊นายสมศักดิ์ ทาใจ ได้รับอุบัติเหตุ)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 กันยายน 2554
  ประชุมรายงานผลการตรวจสอบของคณะจากสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 10/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 สิงหาคม 2554
  ประชุมเพื่อพิจารณาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 9/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 สิงหาคม 2554
  ประชุมหัวหน้างาน
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 สิงหาคม 2554
  ประชุมพิจารณากำหนดขั้นตอน วิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 สิงหาคม 2554
  ประชุมประเมินลูกจ้างประจำที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2554
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 สิงหาคม 2554
  ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555
  ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2554 (วาระพิเศษ)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 สิงหาคม 2554
  ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการหอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   1 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 สิงหาคม 2554
  ร่วมเสวนาหัวข้อ "เรียนรู้ ก้าวสู่บ้านใหม่"
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 กรกฏาคม 2554
  ประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลในการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพรอบสามจาก สมศ.
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   29 กรกฏาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 กรกฏาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 8/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 กรกฏาคม 2554
  ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การปรับปรุงระบบไฟฟ้าคณะเภสัชศาสตร์ กับ ผศ.กัมปนาท รตเวสสนันท์ ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 กรกฏาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบ้านพักคณะเภสัชศาสตร์ ครี้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 กรกฏาคม 2554
  ประชุมหัวหน้างาน
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 กรกฏาคม 2554
  ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Organization Management โดย ภก.ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 กรกฏาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 กรกฏาคม 2554
  ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การปรับปรุงระบบไฟฟ้าคณะเภสัชศาสตร์ กับ ผศ.กัมปนาท รตเวสสนันท์ ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 7/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา สมโภชเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 มิถุนายน 2554
  ประชุมประเมินลูกจ้างประจำที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสถาบันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2554
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   16 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 9/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 8/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 มิถุนายน 2554
  ประชุมปรึกษาหารือระหว่างเลขานุการ 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   31 พฤษภาคม 2554
  ประชุมผู้ประสานงาน Dean Consortium
  อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   20 - 22 พฤษภาคม 2554
  สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554
  โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย , ไทย
   19 พฤษภาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 พฤษภาคม 2554
  ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุมบัวเรศคำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   2 พฤษภาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 เมษายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 เมษายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 เมษายน 2554
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคณะ
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 เมษายน 2554
  บรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัวบ่งชี้คุณภาพสำหรับการประเมินคุณภาพภายในตามแนวทางสกอ.และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามของสมศ.
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   4 เมษายน 2554
  สัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของภาควิชาและงาน
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 เมษายน 2554
  ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมระดมทุนโครงการหอพักในกำกับสวนดอกและประชุม
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   30 มีนาคม 2554
  ประชุมกำหนดน้ำหนักแบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 มีนาคม 2554
  ประชุมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยด้านสมุนไพร
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 มีนาคม 2554
  ประชุมสรุปความพร้อมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 4/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 มีนาคม 2554
  อบรมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Module 11 เรื่อง การวิพากษ์แผน
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   23 มีนาคม 2554
  ประชุมกรรมการบ้านพักคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 7/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 มีนาคม 2554
  กรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกหัวหน้างาน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 มีนาคม 2554
  ประชุมประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 มีนาคม 2554
  เจรจาข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์
  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   2 มีนาคม 2554
  อบรมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Module 10 เรื่อง Action Plan
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   1 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 6/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 กุมภาพันธ์ 2554
  ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 3/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 5/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2554 (วาระพิเศษ)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงานฯดีเด่น ปี 2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 4/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 มกราคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 มกราคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 3/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 - 27 มกราคม 2554
  อบรมระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผน
  ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   20 - 21 มกราคม 2554
  ประชุมเรื่องรปภ.คณะฯ คุณสมศักดิ์ ไอถิน ถูกทำร้ายร่างกาย
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 มกราคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 มกราคม 2554
  ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   15 มกราคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 มกราคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 - 14 มกราคม 2554
  อบรมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Module 9 เรื่อง Balanced Scorecard
  โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ , ไทย
   27 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 21/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ครั้งที่ 3/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ 2554 ครั้งที่ 2/2553
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 ธันวาคม 2553
  ประชุมปรึกษาหารือกับหัวหน้างาน
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ครั้งที่ 2/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 ธันวาคม 2553
  ประชุมผู้ประสานงาน 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
   25 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 4/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 20/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การสรรหาหน่วยงานและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 ตุลาคม 2553
  ประชุมทำการบ้าน Module 7 SWOT Analysis
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 ตุลาคม 2553
  ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 ตุลาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2553 (แทนรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ)
  ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   20 ตุลาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2553
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 ตุลาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 19/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 - 13 ตุลาคม 2553
  อบรม MODULE 7 เรื่อง SWOT Analysis
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   11 ตุลาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 ตุลาคม 2553
  ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 ตุลาคม 2553
  ประชุมสรุปการจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 ตุลาคม 2553
  ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 กันยายน 2553
  กิจกรรม Show & Share : นำเสนอประสบการณ์
  ห้องปฏิบัติการชั้น 5 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 กันยายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 18/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 กันยายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 8/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 กันยายน 2553
  ประชุมสัมมนาผลประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552
  ห้องประชุมคเชนทร์เดชา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   20 กันยายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 17/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 กันยายน 2553
  ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 กันยายน 2553
  สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดทำต้นทุนต่อผลผลิต
  ห้องวชิรธาร โรงแรมเชียงใหม่ฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ รีสอร์ท , ไทย
   14 กันยายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักในกำกับสวนดอก ครั้งที่ 3/2553
  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   10 กันยายน 2553
  ประชุมชี้แจงระบบบริหารความเสี่ยงและการรายงานผล
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   8 กันยายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการการจัดงานเกษียณอายุราชการ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 กันยายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 16/2553 (วาระพิเศษ)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 สิงหาคม 2553
  สัมภาษณ์ผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 สิงหาคม 2553
  อบรม MODULE 6 เรื่อง Result Matrix
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   23 สิงหาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 7/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 สิงหาคม 2553
  ประชุมหัวหน้างานเรื่องการแบ่งโครงสร้างสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องงานนโยบายและแผนฯ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 สิงหาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการการจัดงานเกษียณอายุราชการ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 สิงหาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 15/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 สิงหาคม 2553
