หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การอบรม/ประชุม/สัมมนาต่างประเทศ
การอบรม/ประชุม/สัมมนาในประเทศ

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
แบ่งตามประเภท
แบ่งตามหน้าที่รับผิดชอบ
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
วิทยากรภายในสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานวิชาการ)
สังกัด : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
โทรศัพท์ : 053-944351
อีเมล : wandee@pharmacy.cmu.ac.th

งานบริหาร

 • คณบดี , คณบดี , คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2003 . Bioequivalence Studies of Itraconazole Capsules . Thai J Dermatol. . 2003 (19(3)), 103-115 Page.
 • 2003 . Bioavailability of Ethionamide Tablets in Healthy Thai Male Volunteers . Thai J. Pharm. Sci. . 2003 (27(suppl.), 19 Page.
 • 2002 . Bioequivalence of Cimetidine Injections . Clinical Pharmacy . 2003 ( 11(2-3)) : 37-40.
 • 2002 . Bioequivalence Study of Cetririzine Tablets . Clinical Pharmacy . 2002 (10(1-2)) : 43-50.
 • Chiewchanvit S, สยาม แก้ววิชิต, วรรณดี แต้โสตถิกุล, Vanittanakom N. 2002 . Comparative Study of Terbinafine Creams (Lamisil and EU 2000) in the Treatment of Tinea Corporis/cruris. . Thai J Dermatol 2002 (18) : 92--.
 • 2002 . Comparative Study of Terbinafine Creams (Lamisilâ and EU 2000â) in the treatment of Tinea Corporis/cruris, . Thai J Dermatol. . 2002 (18(3)) : 92-99.
 • วรรณดี แต้โสตถิกุล, สยาม แก้ววิชิต, โชคชัย วงศ์สินทรัพย์, ชุลีกร สอนสุวิทย์, Sanichwankul K, Pumpaisalchai W. 2000 . Bioequivalence of Clozapine Tablets . J. Psychiatr. Assoc.Thailand . 45 (3) : 221-227.
 • ชุลีกร สอนสุวิทย์, วรรณดี แต้โสตถิกุล, โชคชัย วงศ์สินทรัพย์, สยาม แก้ววิชิต. 2000 . Pharmaceutical Properties of Clozapine Tablets . Thai J. Pharm. Sci (24) : 61--.
 • ชุลีกร สอนสุวิทย์, โชคชัย วงศ์สินทรัพย์, วรรณดี แต้โสตถิกุล, สยาม แก้ววิชิต. 2000 . Simple HPLC Method for Determination of Lansoprazole in plasma . Thai J. Pharm. Sci (24) : 51--.
 • 1998 . Oral Toxicity Study of Ganoderma lucidum, . Chiang Mai University Research Abstracts . 1998 : 141--.
 • 1998 . Oral Toxicity Study of Panax notoginseng, . Chiang Mai University Research Abstracts . 1998 : 142--.
 • 1988 . Oral Toxicity Study of Angelica sinensis, Chiang Mai University Research Abstracts . The 17th Annual Health Sciences Meeting, July 20-21, 1999: 87 , 140 Page.
 • 1987 . Pharmacological Study of Certain Medicinal plants for Antihypertensive, Flatulent and Laxative Effects. . ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 1987 : 333-334.
 • 1985 . Pharmacological Study of Some Medicinal Plants Effective in Hypertension. . Chiang Mai Pharmaceutical Journal . 1985 (Vol4(No1)) : 23-30.
 • 2553 . การทบทวนอย่างเป็นระบบของงานวิจัยการประเมินการใช้ยาในประเทศไทย . เภสัชกรรมคลินิก . 17 (1-2).
 • 2553 . Determination of Clozapine in Human Plasma by High-Performance Liquid Chromatography with UV-VIS Detector . Chiang Mai University Journal of Natural Sciences . 9 (1) : 29-37.
 • 2552 . การประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (พ.ศ.2539) . วารสารเภสัชกรรมคลินิก (16(2-3)) : 201-211.
 • 2552 . Simple Extraction and Determination of Ofloxacin in Human Plasma by High – Preformance Liquid Chromatography with Fluorescence Detector . CM,.J.Nat.Sci (8 (2)) : 165-174.
 • 2552 . การบูรณาการแบบจำลองการอธิบายโรคสำหรับดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกรคลินิก . Thai Journal of Hospital Pharmacy . 2009 (8 (2)) : 165-174.
 • 2551 . Bioequivalence Study of the Two 1.5 g Cefoperazone and Sulbactam IM Injections in Thai Healthy Male Volunteers . Journal of The Medical Association of Thailand (91) : 1760-1764.
 • 2550 . Bioequivalence Study of Doxazosin Tablets in Healthy Thai Male Volunteers . Thai Journal of Pharmacology . 29 (2) : 19-24.
 • 2550 . Simple Method of Extraction and Determination of Doxazosin Mesylate in Human Plasma by High – Performance Liquid Chromatography with Fluorescence Detector . Chiang Mai University Journal of Natural Sciences . 6 (2) : 231-240.
 • 2546 . Bioequivalence Studies of Itraconazole Capsules . Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Biotechnology, Slovania : 463-464.
 • 2545 . Comparative Study of Terbinafine Creams (Lamisil and EU 2000) in the treatment of Tinea Corporis/cruris . Thai J Dermatol . 18 (3) : 92-99.
 • วิรัตน์ นิวัฒนนันท์, สยาม แก้ววิชิต, กนกพร นิวัฒนนันท์, โชคชัย วงศ์สินทรัพย์, ชฎารัตน์ ดวงรัตน์, ศตวรรษ ทองสวัสดิ์, วรรณดี แต้โสตถิกุล. 2544 . การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดเซทิริซีน(Cetirizine) . เภสัชกรรมคลินิก . 10 (1-2).
 • 2544 . Bioequivalence of Ceftriaxone I.M. injection products . The 19th Annual Health Sciences Meeting . 2001 (24), 60 หน้า.
 • 2544 . Bioequivalence of Ranitidine tablets . The 19th Annual Health Sciences Meeting . 2001 , 59 หน้า.
 • 2544 . ผลการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสุโขทัย . การประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสฉลอง 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 2544 .
 • 2544 . ปัญหาที่เนื่องจากยาและผลของการแก้ไขในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ . การประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสฉลอง 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 2544 .
 • 2543 . Bioequivalence of Clozapine Tablets . J. Psychiatr. Assoc. Thailand . 45 (3) : 221-227.
 • 2543 . Bioequivalence of Clozapine Tablets . J. Psychiatr. Assoc.Thailand . 2000 : 221-227.
 • 2543 . Pharmaceutical Properties of Clozapine Tablets . Thai J. Pharm. Sci . 2000 (24), 61 หน้า.
 • 2543 . Pharmaceutical Properties of Clozapine Tablets . Thai J. Pharm. Sci . 2000 (24), 61 หน้า.
 • 2543 . Simple HPLC Method for Determination of Lansoprazole in plasma . Thai J. Pharm. Sci . 2000 (24), 51 หน้า.
 • 2542 . Oral Toxicity Study of Angelica sinensis, Chiang Mai University Research Abstracts . The 17th Annual Health Sciences Meeting : 20-21.
 • 2542 . Studies of Hairy Basil Seeds As a Bulk Laxative II : Laxative Activity and Toxicity Studies . The Fourth Princees Chulabhorn International Science Congress, 28 November-2 December1999 Bangkok, Thailand . 1999 , 183 หน้า.
 • 2541 . Oral Toxicity Study of Panax notoginseng . Chiang Mai University Research Abstracts 1998 . 1998 , 142 หน้า.
 • 2531 . Toxicity Study of Thai Pesticidal Plants “SWIMTOP” . การประชุมวิชาการ วันมหิดล ครั้งที่ 12 , 62, 23 หน้า.
 • 2530 . Pharmacological Study of Certain Medicinal plants for Antihypertensive, Flatulent and Laxative Effects . ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 333-334.
 • 2529 . Phytochemical and Pharmacological Studies of Lobelia chinensis Lour . การประชุมวิชาการวันมหิดล ครั้งที่ 12 , 61, 23 หน้า.
 • 2528 . Pharmacological Study of Some Medicinal Plants Effective in Hypertension . Chiang Mai Pharmaceutical Journal . 4 (No.1) : 23-30.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2003. Comparative study off terbinafine creams in the treatment of tinea/ corporis/cruris,, . 5th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Biotechnology, Slovania, , 7 September 2005, Page 463-464.
 • . 2003. Bioequivalence Studies of Itraconazole Capsules, . 5th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Biotechnology, Slovania, , 8 September 2005, Page 463-464.
 • วรรณดี แต้โสตถิกุล, สยาม แก้ววิชิต, โชคชัย วงศ์สินทรัพย์, ชฎารัตน์ ดวงรัตน์, Thongsawat S. . 2001. Bioequivalence of Ranitidine Tablets, . The 19th Annual Health Sciences Meeting, 24 August 2001, Page 59--.
 • วรรณดี แต้โสตถิกุล, สยาม แก้ววิชิต, โชคชัย วงศ์สินทรัพย์, ชฎารัตน์ ดวงรัตน์, Thongsawat S. . 2001. Bioequivalence of Ceftriaxone I.M. Injection Products, . The 19th Annual Health Sciences Meeting, 24 August 2001, Page 60--.
 • วรรณดี แต้โสตถิกุล, Smitasiri Y, กฤษณา ภูตะคาม. . 1999. Studies of Hairy Basil Seeds As a Bulk Laxative II: Laxative Activity and Toxicity Studies, . The Fourth Princess Chulabhorn International Science Congress, 28 November 1999 - 2 December 1999, Bangkok, Thailand, Page 183--.