  ร่วมรับฟังการวิพากษ์โครงร่างองค์กรเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ องค์ความรู้ต่างๆ
  โรงแรมอมารีรินคำ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   3 สิงหาคม 2553
  อบรมเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
  ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 กรกฏาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 14/2553 (วาระพิเศษ)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 กรกฏาคม 2553
  ประชุมกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์บริการเภสัชกรรม
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 กรกฏาคม 2553
  อบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัวบ่งชี้คุณภาพ
  ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   20 กรกฏาคม 2553
  ประชุมกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์บริการเภสัชกรรม
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 กรกฏาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 6/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 กรกฏาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 กรกฏาคม 2553
  ประชุมเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองในหัวข้อโครงร่างองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 กรกฏาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. และพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 กรกฏาคม 2553
  ประชุมปรับปรุงลานจอดรถคณะฯ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 กรกฏาคม 2553
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 กรกฏาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2553 (วาระพิเศษ)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 กรกฏาคม 2553
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับฟังสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552
  ห้องประชุม 1และห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 มิถุนายน 2553
  ประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนา website ของคณะฯ ประจำปี 2553-2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 มิถุนายน 2553
  ประชุมกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 มิถุนายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบ้านพักฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 มิถุนายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 มิถุนายน 2553
  ประชุมเพื่อปรึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 มิถุนายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 มิถุนายน 2553
  ประชุมงบประมาณเงินรายได้ ปี 2554
  ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   10 มิถุนายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 3/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 มิถุนายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 5/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 มิถุนายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 มิถุนายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบ้านพักฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 พฤษภาคม 2553
  ประชุมหัวหน้างานเรื่องพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2553
  งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 พฤษภาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 พฤษภาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2553
  ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   21 พฤษภาคม 2553
  ประชุมเรื่องปรับปรุงลานจอดรถคณะฯ
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 พฤษภาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการโรงอาหารคณะฯ
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 พฤษภาคม 2553
  ประชุมเรื่องที่จอดรถคณะฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 พฤษภาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 พฤษภาคม 2553
  ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำ SIPOC ตามพันธกิจของคณะฯ
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 พฤษภาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบ้านพักฯ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรและการเข้าพักในที่พักอาศัยของคณะฯ พ.ศ.2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 พฤษภาคม 2553
  ประชุมเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองในหัวข้อโครงร่างองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 - 1 พฤษภาคม 2553
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง "จิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ สู่การทำงานอย่างมีความสุข"
  สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่ , ไทย
   29 เมษายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 2/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 เมษายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 4/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 เมษายน 2553
  ประชุมปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 4/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 เมษายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบ้านพักฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 เมษายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 เมษายน 2553
  ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ประจำปี 2554
  ห้องพุทธชาด อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 เมษายน 2553
  ประชุมกรรมการบริหารกองทุนคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 มีนาคม 2553
  อบรมเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองประจำปี 2553 และวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS
  ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   30 มีนาคม 2553
  ประชุมหอพักในกำกับสวนดอก ครั้งที่ 1/2553
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   30 มีนาคม 2553
  ประชุมหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของศูนย์บริการเภสัชกรรม
  งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 มีนาคม 2553
  สัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของภาควิชา สายงานและหน่วยงานต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2552
  ห้องปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ชั้น2 อาคาร 5 , ไทย
   25 มีนาคม 2553
  ประชุมสรุปการเตรียมงานวันสถาปนาคณะฯ (31 มีนาคม 2553)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 มีนาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 3/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 มีนาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 มีนาคม 2553
  ประชุมการพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 4/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 มีนาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 มีนาคม 2553
  ประชุมสายงานคลังและพัสดุ+งานนโยบายและแผน
  งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 มีนาคม 2553
  ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสถาบันสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2553
  ห้องประชุมกรรมการประจำคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ , ไทย
   19 มีนาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการโรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 มีนาคม 2553
  ประชุมการจัดสรรที่พักสำหรับบุคลากรคณะฯ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 มีนาคม 2553
  ประชุมปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 3/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 มีนาคม 2553
  เปิดข้อเสนอการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีคัดเลือก
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 มีนาคม 2553
  ประชุมการพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 3/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 มีนาคม 2553
  อบรมการนำ Balanced Scorecard มาใช้ในการพัฒนาองค์กร
  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ , ไทย
   15 มีนาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 มีนาคม 2553
  ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดงานบริการการศึกษา
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 มีนาคม 2553
  ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 มีนาคม 2553
  ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 มีนาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 มีนาคม 2553
  ประชุมกรรมการเปิดข้อเสนอและพิจารณาผลการคัดเลือกการจ้างสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอกฯ
  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   3 มีนาคม 2553
  ประชุมการพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 มีนาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 มีนาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. และพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมการพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมผู้ประสานงาน 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ห้องประชุม "บุญสม มาร์ติน" สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
   18 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 2/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 กุมภาพันธ์ 2553
  สัมมนาเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2552
  ห้องปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ชั้น 5 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมประชาสัมพันธ์ของคณะฯ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมประชาสัมพันธ์ของคณะฯ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 1/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมพบปะ-ร่วมเรียนรู้ : บุคลากรและกรรมการบริหารประจำคณะฯ
  ห้องประชุม 212 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 มกราคม 2553
  ประชุมกับบริษัททำความสะอาดของคณะฯ
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 - 28 มกราคม 2553
  สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา Module 5 เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ
  โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   14 มกราคม 2553
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงร่างองค์กรภายในส่วนงานวิชาการ (อ.ศุภชัย เมืองรักษ์) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 มกราคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 มกราคม 2553
  ประกวดราคาจ้างโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หอพักในกำกับสวนดอก
  บริษัทพันธวณิชย์ จำกัด สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
   11 มกราคม 2553
  ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง รูปแบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 มกราคม 2553
  ประชุมกับบริษัททำความสะอาดของคณะฯ
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 มกราคม 2553
  ประชุมการจัดทำโครงร่างองค์กรของหน่วยประกันฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 มกราคม 2553
  การดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หอพักนักศึกษาสวนดอก
  ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   5 มกราคม 2553
  ประชุมเรื่อง การเบิกจ่ายของศูนย์บริการเภสัชกรรม
  ห้องงานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 - 25 ธันวาคม 2552
  สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา Module 4 Best Practice
  โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ , ไทย
   22 ธันวาคม 2552
  ประชุมจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 ธันวาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 17/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 ธันวาคม 2552
  ประชุมสรุปจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 ธันวาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 ธันวาคม 2552
  ประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 ธันวาคม 2552
  ประชุมกับบริษัททำความสะอาดของคณะฯ
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 ธันวาคม 2552
  ประชุมเรื่องตัวชี้วัดร่วมกับหน่วยประกันฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 ธันวาคม 2552
  ประชุมจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 ธันวาคม 2552
  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ KPI ที่ทำคำรับรอง และพิจารณา (ร่าง) นโยบาย 4 ปี ของผู้บริหาร
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 ธันวาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 พฤศจิกายน 2552
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรื้อถอนอาคารหอพักนักศึกษา
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   26 พฤศจิกายน 2552
  ประชุมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552
  ห้องงานบริหารและธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 พฤศจิกายน 2552
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 16/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 พฤศจิกายน 2552
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 และการติดตามตัวชี้วัดของผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามเอกสารงบประมาณ พ.ศ.2553
  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ , ไทย
   19 พฤศจิกายน 2552
  ขายทอดตลาดอาคารหอพักนักศึกษา (รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง)
  ห้องประชุมสำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ , ไทย
   18 พฤศจิกายน 2552
  ประชุมกับบริษัททำความสะอาดของคณะฯ
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 พฤศจิกายน 2552
  อบรมระบบการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ปีงบประมาณ 2553
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
   2 - 3 พฤศจิกายน 2552
  สัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "ก้าวหน้าอย่างไร ? ภายใต้ระบบแท่งในสถาบันอุดมศึกษาหรือการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ"
  โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ , ไทย
   2 พฤศจิกายน 2552
  การเจรจาตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   30 ตุลาคม 2552
  ประชุมการรื้อถอนหอพักนักศึกษา
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   30 ตุลาคม 2552
  ประชุมปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 1/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 ตุลาคม 2552
  ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการแข่งขันกีฬาบุคลากร มช. ประจำปี 2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 ตุลาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 - 22 ตุลาคม 2552
  สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา Module 3 การประเมินตนเองตามเกณฑ์
  ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   15 ตุลาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 15/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 ตุลาคม 2552
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบนโยบาย และชี้แจงแนวปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2553
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 ตุลาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 14/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 ตุลาคม 2552
  ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น พ.ศ.2552
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 ตุลาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 ตุลาคม 2552
  ประชุมบุคลากรงานคลังและพัสดุ
  ห้องงานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 ตุลาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง การรื้อถอนอาคารหอพักนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องงานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 ตุลาคม 2552
  ประชุมการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   30 กันยายน 2552
  ประชุมหอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   23 กันยายน 2552
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2552
  ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   23 กันยายน 2552
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานทอดกฐิน ประจำปี 2552
  ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   17 - 18 กันยายน 2552
  สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา Module 2 การวิเคราะห์เกณฑ์ในเชิงการจัดการ ครั้งที่ 2
  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   16 กันยายน 2552
  ประชุมกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการคณะฯ อาคารเรียนและปฏิบัติการ และอาคารหอพักนักศึกษา
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 กันยายน 2552
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 กันยายน 2552
  ประชุมเรื่อง การรื้อถอนอาคารหอพักนักศึกษา
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   10 กันยายน 2552
  ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 กันยายน 2552
  ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 กันยายน 2552
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 สิงหาคม 2552
  ประชุมเรื่อง การจัดการข้อมูลด้านบุคลากร ในระบบ CMU-MIS
  ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
   31 สิงหาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 สิงหาคม 2552
  ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
  ห้องประชุมบัวเรศคำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   27 สิงหาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 สิงหาคม 2552
  ประชุมเรื่อง การจัดทำภาระงาน ประจำปี 2553
  งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 สิงหาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 สิงหาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 สิงหาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 สิงหาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 สิงหาคม 2552
  ประชุมคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัย (แทนคณบดี)
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   14 สิงหาคม 2552
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เกษียณ : คุณสาโรจน์ จันทรคณา
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 สิงหาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ครั้งที่ 2
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 - 11 สิงหาคม 2552
  อบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน Module 2 เรื่อง การวิเคราะห์เกณฑ์ในเชิงการจัดการ
  โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ , ไทย
   7 สิงหาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   5 สิงหาคม 2552
  ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 สิงหาคม 2552
  ประชุมปันความรู้สู่ทีม วาระพิเศษ
  โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
   4 สิงหาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 กรกฏาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุมประเสริฐ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   29 กรกฏาคม 2552
  ร่วมประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสถาบันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3/2552
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   28 กรกฏาคม 2552
  ประชุมเรื่อง ชี้แจงการประเมินฯ บุคลากร
  ห้องสสี ปันยารชุน คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 กรกฏาคม 2552
  ประชุมผู้ประสานงาน Dean Consortium
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   23 กรกฏาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 กรกฏาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 กรกฏาคม 2552
  ประชุมพิจารณาผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารคณะฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 กรกฏาคม 2552
  ประชุมเรื่อง การตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี 2552
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 มิถุนายน 2552
  อบรม เรื่อง แนวทางและวิธีการจัดทำงบประมาณและวิธีวิเคราะห์อัตรากำลัง
  โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ. เชียงใหม่ , ไทย
   29 มิถุนายน 2552
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 มิถุนายน 2552
  โครงการ เวที KM Show & Share : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 หน่วยงาน
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   23 มิถุนายน 2552
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับฟังสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 - 19 มิถุนายน 2552
  สัมมนาฝึกอบรมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ใน Module 1 เรื่อง Value Chain และ Strategic Planning
  โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   16 มิถุนายน 2552
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 มิถุนายน 2552
  ประชุมชี้แจงแบบรูปรายการและดูสถานที่ การจ้างซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้าอาคาร 3
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 - 24 พฤษภาคม 2552
  สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 เรื่อง CMU : University of Excellence for Beautiful Wisdom
  โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย , ไทย
   21 พฤษภาคม 2552
  ประชุมปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 4/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 พฤษภาคม 2552
  ประชุมพิจารณาผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารคณะฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 พฤษภาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 พฤษภาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 2/2552
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 พฤษภาคม 2552
  ประชุมกรรมการเรื่องผู้เช่าโรงอาหารคณะฯ
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 พฤษภาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 เมษายน 2552
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 เมษายน 2552
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 - 26 เมษายน 2552
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี , ไทย
   9 เมษายน 2552
  ประชุมเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ประจำปี 2553
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 เมษายน 2552
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำฯ ดีเด่น ประจำปี 2551 เพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 - 3 เมษายน 2552
  ประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   26 มีนาคม 2552
  สัมมนาเรื่อง การนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา สายงานและหน่วยงานต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2551
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 มีนาคม 2552
  ประชุมปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 3/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 - 23 มีนาคม 2552
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (สำหรับคณาจารย์)
  โรงแรม เดอะอิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท จ.เชียงราย , ไทย
   19 มีนาคม 2552
  ประชุมสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551
  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ , ไทย
   17 มีนาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 มีนาคม 2552
  กิจกรรม กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1
  มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   6 มีนาคม 2552
  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลการสำรวจความต้องการของนักศึกษาฯ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 มีนาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงโรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 มีนาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 มีนาคม 2552
  ประชุมหัวหน้างาน หน่วยงาน ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ (ปันความรู้สู่ทีมวาระพิเศษ)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 มีนาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 มีนาคม 2552
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  ห้องประชุม สสี ปันยารชุน คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 กุมภาพันธ์ 2552
  ประชุมชี้แจงแบบปรับปรุงโรงอาหารคณะฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 กุมภาพันธ์ 2552
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 1/2552
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 กุมภาพันธ์ 2552
  ประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 กุมภาพันธ์ 2552
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 2/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 กุมภาพันธ์ 2552
  ประชุมสัญจรตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   13 กุมภาพันธ์ 2552
  สัมมนาฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : Executive Briefing สำหรับหมวด 1-6 และเน้นการเขียนรายงานในหมวด 7 (ผลลัพธ์การดำเนินการ)
  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ , ไทย
   11 กุมภาพันธ์ 2552
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2552 (วาระพิเศษ)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 กุมภาพันธ์ 2552
  สัมมนา เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 กุมภาพันธ์ 2552
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 มกราคม 2552
  ประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ เพื่อประกอบการเลื่อนค่าจ้าง สำหรับพนักงานปฏิบัติการ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 มกราคม 2552
  ประชุมคลินิกตัวชี้วัดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 มกราคม 2552
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 1/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 ธันวาคม 2551
  ประชุมจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 2/2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 ธันวาคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำฯ ดีเด่น ประจำปี 2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 ธันวาคม 2551
  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ เทคนิคการติดตามการทำงาน
  ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 พฤศจิกายน 2551
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2552
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 พฤศจิกายน 2551
  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2551
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 พฤศจิกายน 2551
  สัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 พฤศจิกายน 2551
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 พฤศจิกายน 2551
  สัมมนาเรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
  ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 ตุลาคม 2551
  ฟังการนำเสนอการออมเงินและการวางแผนด้านการลงทุนจากธนาคารไทยพาณิชย์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 ตุลาคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำฯ ดีเด่น ประจำปี 2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 ตุลาคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2551
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 ตุลาคม 2551
  ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 กันยายน 2551
  ฟังการนำเสนอบริการด้านการลงทุนของธนาคารกสิกรไทย
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 กันยายน 2551
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 กันยายน 2551
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 กันยายน 2551
  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2551
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 สิงหาคม 2551
  ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   22 สิงหาคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 สิงหาคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2551
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 สิงหาคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำฯ ดีเด่น ประจำปี 2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 สิงหาคม 2551
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 2/2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 สิงหาคม 2551
  เสวนา "KM สู่การเรียนรู้ร่วมกัน"
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 สิงหาคม 2551
  ประชุมประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 สิงหาคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2551 ครั้งที่ 6/2551
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 สิงหาคม 2551
  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 สิงหาคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำฯ ดีเด่น ประจำปี 2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 สิงหาคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 กรกฏาคม 2551
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับฟังสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   13 มิถุนายน 2551
  ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ (จากเดิม ระบบซี ไปสู่ ระบบแท่ง)
  ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ , ไทย
   11 มิถุนายน 2551
  ประชุมชี้แจงการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 มิถุนายน 2551
  ประชุมประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 พฤษภาคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 พฤษภาคม 2551
  เสวนา "เพื่อสุข...สนุกกับงาน"
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 พฤษภาคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2551
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 พฤษภาคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 เมษายน 2551
  ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล
  ห้องประชุมเล็ก หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   10 เมษายน 2551
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 เมษายน 2551
  ประชุมเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2552
  เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
   26 มีนาคม 2551
  สัมมนาเรื่อง การนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา สายงานและหน่วยงานต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2550
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 มีนาคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2551
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 - 15 มีนาคม 2551
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  ห้องสสี ปันยารชุน คณะเภสัชศาสตร์ และโรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จ.เชียงใหม่ , ไทย
   12 มีนาคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2551 ครั้งที่ 4/2551
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 กุมภาพันธ์ 2551
  สัมมนาเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2550
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 - 27 กุมภาพันธ์ 2551
  อบรมเรื่อง กระบวนกร หัดขับ(เคลื่อน) (Knowledge Facilitator)
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 กุมภาพันธ์ 2551
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 1/2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 มกราคม 2551
  ประชุมประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 มกราคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2551 ครั้งที่ 3/2551
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 ธันวาคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี 2550
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 ธันวาคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2551
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 ธันวาคม 2550
  ประชุมจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 1/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 พฤศจิกายน 2550
  ประชุมคลินิกตัวชี้วัดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของสกอ.และสมศ.
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 พฤศจิกายน 2550
  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2550
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 พฤศจิกายน 2550
  อบรมเรื่อง เทคนิคการทำงานวิเคราะห์ และการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน โดยคุณเสถียร คามีศักดิ์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 พฤศจิกายน 2550
  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2550
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 พฤศจิกายน 2550
  อบรมเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการเสนอขอตำแหน่งชำนาญการ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 พฤศจิกายน 2550
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2551
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 ตุลาคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 ตุลาคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 ตุลาคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี 2550
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 ตุลาคม 2550
  ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 ตุลาคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 กันยายน 2550
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 6/2550
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 กันยายน 2550
  ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   10 กันยายน 2550
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 กันยายน 2550
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2550
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 กันยายน 2550
  อบรมการจัดทำภาระงานเข้าสู่ระบบ CMU-MIS สำหรับบุคลากร
  ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 กันยายน 2550
  ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 กันยายน 2550
  ฟังบรรยายเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ภาระงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 สิงหาคม 2550
  ประชุมคลินิกตัวชี้วัดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 สิงหาคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 สิงหาคม 2550
  อบรมเรื่อง การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ
  ห้องพาโนรามา ชั้น 8 โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   8 สิงหาคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2550
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 สิงหาคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 กรกฏาคม 2550
  ปนะชุมกำหนดหลักเกณฑ์ภาระงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 กรกฏาคม 2550
  ประชุมกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 กรกฏาคม 2550
  ประชุมกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 กรกฏาคม 2550
  อบรมความรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรม 5 ส.