 • วรรณดี แต้โสตถิกุล, Taesotikul T, Lertprasertsuke N, วีรศักดิ์ เชื้อมโนชาญ, สุวรรณา เวชอภิกุล, Wiriyachitra P. . 1998. Oral Toxicity Study of Angelica Sinensis, . The 17th Annual Health Sciences Meeting, 20 - 21 July 1998, Page 87--.
 • . 1988. Toxicity Study of Thai Pesticidal Plants “SWIMTOP”, . การประชุมวิชาการ วันมหิดล ครั้งที่ 12, , 24 September 2005.
 • . 1988. Phytochemical and Pharmacological Studies of Lobelia chinensis Lour., . การประชุมวิชาการวันมหิดล ครั้งที่ 12 . , 24 September 2005.
 • สุภัณลินี ปรีชากุล, ชบาไพร โพธิ์สุยะ, วรรณดี แต้โสตถิกุล. . 2544. ผลการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสุโขทัย , . การประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสฉลอง 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 20 - 22 มิถุนายน 2544, หน้า 51--.
 • อำไพ ทวีอภิรดีเจริญ, ชบาไพร โพธิ์สุยะ, วรรณดี แต้โสตถิกุล. . 2544. ปัญหาที่เนื่องจากยาและผลของการแก้ไขในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ การประชุมวิชาการ , . เนื่องในโอกาสฉลอง 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 20 - 22 มิถุนายน 2544, หน้า 53--.

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

  วันที่กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
   28 สิงหาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
   9 กุมภาพันธ์ 2550
  แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อมูลทางวิชาการด้านเครื่องสำอาง
   31 พฤษภาคม 2549
  คำสั่งคณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสร้างขอสอบ สภาเภสัชกรรม

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

  วันที่กรรมการภายในมหาวิทยาลัย
   24 มิถุนายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน/นักศึกษา เข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
   15 มกราคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์
   27 ตุลาคม 2552
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
   6 พฤษภาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
   11 มีนาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
   24 มิถุนายน 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
   23 กุมภาพันธ์ 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
   19 กุมภาพันธ์ 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
   8 พฤษภาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาราชการ
   3 มิถุนายน 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานวิชาการ ประจำปี 2548

กรรมการภายในคณะฯ

  วันที่กรรมการภายในคณะฯ
   8 ธันวาคม 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
   15 มิถุนายน 2554
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการการผลิตเภสัชศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   7 มิถุนายน 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E160022 (นางสาวพัชรรักษ์ ใจคำปิง)
   5 พฤษภาคม 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   24 มีนาคม 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 1)
   26 เมษายน 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   7 มีนาคม 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 5 วันที่ 7 มีนาคม 2554
   28 กุมภาพันธ์ 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2554
   25 กุมภาพันธ์ 2554
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน ดีเด่น ประจำปี 2553
   10 กุมภาพันธ์ 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E160006 (นางปิยพร มานะกิจ)
   27 มกราคม 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร (ศูนย์บริการเภสัชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ E160021
   27 มกราคม 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ E160022
   6 มกราคม 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2554 - 2559) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   6 มกราคม 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์
   17 พฤศจิกายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 พฤศจิกายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเภสัชศาสตร์
   15 มิถุนายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
   15 มิถุนายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   2 มิถุนายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์
   4 มิถุนายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   8 มิถุนายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์
   22 มีนาคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
   24 มีนาคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   25 มีนาคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   25 มีนาคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   9 เมษายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   26 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   26 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของคณะเภสัชศาสตร์
   25 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2553 (ครั้งที่ 1)
   24 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และผู้ประสานงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   23 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์
   25 มกราคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเภสัชกร
   25 มกราคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
   25 มกราคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
   4 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
   4 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
   4 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
   4 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
   14 มกราคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์
   15 มกราคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
   8 มกราคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
   8 มกราคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงร่างดีเด่นของชาติ ประจำปี 2553
   8 มกราคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   7 มกราคม 2553
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
   3 ธันวาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้านการใช้ยาและการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
   3 ธันวาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
   30 พฤศจิกายน 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้านการใช้ยาและการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
   19 พฤศจิกายน 2552
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดแสดงนิทรรศการงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5
   17 พฤศจิกายน 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2553
   11 พฤศจิกายน 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
   27 ตุลาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2553
   15 ตุลาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
   5 ตุลาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ดีเด่น ประจำปี 2552
   1 ตุลาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก
   25 กันยายน 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการและได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ชูเพ็ญ วิบุลสันติ)
   17 กันยายน 2552
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5
   8 กันยายน 2552
  แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาตรี
   11 กันยายน 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
   14 กันยายน 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลือกสายวิชาชีพตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 ประจำปีการศึกษา 2552
   8 กันยายน 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์
   2 กันยายน 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
   24 สิงหาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2552 (ครั้งที่ 2)
   24 สิงหาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2552 (ครั้งที่ 2)
   24 สิงหาคม 2552
  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน สังกัดภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
   24 สิงหาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
   24 สิงหาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
   27 กรกฏาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
   13 กรกฏาคม 2552
  แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาตรี
   5 สิงหาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2552
   17 กรกฏาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
   24 มีนาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมร่วมกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 มิถุนายน 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
   17 มิถุนายน 2552
  แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกระบวนวิชา 462499 ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาตรี
   16 มิถุนายน 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
   6 พฤษภาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารรษจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
   28 เมษายน 2552
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 12/2552 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
   21 เมษายน 2552
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 12/2552 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
   13 มีนาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
   1 เมษายน 2552
  ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
   31 มีนาคม 2552
  เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
   18 มีนาคม 2552
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา
   20 มีนาคม 2552
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2552 เรื่อง Research Methodology I,II (SDL)
   18 มีนาคม 2552
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2552 เรื่อง Research Methodology I,II (SDL)
   11 มีนาคม 2552
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 (หลักสูตร 6 ปี) ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
   27 กุมภาพันธ์ 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชาการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2552 (ครั้งที่1)
   27 กุมภาพันธ์ 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2552 (ครั้งที่ 1)
   4 มีนาคม 2552
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2552 เรื่อง เภสัชเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Pharmacoeconomics)
   25 กุมภาพันธ์ 2552
  แต่งตั้งกรรมการคุมสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2552
   18 กุมภาพันธ์ 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2552
   18 กุมภาพันธ์ 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   16 กุมภาพันธ์ 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น
   10 กุมภาพันธ์ 2552
  แต่งตั้งกรรมการคุมสอบเสริมความพร้อมสู่การปฏิบัติวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2551
   3 กุมภาพันธ์ 2552
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7 /2551 เรื่อง เภสัชเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Pharmacoeconomics)
   30 มกราคม 2552
  แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
   6 มกราคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ เพื่อประกอบการเลื่อนค่าจ้าง สำหรับพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)
   11 ธันวาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมและงานเภสัชกรรมชุมชนร่วมระหว่างฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   12 ธันวาคม 2551
  แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ งานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 (ส่วนของคณะเภสัชศาสตร์)
   4 ธันวาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
   8 ธันวาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552
   27 พฤศจิกายน 2551
  แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 (ส่วนของคณะเภสัชศาสตร์)
   25 พฤศจิกายน 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2552
   19 พฤศจิกายน 2551
  การเลือกสายวิชาชีพตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 ประจำปีการศึกษา 2551
   12 พฤศจิกายน 2551
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2552
   10 ตุลาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 (ส่วนของคณะเภสัชศาสตร์)
   17 กันยายน 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมร่วมฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะเภสัชสาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   23 กันยายน 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2552
   17 กันยายน 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์สายวิชาบริบาลเภสัชกรรม
   22 กันยายน 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเภสัชศาสตร์
   26 สิงหาคม 2551
  เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการเรียนการสอน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เพิ่มเติม
   20 สิงหาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2552
   20 สิงหาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   15 สิงหาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 (ครั้งที่ 2)
   29 สิงหาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551
   26 สิงหาคม 2551
  แต่งตั้งคณะทำงานสร้างข้อสอบ สภาเภสัชกรรม ประจำปี 2551
   28 สิงหาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกาประกวดตราสัญญลักษณ์งาน 45 ปี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   15 สิงหาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2551 (ครั้งที่ 2)
   2 กรกฏาคม 2551
  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551
   4 สิงหาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสายวิชาบริบาลเภสัชกรรม
   29 กรกฏาคม 2551
  แต่งตั้งคระกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี 2551
   11 กรกฏาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สายวิชาบริบาลเภสัชกรรม
   11 กรกฏาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการกลางการฝึกปฏิบัติงานประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   2 มิถุนายน 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
   22 กรกฏาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
   24 กรกฏาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2551
   11 มิถุนายน 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551
   25 มิถุนายน 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ ณ University of Utah, สหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2551
   25 มิถุนายน 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ตำแหน่งเภสัชกร
   26 พฤษภาคม 2551
  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปนักศึกษาระดับปริญญาโทและคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัว นักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551
   13 พฤษภาคม 2551
  แต่งตั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551 (รอบที่ 2)
   13 พฤษภาคม 2551
  แต่งตั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551 (รอบที่ 2)
   8 พฤษภาคม 2551
  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการเรียนการสอน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550 (เพิ่มเติม)
   7 พฤษภาคม 2551
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2553 (หลักสูตร 6 ปี) สายวิชาบริบาลเภสัชกรรม
   6 พฤษภาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   6 พฤษภาคม 2551
  แต่งตั้งคณะอนุเกรรมการดำเนินการจัดงาน 45 ปี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   25 เมษายน 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แก้ตัว นักศึกษาปริญญาเอก
   23 เมษายน 2551
  แต่งตั้งคณะอนุกรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2551 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
   18 เมษายน 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
   4 เมษายน 2551
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2551 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
   2 เมษายน 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
   31 มีนาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   24 มีนาคม 2551
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2551 เรื่อง Research Methodology I,II แบบ Self-directed Learning
   19 มีนาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก
   18 มีนาคม 2551
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมกาบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   13 มีนาคม 2551
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2551 เรื่อง Research Methodology I,II แบบ Self-directed Learning
   12 มีนาคม 2551
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   10 มีนาคม 2551
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6/2551 เรื่อง การจัดการพฤติกรรมองค์กรทางเภสัชกรรม : Organization Behavior Mannagement for Pharmacy : Get Ready for Changes
   6 มีนาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2551
   4 มีนาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2551 (ครั้งที่ 1)
   4 มีนาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2550 (ครั้งที่ 1)
   25 กุมภาพันธ์ 2551
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
   20 กุมภาพันธ์ 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2551
   19 กุมภาพันธ์ 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ตำแหน่งเภสัชกร
   11 กุมภาพันธ์ 2551
  แต่งตั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวเกบข้อสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551
   13 กุมภาพันธ์ 2551
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6 /2551 เรื่อง การจัดการพฤติกรรมองค์กรทางเภสัชกรรม : Organization Behavior Management for Pharmacy : Get Ready for Changes
   7 กุมภาพันธ์ 2551
  แต่งตั้งกรรมการคุมสอบเสริมความพร้อมสู่การปฏิบัติวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2550
   29 มกราคม 2551
  แต่งตั้งกรรมการคุมสอบทักษะปฏิบัติการ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550
   28 มกราคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
   21 มกราคม 2551
  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการเรียนการสอน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550 (เพิ่มเติม)
   22 พฤษภาคม 2550
  แต่งตั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550
   11 มกราคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
   11 มกราคม 2551
  แต่งตั้งกรรมการฝึกซ้อนบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 42
   9 มกราคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ตำแหน่งเภสัชกร
   28 ธันวาคม 2550
  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550
   3 ตุลาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2551
   27 ธันวาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
   27 ธันวาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
   23 กุมภาพันธ์ 2550
  แต่งตั้งกรรมการคุมสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2550
   6 ธันวาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการงาน The 4th Chiang Mai University International Day (ส่วนของคณะเภสัชศาสตร์)
   4 ธันวาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารราการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตสึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550
   4 ธันวาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2551
   4 ธันวาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2551
   14 พฤศจิกายน 2550
  แต่งตั้งกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลือกสายวิชาชีพตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 ประจำปีการศึกษา 2550
   5 พฤศจิกายน 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำเพื่อประกอบการเลื่อนค่าจ้าง สำหรับพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)
   24 ตุลาคม 2550
  แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 (ส่วนของคณะเภสัชศาสตร์)
   24 ตุลาคม 2550
  แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ งานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 (ส่วนของคณะเภสัชศาสตร์)
   25 กันยายน 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 (ส่วนของคณะเภสัชศาสตร์)
   6 กันยายน 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550
   21 กันยายน 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   17 กันยายน 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะเภสัชศาสตร์
   6 กันยายน 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่นประจำปี 2550
   4 กันยายน 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   24 สิงหาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2550 (ครั้งที่ 2)
   24 สิงหาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2550 (ครั้งที่ 2)
   24 สิงหาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550
   22 สิงหาคม 2550
  แต่งตั้งผู้ปฎิบัติงานการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550
   22 สิงหาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2551
   22 สิงหาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   8 สิงหาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
   16 กรกฏาคม 2550
  แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
   14 มิถุนายน 2550
  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2550
   15 มิถุนายน 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2550
   4 มิถุนายน 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะทางบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 2 (Skill Development in Pharmaceutical Care II)
   30 พฤษภาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   30 พฤษภาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   29 พฤษภาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
   16 พฤษภาคม 2550
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2550 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
   15 พฤษภาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม (ภาคพิเศษ)
   15 พฤษภาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม (ภาคปกติ)
   4 พฤษภาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการทำ 5 ส.
   20 เมษายน 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
   5 เมษายน 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2550
   16 มีนาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
   27 มีนาคม 2550
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2550 เรื่อง Research Methodology I ,II แบบ Self-directed Learning
   27 มีนาคม 2550
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2550 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
   13 มีนาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในคณะเภสัชศาสตร์
   13 มีนาคม 2550
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2550 เรื่อง Research Methodology I,II แบบ self-directed Leaming
   2 มีนาคม 2550
  ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งกรรมการคุมสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2550
   22 กุมภาพันธ์ 2550
  แต่งตั้งกรรมการคุมสอบเสริมความพร้อมสู่การปฏิบัติวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2549
   21 กุมภาพันธ์ 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำเพื่อประกอบการเลื่อนค่าจ้าง สำหรับพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)
   14 กุมภาพันธ์ 2550
  แต่งตั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550
   16 กุมภาพันธ์ 2550
  แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชา 457452 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม
   14 กุมภาพันธ์ 2550
  แต่งตั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำการศึกษา 2550
   16 กุมภาพันธ์ 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2550 (ครั้งที่ 1 )
   16 กุมภาพันธ์ 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2550 (ครั้งที่ 1)
   9 กุมภาพันธ์ 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   9 กุมภาพันธ์ 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2550
   10 มกราคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยฯ คณะเภสัชศาสตร์
   5 มกราคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
   13 ธันวาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2550
   12 ธันวาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   1 ธันวาคม 2549
  แต่งตั้งกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลือกสายวิชาชีพตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2547 ประจำปีการศึกษา 2549
   30 พฤศจิกายน 2549
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการการผลิตเภสัชศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ และโครงการผลิตเภสัชกรเพื่อร้านยาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษษ 2550
   1 ธันวาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา
   22 พฤศจิกายน 2549
  แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (ส่วนของคณะเภสัชศาสตร์)
   20 พฤศจิกายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2550
   10 พฤศจิกายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549
   8 พฤศจิกายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (ส่วนของคณะเภสัชศาสตร์)
   2 พฤศจิกายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา
   2 ตุลาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2550
   6 ตุลาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและบัณฑิตศึกษาสายวิชาบริบาลเภสัชกรรม (เพิ่มเติม)
   5 ตุลาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกงานสายวิชาบริบาลเภสัชกรรม
   5 ตุลาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสายวิชาบริบาลเภสัชกรรม
   6 ตุลาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
   28 กันยายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และประเมินผลการสอนของผู้ที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
   26 กันยายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเภสัชศาสตร์
   21 กันยายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และประเมินผลการสอนของผู้ที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
   14 กันยายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และประเมินผลการสอนของผู้ที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
   13 กันยายน 2549
  แต่งตั้งคณาจารย์เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2549
   7 กันยายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลวิชาปัญหาพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เพิ่มเติม
   6 กันยายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และประเมินผลการสอนของผู้ที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
   4 กันยายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และประเมินผลการสอนของผู้ที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
   17 พฤศจิกายน 2548
  แต่งตั้งอนุกรรมการการจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 (ส่วนของคณะเภสัชศาสตร์)
   29 สิงหาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และประเมินผลการสอนของผู้ที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
   29 สิงหาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549
   28 สิงหาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี 2549
   23 สิงหาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์แทนคณะกรรมการชุดเดิม
   18 สิงหาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย )ประจำปี 2550
   3 สิงหาคม 2549
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต แผน 4 บริบาลเภสัชกรรม (Sandwich Program กับ Curtin University)
   30 มิถุนายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2549 (ครั้งที่ 2)
   1 สิงหาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2549
   31 กรกฏาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   27 กรกฏาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
   18 กรกฏาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549
   30 มิถุนายน 2549
  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549
   30 มิถุนายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสายวิชา
   15 มิถุนายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
   7 มิถุนายน 2549
  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2549
   7 มิถุนายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม " วันสุขภาพฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี"
   31 พฤษภาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์
   23 พฤษภาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและชุมชน : เภสัชกรกับการเตรียมและติดตามผุ้ป่วยที่ใช้สายอาหารทางหลอดเลือดดำ
   23 พฤษภาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
   24 พฤษภาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต ภญ.ศ.ดร.สสี ปันยารชุน
   19 พฤษภาคม 2549
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2549 เรื่อง Research Methodology I,II (SDL)
   9 พฤษภาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
   8 พฤษภาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2549 เรื่อง Research Methodology I,II (SDL)
   15 พฤษภาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และประเมินผลการสอนของผู้ที่เสนอขอตำแหน่งทางราชการ
   28 เมษายน 2549
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ และโครงการผลิตเภสัชกรเพื่อร้านยาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2549
   28 เมษายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2548
   20 เมษายน 2549
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9/2549 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
   20 เมษายน 2549
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่6/2549
   11 เมษายน 2549
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9 /2549 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
   11 เมษายน 2549
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6 / 2549 เรื่อง สังคมวิทยาสาธารณสุข
   12 เมษายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในการสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
   11 เมษายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแทนคณะกรรมการชุดเดิม
   4 เมษายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสายวิชาบริบาลเภสัชกรรม
   13 มีนาคม 2549
  แต่งตั้งกรรมการสอบสวนการทุจริตการสอบกระบวนวิชา 457423 คณะเภสัชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548
   30 พฤศจิกายน 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพเภสัชศาสตร์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2549
   23 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5 /2549 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
   2 มีนาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก
   23 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   23 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2549
   27 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2549 (ครั้งที่ 1)
   2 มีนาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และประเมินผลการสอนของผู้ที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
   21 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
   21 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2549
   14 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549
   14 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549
   10 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัตการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5 / 2549 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
   2 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการกลางการฝึกปฏิบัติงานประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2541
   10 มกราคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2549
   11 มกราคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
   12 มกราคม 2549
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต โครงการการผลิตเภสัชศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   13 มกราคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
   16 มกราคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548
   17 มกราคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์
   17 มกราคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ ประจำปี 2549
   30 ธันวาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
   14 ธันวาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2549
   3 พฤศจิกายน 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2548
   2 พฤศจิกายน 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548