  ห้องบรรยาย 212 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 - 3 กรกฏาคม 2550
  รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ จาก มช. ประจำปีการศึกษา 2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 มิถุนายน 2550
  ประชุมกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 มิถุนายน 2550
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 มิถุนายน 2550
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 มิถุนายน 2550
  บรรยายพิเศษ กิจกรรม "ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM"
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 พฤษภาคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2550
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 พฤษภาคม 2550
  อบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการแนะนำการใช้เครื่องมือดับเพลิงฯ
  ห้อง 401 อาคาร 3 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 พฤษภาคม 2550
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 5/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 เมษายน 2550
  ประชุมกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 - 20 เมษายน 2550
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  ห้องสสี ปันยารชุน คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 เมษายน 2550
  ประชุมชี้แจงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) คณะเภสัชศาสตร์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2551
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 เมษายน 2550
  ประชุมการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. และแผนฯ 10 ประจำปีงบประมาณ 2550
  ห้องสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี , ไทย
   3 เมษายน 2550
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 4/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 มีนาคม 2550
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 3/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 มีนาคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 10 ครั้งที่ 6/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 มีนาคม 2550
  งานนโยบายและแผนรับการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2549
  ห้องงานนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 มีนาคม 2550
  ประชุมการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 มีนาคม 2550
  สัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา สายงาน และหน่วยงานต่างๆ
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 มีนาคม 2550
  ประชุมประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 กุมภาพันธ์ 2550
  พบปะคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 กุมภาพันธ์ 2550
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 10 ครั้งที่ 5/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 กุมภาพันธ์ 2550
  ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 กุมภาพันธ์ 2550
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 10 ครั้งที่ 4/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 กุมภาพันธ์ 2550
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 10 ครั้งที่ 3/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 มกราคม 2550
  ประชุมโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2550
  ห้องสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี , ไทย
   25 มกราคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่1/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 มกราคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 10 ครั้งที่ 2/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 มกราคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 10 ครั้งที่ 1/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 ธันวาคม 2549
  สัมมนาเรื่อง โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ประจำปี 2550
  ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 ธันวาคม 2549
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 10 ครั้งที่ 2/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 ธันวาคม 2549
  สัมมนาการนำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ไปสู่การปฏิบัติ
  ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย
   20 ธันวาคม 2549
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 10 ครั้งที่ 1/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 ธันวาคม 2549
  ประชุมคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ครั้งที่ 2/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 พฤศจิกายน 2549
  อบรมการใช้โปรแกรม Job Module
  ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 พฤศจิกายน 2549
  ประชุมคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ครั้งที่ 1/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 พฤศจิกายน 2549
  คุณศิริรัตน์ ปุรณพรรค์ เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในตำแหน่งเลขานุการคณะ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 พฤศจิกายน 2549
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 1/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 พฤศจิกายน 2549
  ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิดการบริหารงานภาคเอกชน : กรณีศึกษาบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
  ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกรัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ , ไทย
   31 ตุลาคม 2549
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ครั้งที่ 2/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 ตุลาคม 2549
  ประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 ตุลาคม 2549
  ประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2549
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 ตุลาคม 2549
  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการส่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 ตุลาคม 2549
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่4/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 ตุลาคม 2549
  ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 ตุลาคม 2549
  ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยตามข้อสั่งการของ คปค.
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 กันยายน 2549
  บรรยายพิเศษ เรื่อง การทำงานแบบมืออาชีพ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 กันยายน 2549
  บรรยายพิเศษ เรื่อง สุขภาพกายปลอดภัย สุขภาพใจมั่นคง
  ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 กันยายน 2549
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี 2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 กันยายน 2549
  บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารเวลา (Time Management)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 กันยายน 2549
  ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ครั้งที่ 2/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 สิงหาคม 2549
  ประเมินฯ คัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานมหาวิทยาลัย
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 สิงหาคม 2549
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 7/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 สิงหาคม 2549
  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 สิงหาคม 2549
  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเตรียมจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ภญ.ดร.สสี ปันยารชุน ครั้งที่ 4/2549
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 สิงหาคม 2549
  ประชุมเครือข่ายเพื่อการจัดการความรู้
  โรงแรมนอร์ทเทิร์น เฮอริเทจ รีสอร์ทแอนสปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   8 สิงหาคม 2549
  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเตรียมจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ภญ.ดร.สสี ปันยารชุน ครั้งที่ 3/2549
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 กรกฏาคม 2549
  ประชุมพิจารณาข้อมูลตัวบ่งชี้คุณภาพ เพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 กรกฏาคม 2549
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 6/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 - 20 มิถุนายน 2549
  รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ จาก มช.