   5 ตุลาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์
   12 ตุลาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์วิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
   29 กันยายน 2548
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ เรื่องแนวโน้มความเสี่ยงในวิชาชีพเภสัชกรรม (Risk Management in Pharmacy Professison)
   28 กันยายน 2548
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงานสานสัมพันธ์เภสัชเชียงใหม่ ประจำปี 2548
   10 ตุลาคม 2548
  แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนประธานศูนย์วิจัยและบริการบริบาลวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
   14 ตุลาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
   29 กันยายน 2548
  แต่งตั้งกรรมการคุมสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรมครั้งที่ 3/2548
   16 กันยายน 2548
  แต่งตั้งกรรมการคุมสอบเสริมความพร้อมสู่การปฏิบัติวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2548
   26 สิงหาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก
   19 สิงหาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ดีเด่น ประจำปี 2548
   19 สิงหาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2548 (ครั้งที่ 2)
   30 สิงหาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548
   23 สิงหาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 (ส่วนของคณะเภสัชศาสตร์)
   16 สิงหาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   28 กรกฏาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม
   25 กรกฏาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548
   20 กรกฏาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2548
   1 พฤศจิกายน 2547
  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2547
   12 กรกฏาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างเสริมสุขภาพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   8 กรกฏาคม 2548
  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการเรียนการสอนหลักสุตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2548
   15 มิถุนายน 2548
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต โครงการการผลิตเภสัชศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   25 พฤษภาคม 2548
  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2548
   30 พฤษภาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
   30 พฤษภาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
   25 พฤษภาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก
   18 พฤษภาคม 2548
  แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์วิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
   4 พฤษภาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำคณะเภสัชศาสตร์
   9 พฤษภาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
   26 เมษายน 2548
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2548 เรื่อง Research Methodology I ,II (SDL)
   26 เมษายน 2548
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8 / 2548 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
   24 มกราคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2548
   29 มีนาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาต่างคณะโอนย้ายเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548
   14 กุมภาพันธ์ 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะทางบริบาลเภสัชกรรม
   15 มีนาคม 2548
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2548 เรื่อง Research Methodology I,II (SDL)
   15 มีนาคม 2548
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2548 เรื่อง New Drugs and Novel concepts
   10 มีนาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   22 กุมภาพันธ์ 2548
  ยกเลิกคำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่38/2548 และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2548 (ครั้งที่ 1)
   17 กุมภาพันธ์ 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2548 (ครั้งที่ 1)
   16 กุมภาพันธ์ 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกาษปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2547
   15 กุมภาพันธ์ 2548
  แต่งตั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548
   12 มกราคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและบัณฑิตศึกษาสายวิชาบริบาลเภสัชกรรม
   12 มกราคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสายวิชาบริบาลเภสัชกรรม
   11 มกราคม 2548
  แต่งตั้งกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2548
   8 ธันวาคม 2547
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2548
   3 ธันวาคม 2547
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2547
   30 พฤศจิกายน 2547
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
   24 พฤศจิกายน 2547
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก
   22 ตุลาคม 2547
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
   14 ตุลาคม 2547
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   30 กันยายน 2547
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร
   9 กันยายน 2547
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์วิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
   10 กันยายน 2547
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเภสัชศาสตร์
   1 มิถุนายน 2547
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   29 กรกฏาคม 2547
  แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสหกิจศึกษา
   22 กรกฏาคม 2547
  แต่งตั้งคณะกรรมการกลางการฝึกปฏิบัติงานประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2541
   22 มิถุนายน 2547
  แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกงานประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2541 แผน 2 (เภสัชกรรมปฏิบัติ)
   4 พฤษภาคม 2547
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างเสริมสุขภาพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   26 เมษายน 2547
  ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
   19 เมษายน 2547
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
   3 กุมภาพันธ์ 2547
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์ทดลอง
   7 มกราคม 2547
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   18 พฤศจิกายน 2546
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสายวิชา
   29 ตุลาคม 2546
  แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสหกิจศึกษา
   19 มิถุนายน 2546
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและบัณฑิตศึกษาสายวิชาบริบาลเภสัชกรรม
   27 ตุลาคม 2546
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสายวิชาบริบาลเภสัชกรรม
   24 กันยายน 2546
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
   10 กรกฏาคม 2546
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) เพิ่มเติม
   26 มิถุนายน 2546
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์เพิ่มเติม
   13 กุมภาพันธ์ 2546
  แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเภสัชศาสตร์
   31 พฤษภาคม 2545
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้พลังงานในคณะเภสัชศาสตร์
   3 พฤษภาคม 2545
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสายวิชาบริบาลเภสัชกรรม

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ/สัมมนา

  วันที่เรื่องสถานที่
   18 ธันวาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 14/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 - 8 ธันวาคม 2556
  ประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ. 2556)
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
   29 - 30 พฤศจิกายน 2556
  ประชุมนัดพิเศษระหว่างคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ก.บ.) และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  วิรันดา เชียงใหม่ เดอะไฮท์ รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   28 พฤศจิกายน 2556
  พะปะอาคันตุกะจาก Hasanuddin University ประเทศอินโดนีเซีย
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 พฤศจิกายน 2556
  ร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการสร้างศุนย์ไกล่เกลี่ยสมานฉัน์และสันติวิธีในมหาวิยาลัย
  ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
   27 พฤศจิกายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กบม. ครั้งที่ 19/2556
  ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลากุล , ไทย
   26 พฤศจิกายน 2556
  เจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับอาคันตุกะจาก University of Vienna ประเทศออสเตรีย
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 พฤศจิกายน 2556
  พบปะอาคันตุกะจาก University of Vienna ประเทศออสเตรีย
  ห้องประชุม 2 , ไทย
   21 - 22 พฤศจิกายน 2556
  ประชุมกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , ไทย
   20 พฤศจิกายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E160042
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 พฤศจิกายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 13/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 พฤศจิกายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 พฤศจิกายน 2556
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 - 12 พฤศจิกายน 2556
  เยี่ยมบริษัทและนิเทศงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพกึ่งเฉพาะทาง
  บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด และ บริษัท มิลลิเมด จำกัด กรุงเทพมหานคร , ไทย
   6 พฤศจิกายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กบม. ครั้งที่ 18/2556
  ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลาถล , ไทย
   1 พฤศจิกายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชนฯ ครั้งที่ 2/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 ตุลาคม 2556
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 ตุลาคม 2556
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 ตุลาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556
  ห้องประชุม 314 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   15 ตุลาคม 2556
  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนและการวิจัย ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 ตุลาคม 2556
  อบรมการดับเพลิงขั้นต้น
  คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 ตุลาคม 2556
  พบปะเจรจากับผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยเห็ดฟิลินัสธรรมชาติ ไทย-เกาหลี (ดร.แฟรงค์ ชาญบุญญสิทธิ์) หจก.อเมซิ่ง เกรซ เฮลท์ โปรดักท์)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 ตุลาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 17/2556
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   1 ตุลาคม 2556
  ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น "โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2556"
  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ , ไทย
   26 กันยายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กบม. (วาระพิเศษ)
  ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   13 กันยายน 2556
  ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยโดยให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามประสบการณ์ รายอาจารย์ ดร.ภก.นพดล ชลอธรรม
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 กันยายน 2556
  ประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยโดยให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามประสบการณ์ ราย ภญ.มนัชยา ทุนคำ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 กันยายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 กันยายน 2556
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 กันยายน 2556
  ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาคณาจารย์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
  ห้องอิมพีเรียล ฮอล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   4 กันยายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กบม. ครั้งที่ 14/2556
  ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลาถล , ไทย
   3 กันยายน 2556
  ประชุมสัมมนาในโครงการ "การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม"
  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
   29 สิงหาคม 2556
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
  ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จงเชียงใหม่ , ไทย
   28 สิงหาคม 2556
  เข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการและระดมสมองสำหรับคณบดี (Dean Consortium) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ (ศตวรรษที่ 21)
  โรงแรมแชงกีรา จ.เชียงใหม่ , ไทย
   21 สิงหาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กบม. ครั้งที่13/2556
  ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลาหถล , ไทย
   16 สิงหาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 - 10 สิงหาคม 2556
  สัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556
  ณ รวีวารี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   7 สิงหาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กบม. ครั้งที่12/2556
  ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลาหถล , ไทย
   6 สิงหาคม 2556
  ประชุมการจัดตั้งศูนย์สมุนไพร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 สิงหาคม 2556
  ประชุมเพื่อสัมภาษณ์การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ณ หอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 สิงหาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักในกำกับสวนดอก ครั้งที่ 3/2556
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   1 - 2 สิงหาคม 2556
  สัมมนาวิชาการ เรื่อง “มุมมองใหม่ด้านการพัฒนาการผลิตยาชีววัตถุ”
  ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร , ไทย
   31 กรกฏาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ครั้งที่ 6/2556
  ห้องประชุม Video conference ชั้น 1 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
   26 กรกฏาคม 2556
  อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องศิริวารี โรงแรมศิริปันนา ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ , ไทย
   25 กรกฏาคม 2556
  อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องศิริวารี โรงแรมศิริปันนา ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ , ไทย
   24 กรกฏาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 6/2556
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
   19 กรกฏาคม 2556
  อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องศิริวารี โรงแรมศิริปันนา ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ , ไทย
   18 กรกฏาคม 2556
  อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องศิริวารี โรงแรมศิริปันนา ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ , ไทย
   17 กรกฏาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กบม. ครั้งที่11/2556
  ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลาหถล , ไทย
   12 กรกฏาคม 2556
  อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องศิริวารี โรงแรมศิริปันนา ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ , ไทย
   11 กรกฏาคม 2556
  อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องศิริวารี โรงแรมศิริปันนา ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ , ไทย
   1 กรกฏาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 10/2556
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   28 มิถุนายน 2556
  ประชุมเตรียมงานและประสานความร่วมมือกับหมอพื้นบ้าน ในโครงการ "การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สมุนไพรจากป่าอย่างยั่งยืนในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่"
  โรงพยาบาลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ , ไทย
   27 มิถุนายน 2556
  ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย อ.ดร.ภก.นพดล ชลอธรรม
  ห้องประชุม 3 , ไทย
   25 มิถุนายน 2556
  เข้าพบกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  The OKURA Prestige Bangkok , ไทย
   25 มิถุนายน 2556
  เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย กับ บริษัท เบทาโกร
  ณ เวิร์ดเทรด เซนเตอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
   24 มิถุนายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการประสานงานการพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานมาตรฐานและดำเนินการจัดหลักสูตรร่วมการศึกษาต่อเนื่องในระบบชุดวิชา ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเภสัชกรรมคลินิกและสาขาการจัดการทางเภสัชกรรม
  ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มห , ไทย
   24 มิถุนายน 2556
  ประชุมเตรียมงาน 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่า
  ณ บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ , ไทย
   24 มิถุนายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 5/๒๕๕6
  ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
   21 มิถุนายน 2556
  ประชุมหารือ เรื่อง ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
  ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   18 มิถุนายน 2556
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 มิถุนายน 2556
  ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาคณาจารย์ การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่
  ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   17 มิถุนายน 2556
  ประชุม "การพัฒนาโครงการวิจัยทางคลินิก จากยาสมุนไพรไทย" และ โครงการความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์สมุนไพร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
  ห้องประชุมหน่วยวิจัยทางคลินิก ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
   13 มิถุนายน 2556
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 มิถุนายน 2556
  ประชุมพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาอำเภออมก๋อยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอย่างยั่งยืน
  ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 สำนักบริการวิชาการ , ไทย
   10 มิถุนายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 9/2556
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   6 มิถุนายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 มิถุนายน 2556
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 มิถุนายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   3 มิถุนายน 2556
  ร่วมเจรจาคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   31 พฤษภาคม 2556
  พบปะผู้บริหารบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ขอเข้าพบเพื่อมอบทุนการศึกษา
  ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   31 พฤษภาคม 2556
  สัมมนาเรื่อง แนวทางในการพัฒนาและการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา
  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   28 พฤษภาคม 2556
  เจรจาธุรกิจของศูนย์บริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ กับ บริษัท ไบโอแลป จำกัด
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ , ไทย
   27 พฤษภาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 4/2556
  คณะเภสัชศาสต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
   22 พฤษภาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 8/2556
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   21 พฤษภาคม 2556
  ประธานเปิดการอบรม เรื่อง เทคนิคการบรรยายหน้าชั้น (Lecture-based teaching techniques)
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 พฤษภาคม 2556
  การอบรม เรื่อง การจัดการสอนเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 - 17 พฤษภาคม 2556
  ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 พฤษภาคม 2556
  ต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ห้องพุทธชาด , ไทย
   7 พฤษภาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 7/2556
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   29 เมษายน 2556
  ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ประธาน/กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   17 เมษายน 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 6/2556
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   2 เมษายน 2556
  ประชุมเพื่อประเมินผลการทดลองปฏิบติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 นายสมเจตต์ ปันแก้ว
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 มีนาคม 2556
  ผู้บริหารพบบุคลากรประจำปี 2556
  ห้องพุทธชาด , ไทย
   27 มีนาคม 2556
  ประชุมเพื่อประเมินผลการทดลองปฏิบติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 จำนวน 2 ราย
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 มีนาคม 2556
  ประชุมพิจารณากำหนดขั้นตอนวิธีการคัดเืลือกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E160040 จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริการเภสัชกรรม
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 มีนาคม 2556
  ประชุมคณะอนุกรมการเพื่อการรองรับสถาบันบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 มีนาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 3/2556
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
   22 มีนาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556
  ห้องประชุม 314 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   15 - 17 มีนาคม 2556
  สัมมนาร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   14 มีนาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 มีนาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 มีนาคม 2556
  ประชุมหารือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องสำอาง
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 มีนาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการงานวิจัย ครั้งที่ 1/2556
  ห้องประชุมบุญสมมาร์ติน ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ , ไทย
   27 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 2/2556
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
   21 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมพิจารณากำหนดขั้นตอนวิธีการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก งวดที่ 30
  สถานที่ก่อสร้างโครงการหอพักนักศึกษาสวนดอก , ไทย
   18 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ก.บ.) ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   15 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ครั้งที่ 3/2556
  ห้องประชุมบุญสมมาร์ติน ชั้น 2 อาคาร , ไทย
   12 กุมภาพันธ์ 2556
  พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  งานบริหารงานวิจัยฯ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมเพื่อจัดทำแผนงานด้านบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม (USR)
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   12 กุมภาพันธ์ 2556
  กิจกรรมคณบดีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักศึกษาชั้นปีที่ 5
  คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ สำนักงานมหาวิทยาลย , ไทย
   11 กุมภาพันธ์ 2556
  กิจกรรมคณบดีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ3
  คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 กุมภาพันธ์ 2556
  พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชนและศูนย์บริการเภสัชกรรม
  ห้องประชุม 3 , ไทย
   8 กุมภาพันธ์ 2556
  อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบปะกับผู้บริหาร และหัวหน้างาน คณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดขั้นตอนวิธีการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ (สาขาเภสัชศาสตรสังคมและบริหาร) ตำแหน่งเลขที่ E160035 - E160036
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 กุมภาพันธ์ 2556
  กิจกรรมคณบดีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
  คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 กุมภาพันธ์ 2556
  อบรมคลินิกสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   6 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 2/2556
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   6 กุมภาพันธ์ 2556
  พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมเงินเดือนพนง.ส่วนงาน
  อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   4 กุมภาพันธ์ 2556
  กิจกรรมคณบดีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
  คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข
  ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   31 มกราคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้าง) งานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   31 มกราคม 2556
  พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม , ไทย
   30 มกราคม 2556
  ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2556
  ห้องประชุมกรรมการประจำคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ , ไทย
   29 มกราคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 1/2556
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
   28 มกราคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 มกราคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 มกราคม 2556
  ต้อนรับและพบปะนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ศึกษาในหลักสูตร Pharm D จาก University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มที่ 2
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 มกราคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 1/2556
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   8 มกราคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  ห้องประชุมผู้บริหาร สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   8 มกราคม 2556
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 มกราคม 2556
  ต้อนรับและพบปะนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ศึกษาในหลักสูตร Pharm D จาก University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มที่ 1
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 ธันวาคม 2555
  ร่วมสุนทรียสนทนาและจิตตปัญญาศึกษา II : การเตรียมจิตใหม่กับปีใหม่
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 ธันวาคม 2555
  ประชุมเพื่อประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1 จำนวน 1 คน
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 ธันวาคม 2555
  ประชุมเพื่อประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1 จำนวน 3 คน
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 ธันวาคม 2555
  ประชุมเพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานบัญชี หอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 ธันวาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 ธันวาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 19/2555
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   11 ธันวาคม 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 - 8 พฤศจิกายน 2556
  ประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 99 ปี
  ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ , ไทย
   8 ธันวาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศศภท. ครั้งที่ 9/2555
  โรงแรมวินเซอร์ กรุงเทพมหานคร , ไทย
   7 ธันวาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 26/2555
  ห้องประชุม 314 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   7 ธันวาคม 2555
  ประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก งวดที่ 28
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   4 ธันวาคม 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 ธันวาคม 2555
  ประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก งวดที่ 27
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   3 ธันวาคม 2555
  ฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนเรู้ เรื่อง เภสัชศาสตร์ศึกษาในทวีปแอฟริกาใต้ โดย Dr. Beverly Ramstad
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมกรรมคณะกรรมการบริหารหอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุม , ไทย
   24 พฤศจิกายน 2555
  นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของส่วนงานในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า ต่อสภามหาวิทยาลัย
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   22 - 24 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรมภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  เขาค้อฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ , ไทย
   21 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 18/2555
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   21 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงานแทนตำแหน่งที่ว่างลง
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   21 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้คณะภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 พฤศจิกายน 2555
  พบปะคณาจารย์และนักศึกษา จาก University of New England ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 25/2555
  ห้องประชุม 314 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   16 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ของ อ.ภญ.มิ่งขวัญ ณ ตะกั่วทุ่ง
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 พฤศจิกายน 2555
  ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ออกตามข้อบังคับ
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
   13 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ณ หอพักในกำกับสวนดอก เพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัคร
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 24/2555
  ห้องประชุม 314 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   8 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก
  ที่ทำการโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก ถนนศิริมังคลาจารย์ , ไทย
   4 พฤศจิกายน 2555
  ประชุม เรื่อง การเลือกสายวิชาชีพตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 ประจำปีการศึกษา 2555
  ห้องกระถินณรงค์ , ไทย
   1 พฤศจิกายน 2555
  อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจองค์ความรู็ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย Module 19 เรื่อง Swot Analysis/TOWS Matrix
  ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   31 ตุลาคม 2555
  อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจองค์ความรู็ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย Module 18 เรื่อง Gap Analysis/Goal Setting/C&E Analysis
  ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   30 ตุลาคม 2555
  สัมมนาเรื่อง การพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ : หลักสูตรทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
  โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   26 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศศภท. ครั้งที่ 8/2555
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
   25 ตุลาคม 2555
  ประชุมสามัญประจำปี 2555 สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) และเป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการรับโล่รางวัลชนะเลิศจากสภาเภสัชกรรม
  ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ , ไทย
   24 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3/2555
  ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
   20 ตุลาคม 2555
  ร่วมรับฟังเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากการนำเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2555 ต่อสภามหาวิทยาลัย
  11.00 น. ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   19 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 16/2555
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   19 ตุลาคม 2555
  ประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้แทนคณบดีเป็นกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   18 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 14/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้จัดการโครงการหอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 13/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 ตุลาคม 2555
  ประชุมรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรห้องพัก และพิจารณาการเลือกอาคารห้องพัก ของหอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุมกรรมการคณะ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ , ไทย
   15 ตุลาคม 2555
  เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การประเมินผลโครงการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
  09.00-12.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   15 ตุลาคม 2555
  ประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก งวดที่ 24
  ที่ทำการโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก ถนนศิริมังคลาจารย์ , ไทย
   15 ตุลาคม 2555
  ประชุมเตรียมการจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   15 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 ตุลาคม 2555
  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินงานจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 ตุลาคม 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 ตุลาคม 2555