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   15 มิถุนายน 2549
  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเตรียมจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ภญ.ดร.สสี ปันยารชุน ครั้งที่ 2/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 มิถุนายน 2549
  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 พฤษภาคม 2549
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 พฤษภาคม 2549
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 พฤษภาคม 2549
  ประชุมการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   3 พฤษภาคม 2549
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  ห้องสสี ปันยารชุน คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 พฤษภาคม 2549
  ประชุมติดตามการ Update ข้อมูล ในระบบ MIS
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 เมษายน 2549
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2549 ครั้งที่ 5/2549
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 เมษายน 2549
  ประชุมส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้งบประมาณบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบกลาง ปี พ.ศ.2549
  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   10 เมษายน 2549
  ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2550
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 มีนาคม 2549
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 3/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 มีนาคม 2549
  อบรมเรื่อง ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   16 มีนาคม 2549
  งานนโยบายและแผนรับการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2548
  ห้องงานนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 มีนาคม 2549
  สัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา สายงาน และหน่วยงานต่างๆ
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 มีนาคม 2549
  สัมมนาหลักสูตร ศาสตร์แห่งการรู้คน สู่การทำงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ
  โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จ.เชียงใหม่ , ไทย
   10 มีนาคม 2549
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2549 ครั้งที่ 4/2549
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 กุมภาพันธ์ 2549
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 2/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 กุมภาพันธ์ 2549
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2549
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 - 3 กุมภาพันธ์ 2549
  ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2549 เรื่อง ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของบุคลากรสายสนับสนุน
  ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ , ไทย
   31 มกราคม 2549
  ประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณ การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด (จำนวน 40,000 ล้านบาท)
  ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี , ไทย
   27 มกราคม 2549
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2549 ครั้งที่ 3/2549
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 มกราคม 2549
  ประชุมการชี้แจงนโยบายทิศทางการบริหารงานคณะฯ
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 มกราคม 2549
  ประชุมเตรียมการสำหรับโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549
  ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี , ไทย
   23 ธันวาคม 2548
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนงานงบประมาณตามยุทธศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
  ห้องแสนตอ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ , ไทย
   15 ธันวาคม 2548
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2549 ครั้งที่ 2/2549
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 ธันวาคม 2548
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหน่วยงานดีเด่น ปี 2548
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 ธันวาคม 2548
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 1/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 พฤศจิกายน 2548
  ประชุมสรุปแบบประเมินผลการตรวจสอบการควบคุมภายในคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 พฤศจิกายน 2548
  ประชุมสรุปแบบประเมินผลการตรวจสอบการควบคุมภายในคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 ตุลาคม 2548
  ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
  ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ , ไทย
   26 ตุลาคม 2548
  ประชุมรับทราบถึงวิธีการดำเนินการและรับทราบข้อกำหนดสำหรับการสรรหาคณบดีก่อนที่จะมีการเสนอชื่อ
  ห้องกระถินณรงค์ อาคาร 6 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 ตุลาคม 2548
  ประชุมคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปี 2548
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 ตุลาคม 2548
  ประชุมการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2549
  ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี , ไทย
   6 ตุลาคม 2548
  ประชุมเตรียมการสำหรับงบประมาณประจำปี 2549 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549
  ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   5 ตุลาคม 2548
  ประชุมสรุปแบบประเมินผลการตรวจสอบการควบคุมภายในคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 กันยายน 2548
  ประชุมการรายงาน สรุปผลการพัฒนาบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2548
  ห้องบรรยาย 212 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 กันยายน 2548
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ดีเด่น ปี 2548
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 กันยายน 2548
  รับฟังการนำเสนอสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2547
  ห้องพวงคราม-พวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 กันยายน 2548
  ประชุมสรุปแบบประเมินผลการตรวจสอบการควบคุมภายในคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 กันยายน 2548
  ประชุมประเมินลูกจ้างชั่วคราว
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 สิงหาคม 2548
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 8/2548 วาระพิเศษ (การจัดงานเกษียณอายุราชการ)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 สิงหาคม 2548
  ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2548
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 สิงหาคม 2548
  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขอตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญ
  ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   10 สิงหาคม 2548
  ตรวจสอบการควบคุมภายในของงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 สิงหาคม 2548
  ตรวจสอบการควบคุมภายในของงานนโยบายและแผน และงานบริการการศึกษา
  งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 กรกฏาคม 2548
  ตรวจสอบการควบคุมภายในของงานบริหารและธุรการ
  งานบริหารและธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 กรกฏาคม 2548
  ตรวจสอบการควบคุมภายในของงานคลังและพัสดุ
  งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 กรกฏาคม 2548
  ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2548 ครั้งที่ 5/2548
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 กรกฏาคม 2548
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 6/2548
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 กรกฏาคม 2548
  ประชุมกรรมการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาของ คณะฯประจำปี 2548
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 - 1 กรกฏาคม 2548
  รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ จาก มช.
  คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 - 24 มิถุนายน 2548
  สัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของสถิติในการประเมินคุณภาพการศึกษา
  โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
   22 มิถุนายน 2548
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 5/2548
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   9 มิถุนายน 2548
  ประชุมการประเมินผลและการควบคุมภายในคณะเภสัชศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   1 มิถุนายน 2548
  ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2548 ครั้งที่ 4/2548
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 พฤษภาคม 2548
  ประชุมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด งบกลาง ปี 2548
  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   24 พฤษภาคม 2548
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่3/2548
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 พฤษภาคม 2548
  โครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 4
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 พฤษภาคม 2548
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่2/2548
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 พฤษภาคม 2548
  สัมมนาเรื่อง การพัฒนาทีมงานและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   28 เมษายน 2548
  ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2548 ครั้งที่ 3/2548
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 เมษายน 2548
  โครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 3
  ห้องพุดตาน 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 เมษายน 2548
  โครงการปันความรู้สู่ทีม
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   25 มีนาคม 2548
  การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2549
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   23 มีนาคม 2548
  ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2548 ครั้งที่ 2/2548
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 มีนาคม 2548
  อบรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวบนโปรแกรม power point
  หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   17 มีนาคม 2548
  อบรมการใช้โปรแกรม MIS
  หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   15 มีนาคม 2548
  การสัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา สายงาน และหน่วยงานต่างๆ
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   11 มีนาคม 2548
  ประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูล "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   7 มกราคม 2548
  ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2548 ครั้งที่ 1/2548
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย

การร่วมกิจกรรม

   :: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ::

  วันที่เรื่องสถานที่
   28 กันยายน 2554
  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯ ประจำปี 2554 (Big Cleaning Day)
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   6 สิงหาคม 2553
  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯ ประจำปี 2553 (Big Cleaning Day)
  คณะเภสัชศาสตร์
   9 กันยายน 2552
  งานเปิดตัวโครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลในมหาวิทยาลัย
  ลานกิจกรรม อมช.
   6 สิงหาคม 2552
  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯ ประจำปี 2552 (Big Cleaning Day)
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 พฤษภาคม 2551
  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯ ประจำปี 2551 (Big Cleaning Day)
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   24 กรกฏาคม 2550
  กิจกรรม 5 ส. และพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2550
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   8 มิถุนายน 2549
  วันพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2549
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   :: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ::

  วันที่เรื่องสถานที่
   18 มิถุนายน 2557
  ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศ่าสตร์
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาล้ยเชียงใหม่
   9 มิถุนายน 2557
  ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการ
  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   25 เมษายน 2557
  พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2557
  คณะเภสัชศาสตร์
   31 มีนาคม 2557
  พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2557
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   25 กุมภาพันธ์ 2557
  ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   24 มกราคม 2557
  ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   27 ธันวาคม 2556
  งานทำบุญประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2557
  คณะเภสัชศาสตร์
   20 ธันวาคม 2556
  พิธีเปิดร้านขายยาสมุนไพรหอมไกล
  คณะเภสัชศาสตร์
   16 พฤศจิกายน 2556
  ทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วัดฝายหิน
   8 พฤศจิกายน 2556
  ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย
  บัณฑิตวิทยาลัย
   28 ตุลาคม 2556
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์
   11 ตุลาคม 2556
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   27 สิงหาคม 2556
  ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน
  คณะการสื่อสารมวลชน
   15 สิงหาคม 2556
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
  คณะพยาบาลศาสตร์
   18 กรกฏาคม 2556
  ถวายเทียนพรรษา คณะเภสัชศาสตร์
  วัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   12 กรกฏาคม 2556
  พิธีสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   3 กรกฏาคม 2556
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2556
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   13 มิถุนายน 2556
  พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2556
  ประตูสวนดอก
   19 เมษายน 2556
  พิธีดำหัวคณบดี ผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2556
  คณะเภสัชศาสตร์ และศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   29 มีนาคม 2556
  พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2556
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   25 มกราคม 2556
  พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   4 มกราคม 2556
  งานทำบุญประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2556
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   26 กันยายน 2555
  งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555
  โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
   5 กรกฏาคม 2555
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2555
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   27 เมษายน 2555
  พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี 2555
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   20 เมษายน 2555
  พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2555
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 มีนาคม 2555
  พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ (ครบรอบ 40 ปี)
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 ธันวาคม 2554
  งานทำบุญประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2555
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   21 ตุลาคม 2554
  ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   7 กันยายน 2554
  งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554
  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
   19 สิงหาคม 2554
  กิจกรรมของกิ๋นเมืองๆ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   18 สิงหาคม 2554
  ถวายพานพุ่มงานวันวิทยาศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   11 กรกฏาคม 2554
  สมโภชเทียนพรรษา
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   1 กรกฏาคม 2554
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2554
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   22 เมษายน 2554
  พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส และพิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี 2554
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   31 มีนาคม 2554
  พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ (ครบรอบ 39 ปี)
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 ธันวาคม 2553
  งานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2553
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   16 กันยายน 2553
  งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553
  ห้องพยอม โรงแรมอมารีรินคำ จ.เชียงใหม่
   30 สิงหาคม 2553
  ร่วมพิธีลงเสาเอกหอพักนักศึกษาในกำกับสวนดอก
  ที่ก่อสร้างหอพักนักศึกษาในกำกับสวนดอก
   22 กรกฏาคม 2553
  พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2553
  สถานธรรมห้วยผาพูล ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
   19 กรกฏาคม 2553
  ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย ที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์
  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
   15 กรกฏาคม 2553
  นำพวงหรีดไปแสดงความเสียใจแด่ ดร.กนก ฤกษ์เกษม ข้าราชการบำนาญ สังกัดศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   9 กรกฏาคม 2553
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2553
  คณะเภสัชศาสตร์
   3 มิถุนายน 2553
  พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2553
  ประตูสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
   23 เมษายน 2553
  พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส และพิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี 2553
  คณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 ธันวาคม 2552
  งานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2553
  คณะเภสัชศาสตร์
   3 ธันวาคม 2552
  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมกันทั่วประเทศ
  ศาลากลาง จ.เชียงใหม่
   11 กันยายน 2552
  งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2552
  โรงแรมแกรนด์ เฮอริเทจ จ.เชียงใหม่
   12 สิงหาคม 2552
  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
  สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   3 สิงหาคม 2552
  ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณบัวจันทร์
  วัดช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่
   10 กรกฏาคม 2552
  งานเฉลิมฉลอง 45 ปี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
   2 กรกฏาคม 2552
  ถวายเทียนพรรษา
  วัดพระธาตุศรีวิชัย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   25 มิถุนายน 2552
  พิธีหล่อเทียนพรรษา
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   4 มิถุนายน 2552
  พิธีทำบุญประตูเมืองสวนดอก
  ประตูเมืองสวนดอก
   22 เมษายน 2552
  พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2552
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   31 มีนาคม 2552
  วันสถาปนาคณะฯ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 ธันวาคม 2551
  งานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2552
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   15 สิงหาคม 2551
  โครงการสาระธรรมนำสุข ประจำปี 2551
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และตึกสงฆ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
   11 กรกฏาคม 2551
  ถวายเทียนพรรษา
  อารามพระบาทล้องอ้อ (บ้านป่าบง) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
   3 กรกฏาคม 2551
  ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาคณะเภสัชศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   23 เมษายน 2551
  พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2551
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   31 มีนาคม 2551
  พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2551 ครบรอบ 36 ปี
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   15 กุมภาพันธ์ 2551
  โครงการสาระธรรมนำสุข ครั้งที่ 1/2551
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   28 ธันวาคม 2550
  งานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2551
  สนามกลาง คณะเภสัชศาสตร์
   21 กันยายน 2550
  งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2550
  โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จ.เชียงใหม่
   20 กรกฏาคม 2550
  ถวายเทียนพรรษา
  วัดเปิงฟ้าป่าอ้อย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
   5 กรกฏาคม 2550
  ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาคณะเภสัชศาสตร์
  สนามกลาง คณะเภสัชศาสตร์
   20 เมษายน 2550
  งานพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2550
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 มีนาคม 2550
  พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2550 ครบรอบ 35 ปี
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   29 ธันวาคม 2549
  งานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2550
  สนามกลาง คณะเภสัชศาสตร์
   13 ธันวาคม 2549
  ธรรมะในสวน ครั้งที่ 2
  สวนหน้าคณะเภสัชศาสตร์
   6 ธันวาคม 2549
  ธรรมะในสวน ครั้งที่ 1
  สวนหน้าคณะเภสัชศาสตร์
   22 กันยายน 2549
  งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2549
  โรงแรมโนโวเทล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   18 สิงหาคม 2549
  งานแสดงมุทิตาจิต ภญ.ศ.ดร.สสี ปันยารชุน เนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 80 ปี
  ห้องประชุม สสี ปันยารชุน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 คณะเภสัชศาสตร์
   29 มิถุนายน 2549
  ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   27 เมษายน 2549
  งานพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2549
  โถงหน้างานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์
   31 มีนาคม 2549
  พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2549 ครบรอบ 34 ปี
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 ธันวาคม 2548
  งานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2549
  สนามกลาง คณะเภสัชศาสตร์
   19 ตุลาคม 2548
  ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
  ทางขึ้นวัดฝายหิน
   16 กันยายน 2548
  ร่วมงาน เกษียณอาลัย จากใจเภสัชฯ ปี 2548 แด่คุณประภัสร์ เทพสุรินทร์
  โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
   7 กรกฏาคม 2548
  ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาคณะเภสัชศาสตร์
  สนามกลางคณะเภสัชศาสตร์
   22 เมษายน 2548
  รดน้ำดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   31 มีนาคม 2548
  งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   :: เยี่ยมชม/ดูงาน ::

  วันที่เรื่องสถานที่
   2 กรกฏาคม 2556
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   2 กรกฏาคม 2556
  ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 20 ปี วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
   6 มิถุนายน 2556
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   16 พฤษภาคม 2556
  พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์
   28 ธันวาคม 2555
  ร่วมงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 37 ปี (1 มกราคม 2556)
  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   19 ธันวาคม 2555
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2555
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   18 ธันวาคม 2555
  ร่วมงานวันครบรอบ 20 ปี ของการสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   18 กันยายน 2555
  ร่วมพิธีเปิดร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   15 สิงหาคม 2555
  ร่วมพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   2 กรกฏาคม 2555
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 44 ปี
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 ธันวาคม 2554
  ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ครบรอบ 36 ปี
  ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   19 ธันวาคม 2554
  ร่วมงานวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   19 สิงหาคม 2554
  ร่วมงานทำบุญและเปิดป้ายอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
   15 สิงหาคม 2554
  ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   25 กุมภาพันธ์ 2554
  ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 ธันวาคม 2553
  นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ในงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 35 ปี (1 มค.54)
  ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์
   4 ตุลาคม 2553
  นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณบดีคณะวิจิตรศิลป์
  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   27 สิงหาคม 2553
  นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี พิธีทำบุญเนื่องในวาระ 101 ปี ชาตกาล ศ.เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวง ตุ้ย ชุมสาย
  ห้องอเนกภัณฑ์หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB 6 ชั้น 3 ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
   27 สิงหาคม 2553
  นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   27 สิงหาคม 2553
  นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ครบรอบ 5 ปี
  อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   25 สิงหาคม 2553
  นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี Grand Opening STI Corner
  ศูนย์บริการวิศวกรรม ชั้น 8 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   20 สิงหาคม 2553
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   2 สิงหาคม 2553
  นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีพิธีคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   15 กรกฏาคม 2553
  ร่วมต้อนรับสำนักบริการวิชาการ ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ของคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   5 กรกฏาคม 2553
  นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และพิธีเปิดห้อง ITSC
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   9 มิถุนายน 2553
  นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีพิธีคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   3 มิถุนายน 2553
  นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีพิธีคล้ายวันสถาปนาในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และพิธีเปิดป้ายอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   14 พฤษภาคม 2553
  นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีพิธีเปิดสำนักใหม่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   21 มกราคม 2553
  นำกระเช้าดอกไม้ (แทนคณบดี) แสดงความยินดีในงานพิธีเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน
  สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
   12 พฤษภาคม 2552
  ร่วมต้อนรับคณะอุตสาหกรรมเกษตรดูงานประกันฯของคณะฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   10 กุมภาพันธ์ 2552
  ต้อนรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่ดีที่ตอบสนองการดำเนินงานด้านแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   27 พฤศจิกายน 2551
  ต้อนรับและร่วมให้สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรขยายผลหลักสูตรที่ 3
  ห้องประชุม 1 และ 3 คณะเภสัชศาสตร์
   19 พฤศจิกายน 2551
  ร่วมให้ข้อมูล Site Visit กับคณะอนุกรรมการประเมินผลการประเมินการดำเนินงานและผลลัพธ์ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ Good Practice ของสถาบันพระบรมราชชนก
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   5 พฤศจิกายน 2550
  คณะเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   9 พฤษภาคม 2550
  ต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   26 มกราคม 2550
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหิดล
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   24 มกราคม 2550
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานระยะสั้นและระยะยาว
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   23 มกราคม 2550
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   22 มีนาคม 2549
  คณะวิจิตรศิลป์เข้าศึกษาดูงานนโยบายและแผน , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   24 กุมภาพันธ์ 2549
  อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะและเยี่ยมเยียนคณะฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   15 พฤศจิกายน 2548
  คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าศึกษาดูงานนโยบายและแผน
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   3 สิงหาคม 2548
  คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงานนโยบายและแผน
  งานนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์
   27 เมษายน 2548
  ต้อนรับบุคลากรดูงานคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   3 - 4 เมษายน 2548
  ศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  จ.ขอนแก่น

   :: บริการวิชาการ ::

  วันที่เรื่องสถานที่
   19 กรกฏาคม 2556
  ตรวจสุขภาพประจำปี 2556
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   22 ธันวาคม 2555
  ร่วมงานสปอร์ตเดย์ ประจำปี 2555
  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   24 กันยายน 2555
  พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2555
  ลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   16 พฤษภาคม 2555
  กิจกรรม Grand Opening เภสัชใส่ใจ รักสุขภาพ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   9 กุมภาพันธ์ 2555
  ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   24 ธันวาคม 2554
  ร่วมงานสปอร์ตเดย์ ประจำปี 2554
  สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
   28 กรกฏาคม 2554
  ตรวจสุขภาพประจำปี 2554
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   14 กุมภาพันธ์ 2554
  กิจกรรมเติมเต็มรักจากพี่...เพื่อน้อง
  โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.เชียงใหม่
   24 กันยายน 2553
  พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
  ลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   7 กันยายน 2553
  ตรวจสุขภาพประจำปี 2553
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   26 ธันวาคม 2552
  งานสปอร์ตเดย์ กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2552
  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   7 สิงหาคม 2552
  ตรวจสุขภาพประจำปี 2552
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   31 กรกฏาคม 2551
  ตรวจสุขภาพประจำปี 2551
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   14 กุมภาพันธ์ 2551
  โครงการเติมเต็มรักจากพี่...เพื่อน้อง
  โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่
   22 ธันวาคม 2550
  งานสปอร์ตเดย์ กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2550
  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   4 ธันวาคม 2550
  ร่วมงาน "ปันน้ำใจต้านภัยหนาว" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
   4 กันยายน 2550
  ตรวจสุขภาพประจำปี 2550
  โถงหน้างานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์
   16 ธันวาคม 2549
  งานสปอร์ตเดย์
  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   13 กันยายน 2549
  ตรวจสุขภาพประจำปี 2549
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   17 ธันวาคม 2548
  งานสปอร์ตเดย์
  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   8 กันยายน 2548
  รวมพลัง สร้างสุขภาพ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษา

  ปีที่จบคุณวุฒิสถาบัน
  2547
  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  2543
  บธ.บ. (การตลาด)
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
  2531
  วท.บ. (คณิตศาสตร์)
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

  ปีเครื่องราชฯ
  2545 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.pharmacy.cmu.ac.th