  ประชุมกรรมการตรวจและรับมอบงานจ้างออกแบบก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก
  ตึกสำนักงานอธิการบดีหลังที่ 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   3 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 15/2555
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   2 ตุลาคม 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 กันยายน 2555
  ประชุมเพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E160012 (ด้านเภสัชเเวท) สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 กันยายน 2555
  ประชุมเพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E160024 (ด้านเภสัชอุตสาหกรรม) สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 กันยายน 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 กันยายน 2555
  ประชุมเพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E160007 (ด้านเภสัชเคมี (วิเคราะห์) สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 กันยายน 2555
  มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและฟังบรรยายพิเศษจากศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ปี 2555 รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรและทิศทางของวิชาชีพในอนาคต"
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 กันยายน 2555
  ประชุมวิชาการ "เภสัชกรรมคลินิกมองผ่านเลนส์เภสัชกรรมคลินิกไทยเข้าสู่ปีที่ 20
  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราคาออคิด , ไทย
   11 กันยายน 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 กันยายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตสู่สากล
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 กันยายน 2555
  ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก
  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน , ไทย
   8 กันยายน 2555
  ประธานกล่าวเปิดงานและเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "ประชาคมอาเซียนกับวิชาชีพเภสัชกรรม" โดย ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ 9-12 น. , ไทย
   6 กันยายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก
  ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ สำนักงานมหาวิทยาลย , ไทย
   6 กันยายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้จัดการโครงการหอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ สำนักงานมหาวิทยาลย , ไทย
   5 กันยายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 14/2555
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   4 กันยายน 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 สิงหาคม 2555
  เข้าร่วมประชุม เรื่อง บอกเล่าเก้าสิบ...ความเป็นไปได้ของหลักสูตร (Bi-lingual) เพื่อรองรับ AEC
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 สิงหาคม 2555
  อบรม "การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เทคนิคและการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน"
  ห้องบรรยาย 212 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   29 สิงหาคม 2555
  ร่วมโครงการ การพัฒนาตนเอง (Self Development) จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาตนเอง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการสถาบันจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  ห้องปฏิบัติการชั้น 5 อาคาร 3 , ไทย
   28 สิงหาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ปีงบประมาณ 2555 (พนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม))
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 สิงหาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ปีงบประมาณ 2555 (พนักงานภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม) ฯ)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 สิงหาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E160019 ของ ผศ.ดร.ภญ.ศิริตรี สุทธจิตต์
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 สิงหาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ปีงบประมาณ 2555 (พนักงานปฏิบัติการสังกัดสำนักงานคณะฯ)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 สิงหาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 13/2555
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   20 - 23 สิงหาคม 2555
  ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยค้นคว้าพัฒนายาเครือข่าย และยุทธศาสตร์ สำหรับภาคเหนือ
  ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมืองเชียงใหม่ , ไทย
   15 สิงหาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 สิงหาคม 2555
  ประชุม เรื่อง บอกเล่าเก้าสิบ...ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 สิงหาคม 2555
  ประชุมสัมมนาและกิจกรรมเพื่อติดตามการพัฒนากลยุทธ์พัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและข้อเสนอโครงการวิจัยสหวิทยาการสำหรับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถาน ภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  ห้องประชุมดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
   9 - 10 สิงหาคม 2555
  ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ , ไทย
   7 สิงหาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 สิงหาคม 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 สิงหาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักในกำกับสวนดอก ครั้งที่ 1/2555
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   30 กรกฏาคม 2555
  เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรในโรงพยาบาลด้านการเยี่ยมบ้าน การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสมุนไพรในชุมชน
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   27 กรกฏาคม 2555
  ประชุมเพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E160018 สังกัดภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 กรกฏาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 กรกฏาคม 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 กรกฏาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก งวดที่ 20
  ห้องประชุมยงยุทธ์สัจจวาณิชย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   18 กรกฏาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 11/2555
  ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย , ไทย
   17 กรกฏาคม 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 กรกฏาคม 2555
  อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจองค์ความรู็ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย Module 15 เรื่อง Process SIPOC Module(1-2)
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   10 กรกฏาคม 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 - 7 กรกฏาคม 2555
  สัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
  รวีวารี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   6 กรกฏาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2555
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   3 กรกฏาคม 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 มิถุนายน 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 มิถุนายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2555
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   20 มิถุนายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก งวดที่ 15
  สำนักงานสถานที่ก่อสร้างโครงการหอพักนักศึกษาสวนดอก ถนนศิริมังคลาจารย์ , ไทย
   20 มิถุนายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 มิถุนายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2555
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   14 มิถุนายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตสู่สากล
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 มิถุนายน 2555
  ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับบริษัท ซาโนฟี่ อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 มิถุนายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2555
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   25 พฤษภาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2555
  ห้องประชุม 314 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   25 พฤษภาคม 2555
  สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 พฤษภาคม 2555
  ประชุมการพัฒนาข้อสอบ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 พฤษภาคม 2555
  ร่วมเสวนา หัวข้อ "เรียนรู้ ก้าวสู่บ้านใหม่" ผู้บริหารเข้าร่วมเสวนาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 พฤษภาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 พฤษภาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก งวดที่ 15
  สำนักงานสถานที่ก่อสร้างโครงการหอพักนักศึกษาสวนดอก ถนนศิริมังคลาจารย์ , ไทย
   22 พฤษภาคม 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 , ไทย
   21 พฤษภาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 - 20 พฤษภาคม 2555
  สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
  โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท , ไทย
   16 - 17 พฤษภาคม 2555
  ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 พฤษภาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 พฤษภาคม 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 4 , ไทย
   11 พฤษภาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555
  ห้องประชุม 314 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   10 พฤษภาคม 2555
  สรุปแนวทางการดำเนินงานจากการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558"
  ห้องบรรยายพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 พฤษภาคม 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 พฤษภาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555
  ห้องประชุม 314 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   4 พฤษภาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก งวดที่ 15
  สำนักงานสถานที่ก่อสร้างโครงการหอพักนักศึกษาสวนดอก ถนนศิริมังคลาจารย์ , ไทย
   3 พฤษภาคม 2555
  ประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดทิศทาง เป้าหมายและจำนวนรับ การรับนักศึกษาเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556
  ห้องทิพย์พิมาน ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   1 พฤษภาคม 2555
  ประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558"
  ห้องบรรยายพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 - 4 พฤษภาคม 2555
  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2555 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
  โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   27 เมษายน 2555
  ประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558"
  ห้องบรรยายพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 เมษายน 2555
  ประชุมเพื่อพิจารณาการขอขยายเวลาการเข้าปฏิบัติงานของ นางสาววรรธิดา ชัยญานะ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 - 24 เมษายน 2555
  ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเภสัชศาสตร์ื ประจำปี 2555
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   20 เมษายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555
  ห้องประชุม 314 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   19 เมษายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ของ อ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
  ห้องประชุม 3 , ไทย
   18 เมษายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ของ อ.ภญ.จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ
  ห้องประชุม 3 , ไทย
   18 เมษายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ของ ผศ.ดร.ภญ.ศิริตรี สุทธจิตต์
  ห้องประชุม 3 , ไทย
   17 เมษายน 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 เมษายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก
  สถานที่ก่อสร้างหอพัก , ไทย
   10 เมษายน 2555
  ประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการคัดเลือกหน่วยงานที่เสนอขอรับรางวัลสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2554
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   10 เมษายน 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 , ไทย
   29 มีนาคม 2555
  ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรคและการใช้ยาที่เหมาะสมในศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน ครั้งที่ 1/2555 เรื่อง การวิเคราะห์ผิวและการดูแลผิวขั้นพื้นฐานสำหรับเภสัชกรและผู้แนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
  ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน , ไทย
   28 มีนาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 5/2555 และเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาฯ "หริภุณไชย"
  ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย , ไทย
   23 มีนาคม 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 มีนาคม 2555
  ร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนา "อุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศไทย"
  ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ , ไทย
   22 มีนาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 4/2555 และเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาฯ "หริภุณไชย"
  ลำพูน , ไทย
   19 - 20 มีนาคม 2555
  ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนและการวิจัยภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 2
  ห้องบรรยายพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 มีนาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก
  สถานที่ก่อสร้างหอพัก และคณะทันตแพทยศาสตร์ , ไทย
   15 มีนาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 มีนาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 มีนาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555
  ห้องประชุม 314 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   9 มีนาคม 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 มีนาคม 2555
  ร่วมฟังปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC)
  ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมืองเชียงใหม่ , ไทย
   1 มีนาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
  ห้องพุดซ้อน 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2555
  ห้องประชุม A301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คณะสัตวแพทย์ , ไทย
   28 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 กุมภาพันธ์ 2555
  ร่วมพบปะและให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2555 เรื่อง Therapeutic review of cepholosporin : Experience from expert
  โรงแรมแชงกรีล่า ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   24 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   21 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   17 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555
  ห้องประชุมอาวุธ ศรีสุกรี ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   17 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ของ นางสาวพัชรรักษ์ ใจคำปิง ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 กุมภาพันธ์ 2555
  อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจองค์ความรู็ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย Module 12 เรื่อง Work System Management Concept
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   8 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 2/2555
  ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย , ไทย
   3 กุมภาพันธ์ 2555
  เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับความหมายของ "ความรักแท้" THE MEANING OF REAL LOVE
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   31 มกราคม 2555
  ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
  ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ , ไทย
   27 มกราคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   26 มกราคม 2555
  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม Research Center Open House เปิดบ้านวิจัย คร้งที่ 4 โดย อ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม
  โถงหน้าห้องพักอาจารย์ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 มกราคม 2555
  ร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากนักศึกษาเก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่น 29
  ห้องบรรยายสสี คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 มกราคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก
  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
   9 มกราคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนพิธี ศิลปกรรมและการแสดง พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 ธันวาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
  ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   26 ธันวาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ , ไทย
   23 ธันวาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 ธันวาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 21/2554
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   22 ธันวาคม 2554
  ร่วมกิจกรรม "Research Center Open House : เปิดบ้านวิจัย ครั้งที่ 3 โดย ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
  ห้องประชุม 2 และห้องหน่วยวิจัยฯ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 ธันวาคม 2554
  เข้าเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุย และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความมร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานงานเภสัชกรรมด้านต่าง ๆ
  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล , ไทย
   16 ธันวาคม 2554
  เข้าเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุยในรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กทม. , ไทย
   14 ธันวาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 16/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 ธันวาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ของ นางสาวพัชรรักษ์ ใจคำปิง
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 ธันวาคม 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 ธันวาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ห้องประชุมสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
   8 ธันวาคม 2554
  ประชุมความร่วมมือเรื่องฝึกงานกับบริษัทซาโนฟี
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 ธันวาคม 2554
  ประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   7 ธันวาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ (อ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 ธันวาคม 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 ธันวาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 9/2554
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
   1 ธันวาคม 2554
  ร่วมสัมมนาคลินิกตัวบ่งชี้คุณภาพ และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 ธันวาคม 2554
  ร่วมกิจกรรม "Research Center Open House : เปิดบ้านวิจัย ครั้งที่ 2 โดย ศ.ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศ.ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย
  ห้องบรรยาย 01 005 คณะเภสัชศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยฯ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 ธันวาคม 2554
  ร่วมกิจกรรม "Rescarch Center Open House : เปิดบ้านวิจัย" ครั้งที่ 2
  ห้องบรรยายเอื้องผึ้ง และ ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยฯ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมผู้ถือหุ้นโครงการหอพักในกำกับสวนดอกร่วมกับคณะกรรมการบริหารหอพักฯ
  ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   30 พฤศจิกายน 2554
  เข้าร่วมฟังการชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
  คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
   29 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมวิชาการการศึกษาทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2555 เรื่อง โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายกับทางเลือกในการรักษา
  ห้องอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
   25 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมเรื่อง "การจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่คนอาชีพรับใช้ชุมชนท้องถิ่น"
  ห้องประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   24 - 25 พฤศจิกายน 2554
  ร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 มุ่งสู่ "วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม"
  หอประชุมมช. , ไทย
   24 พฤศจิกายน 2554
  ร่วมกิจกรรม "Research Center Open House : เปิดบ้านวิจัย" ครั้งที่ 1
  ห้องประชุม 2 และ ห้องวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 19/2554
  สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   15 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   15 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 พฤศจิกายน 2554
  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง "หลากหลายอาชีพเภสัชกรกับสังคม"
  ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมหารือในรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟู พื้นที่ประสบอุทกภัย
  ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
   11 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารปฏิบัติการยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
   9 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการสนับสนุนศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 18/2554
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานสภามหาวิทยาลัย , ไทย
   4 - 6 พฤศจิกายน 2554
  อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสุด (พบสส.) รุ่นที่ 1 (สัมมนาแบบกลุ่มปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารคนและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล)
  อะเวย์สวนสวรรค์รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , ไทย
   3 พฤศจิกายน 2554
  แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ University of Limpopo
  ห้องประชุม 1-314 อาคาร 1 ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   2 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 พฤศจิกายน 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 ตุลาคม 2554
  ประธานเปิดงานและร่วมโครงการพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ (เสวนาและประชุมระดมสมอง)
  ห้องบรรยายพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 ตุลาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 14/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 ตุลาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 17/2554
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   18 ตุลาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 ตุลาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 13/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 ตุลาคม 2554
  ประชุมงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก งวดที่ 9
  ห้องประชุมประเสริฐรุจิรวงศ์ อาคารปฏิบัติการยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
   5 ตุลาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 16/2554
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   3 ตุลาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 11/2554
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 - 2 ตุลาคม 2554
  อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสุด (พบสส.) รุ่นที่ 1
  ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   30 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 กันยายน 2554
  ร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 , ไทย
   27 กันยายน 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 กันยายน 2554
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของมหาวิทยาลัย
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ , ไทย
   26 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ของน.ส.ปิยพร มานะกิจ ครั้งที่ 3
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 15/2554
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สนง.สภามหาวิทยาลัย , ไทย
   20 กันยายน 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 กันยายน 2554
  ประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554 เรื่อง Potential advantages of COX-2 inhibitors for pain management" หัวข้อ การรักษาโรคเบาหวานด้วย DPP4 inhibitor และหัวข้อ ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดไร้เอสโตรเจน
  ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ , ไทย
   16 กันยายน 2554
  ร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   15 กันยายน 2554
  ให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ มช. , ไทย
   14 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ /2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 กันยายน 2554
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
  ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ , ไทย
   14 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 , ไทย
   13 กันยายน 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 8/2554
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
   9 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 กันยายน 2554
  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายนอกในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 กันยายน 2554
  ต้อนรับและเจรจาความร่วมกับกับ Prof.Dr.Mikihisa จากประเทศญี่ปุ่น
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 14/2554
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สนง.มช. , ไทย
   7 กันยายน 2554
  ประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้แทนคณบดีเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   7 กันยายน 2554
  ประชุมเพื่อเลือกคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สนง.มช. , ไทย
   6 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเภสัชเคมี (วิเคราะห์) และด้านเภสัชเคมี (สังเกคราะห์)
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 กันยายน 2554
  ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Professor Dr. Alan S. Verkman จาก Department of Medicine, University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดฐานละเมิด (กรณี รถจักรยานยนต์คณะฯ สูญหาย)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดฐานละเมิด (กรณี รถจักรยานยนต์คณะฯ สูญหาย)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2554
  บัณฑิตวิทยาลัย มช. , ไทย
   31 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุม 3 , ไทย
   31 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2554
  ห้องประชุม 2 , ไทย
   31 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านไบโอเทคโนโลยี) ตำแหน่งเลขที่ E160013 (สัมภาษณ์)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 สิงหาคม 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั่วคราว ครั้งที่ 4/2554
  ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   25 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประจำคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 สิงหาคม 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 สิงหาคม 2554
  ประชุมเพื่อรับทราบผลการเจรจาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำเขตการค้าเสรี กรณีแผนโบราณ ตามเกณฑ์อาเซียน
  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ , ไทย
   20 - 21 สิงหาคม 2554
  ประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ "ร่าง" แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2554-2559)
  โรงแรมเฮเว่น รีสอร์ท หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี , ไทย
   17 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 13/2554
  สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   16 สิงหาคม 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 สิงหาคม 2554
  สัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554
  ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   10 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (น.ส.พัชรรักษ์ ใจคำปิง)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 สิงหาคม 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการประสานงานการพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานมาตรฐานและดำเนินการจัดหลักสูตรร่วมการศึกษาต่อเนื่องในระบบชุดวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเภสัชกรรมคลินิกและสาขาการจัดการทางเภสัชกรรม
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
   8 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 7/2554
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
   5 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   5 สิงหาคม 2554
  ประธานเปิดงานและเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 1
  ห้องปฏิบัติการชั้น 5 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกร (ภญ.ณัฐธิดา เหลืองเพียรสมุท)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 12/2554
  สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   2 สิงหาคม 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2554 (วาระพิเศษ)
  ห้องประชุม 2 , ไทย
   1 สิงหาคม 2554
  เปิดพิธีและบรรยายในโครงการสัมมนา "เรียนรู้ ก้าวสู่บ้านใหม่"
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักในกำกับสวนดอก ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุมประเสริฐรุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   22 กรกฏาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   19 กรกฏาคม 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 กรกฏาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสัมภาษณ์ พิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
  ห้องประชุม สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   12 กรกฏาคม 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 กรกฏาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 กรกฏาคม 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 กรกฏาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 11/2554
  สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   4 - 5 กรกฏาคม 2554
  ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับฟังสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศษสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2554
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   28 มิถุนายน 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยฯ
  ห้องประชุมยงยุทธฯ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   26 มิถุนายน 2554
  ประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2554
  ห้องธาราทอง บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   21 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อปรับระดับและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 มิถุนายน 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 มิถุนายน 2554
  ประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์กับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงข้อคิดเห็นและชี้แจงวิธีการในการสรรหาคณบดี
  คณะมนุษยศาสตร์ , ไทย
   15 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กบม. ครั้งที่ 10/2554
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   15 มิถุนายน 2554
  ประชุมหัวหน้าส่วนงานเพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย , ไทย
   14 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ( ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 5/2554
  ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
   7 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 9/2554
  สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   6 มิถุนายน 2554
  ต้อนรับและพบปะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา Prof.Letender และ Prof.Sorofman + spouse (University of lowa)
  ห้องประชุม 2 , ไทย
   1 มิถุนายน 2554
  ต้อนรับและพบปะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา Prof.Lipowdki (University of Florida) Prof.Moreton ,Prof.Beardsley (University of Maryland)
  ห้องประชุม 2 , ไทย
   31 พฤษภาคม 2554
  ให้การต้อนรับและพบปะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา Prof.Lreland (University of Utah)
  ห้องประชุม 2 , ไทย
   30 พฤษภาคม 2554
  ให้การต้อนรับและพบปะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา Prof.Lipowski (University of Florida)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 พฤษภาคม 2554
  ประชุมงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอกฯ ครั้งที่ 4(4/2554)
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   26 พฤษภาคม 2554
  เข้าร่วมการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปี พ.ศ. 2554
  ห้องบรรยายพุทธชาติ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 พฤษภาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อกำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการสรรหาคณบดี
  ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   12 พฤษภาคม 2554
  เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินการ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา เขต 15
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 พฤษภาคม 2554
  เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต่าง ๆ สังกัดสโมสรนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   4 พฤษภาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)ครั้งที่ 7/2554
  สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   3 พฤษภาคม 2554
  ประชุมร่วมกับศูนย์วิจัยเห็ด
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 เมษายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 เมษายน 2554
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี ทีมบริหารพบบุคลากร : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคณะ
  ห้องประชุม 2 และ ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 เมษายน 2554
  ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554
  สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
   19 เมษายน 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 เมษายน 2554
  สัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของภาควิชา และงาน
  ห้องพุทธชาด ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 เมษายน 2554
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2554 การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ : การบริหารเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการงานวิจัย ครั้งที่ 5/2554
  ห้องประชุมอาวุธ ศรีสุกรี ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   28 มีนาคม 2554
  ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554
  สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
   22 มีนาคม 2554
  ประชุมเพื่อประเมินผูแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 5
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   21 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชนฯ ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   21 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   17 มีนาคม 2554
  กรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกหัวหน้างาน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   16 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554
  สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
   14 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 3/2554
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
   11 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554
  ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   10 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
  ห้องประชุม 314 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   3 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 มีนาคม 2554
  ประชุมพิจารณาคัดเลือก(สัมภาษณ์)บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
  ห้องประชุม 3 , ไทย
   28 กุมภาพันธ์ 2554
  ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554
  ห้องประชุม 314 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   24 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการงานวิจัย
  สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
   24 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานตำแหน่งอาจารย์
  ห้องประชุม 3 , ไทย
   24 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมความร่วมมือด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกร (ศูนย์บริการเภสัชกรรม)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2554
  สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   14 - 15 กุมภาพันธ์ 2554
  แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเภสัชศาสตร์และการบริหารจัดการ
  บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด , ไทย
   14 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
   11 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   4 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักในกำกับสวนดอก ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   2 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554
  สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   28 มกราคม 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 มกราคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 มกราคม 2554
  ฟังบรรยายพิเศษจากดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศ.(พิเศษ)จอมจิน จันทรสกุล ในหัวข้อ การศึกษาเภสัชศาสตร์ กับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม : เภสัชอุตสาหกรรม
  ห้องบรรยายผักเสี้ยว (212) คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   22 มกราคม 2554
  ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Life Long Learning เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดย ภก.พิพิธ เอนกนิธิ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2553
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   21 มกราคม 2554
  ประชุมร่วมระหว่างคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์กับบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอาง
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 มกราคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   19 มกราคม 2554
  ประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา และการโจรกรรมทางวิชาการ
  ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 3 มช. , ไทย
   17 มกราคม 2554
  ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554 และร่วมรับฟังหลักเกณฑ์และรายละเอียดตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามของ สมศ.
  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
   15 มกราคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 มกราคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุม2 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   13 - 14 มกราคม 2554
  อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย Module 9 เรื่อง Balanced Scorecord
  โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ , ไทย
   12 มกราคม 2554
  ประชุมกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ มช. , ไทย
   12 มกราคม 2554
  ประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา และการโจรกรรมทางวิชาการ
  ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 3 มชง , ไทย
   12 มกราคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554
  สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
   10 มกราคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศศภท. ครั้งที่ 1/2554
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
   7 มกราคม 2554
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดทำแผนฯ 11 ทบทวนวิสัยทัศน์ ทบทวนพันธกิจและวัตถุประสงค์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   27 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2553
  โรงแรมปริ๊นซ์คุ้มพระยารีสอร์ท แอนด์ สปา , ไทย
   25 - 26 ธันวาคม 2553
  สัมมนาเรื่อง CMU-Beyond ๕๐ Years
  ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท-เชียงใหม่ , ไทย
   22 ธันวาคม 2553
  ประชุมเกี่ยวกับการบริหารบัณฑิตศึกษา
  โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   17 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   16 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะทำงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2/2553
  ห้องประชุมบุญสมมาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 2 สำน้กงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   15 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2553
  สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
   14 ธันวาคม 2553
  ประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   13 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศศภท. ครั้งที่ 10/2553
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
   8 - 9 ธันวาคม 2553
  ประชุมวิชาการ The 9th Joint Seminar of JSPS-NRCT core University Exchange System on Natural Medicine in Pharmaceutical Sciences
  ห้องประชุมชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
   4 ธันวาคม 2553
  อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 1 (สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ)
  ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   3 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย มช. , ไทย
   1 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2553
  สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
   26 พฤศจิกายน 2553
  เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มช. , ไทย
   26 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 - 26 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   24 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   23 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั่วคราว ครั้งที่ 1/2553
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มช. , ไทย
   18 - 20 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมวิชาการ ประจำปี 2553 กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ
  โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลส์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ , ไทย
   17 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2553
  ห้องประชุม อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   16 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมพิจารณา(สัมภาษณ์) ผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   12 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้าง) งานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 (7/2553)
  ห้องประชุมกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
   12 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   11 พฤศจิกายน 2553
  การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   9 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 9/2553
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
   6 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลือกสายวิชาชีพตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2550 ประจำปีการศึกษา 2553
  ห้องกระถินณรงค์ , ไทย
   5 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย มช. , ไทย
   4 - 5 พฤศจิกายน 2553
  อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย Module 8 Strategy Mab
  โรงแรมเซ็นธารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   4 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้าง) งานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา
  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สนง.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   1 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 19/2553
  สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   28 ตุลาคม 2553
  ประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) หน่วยพัสดุ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   28 ตุลาคม 2553
  ประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) หน่วยบัณฑิตศึกษา
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   28 ตุลาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 ตุลาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 18/2553
  ห้อง มล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
   27 ตุลาคม 2553
  ประชุมหัวหน้าส่วนงานเพื่อเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลง
  สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   22 ตุลาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย มช. , ไทย
   22 ตุลาคม 2553
  ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริการและจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
   19 ตุลาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปแนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม และ Novel Drug Delivery System สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   18 ตุลาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 8/2553
  ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
   15 ตุลาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่18/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย มช. , ไทย
   14 ตุลาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 17/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   12 - 13 ตุลาคม 2553
  อบรม Module 7 เรื่อง SWOT Analysis
  ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   11 ตุลาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   11 ตุลาคม 2553
  สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   8 ตุลาคม 2553
  ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   6 ตุลาคม 2553
  ประชุมคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 17/2553
  สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
   1 ตุลาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย มช. , ไทย
   30 กันยายน 2553
  ประชุมเพื่อประเมินผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยรอบที่ 4 (2 ต.ค 53) จำนวน 9 คน
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   30 กันยายน 2553
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   27 กันยายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 16/2553
  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   24 กันยายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย มช. , ไทย
   24 กันยายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2553
  ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มช. , ไทย
   23 กันยายน 2553
  ประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ ประจำปี 2552
  ห้องประชุมคเชนทร์เดชา ชั้น 1 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   22 กันยายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 16/2553
  เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
   21 กันยายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิจิตรศิลป์
  ห้องประชุมอายุธ ศรีศุกรี อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   20 กันยายน 2553
  ประชุมพิจารณาจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   20 กันยายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 15/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 กันยายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิจิตรศิลป์
  คณะวิจิตรศิลป์ , ไทย
   10 กันยายน 2553
  อบรมในโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง การปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงาน โดย พันเอก หม่อมหลวง นพดล จรูญโรจน์ ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคเหนือ
  เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   10 กันยายน 2553
  การประชุมชี้แจงระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและการรายงานผลตามแบบรายงานบริหารความเสี่ยง
  เวลา 14.00-16.30 น. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
   9 กันยายน 2553
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มช.
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 กันยายน 2553
  ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่15/2553
  ห้อง มล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   7 กันยายน 2553
  เปิดงานและร่วมอบรมความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง สุขภาพดีแบบง่าย ๆ สไตล์คณะเภสัชฯ บรรยายโดย นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 กันยายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   2 กันยายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้าง) งานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6(6/2553)
  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
   2 กันยายน 2553
  ประชุมกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ (วาระพิเศษ)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 สิงหาคม 2553
  ประชุมโครงการรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2553 เรื่อง ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
  ห้องประชุมแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
   26 สิงหาคม 2553
  ประชุมทีมผู้บริหาร
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 สิงหาคม 2553
  อบรมเพื่อสร้างความเข้าใจองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาให้ในการพัฒนามหาวิทยาชัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2553 Module 6 เรื่อง Result Matrix
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   20 สิงหาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   20 สิงหาคม 2553
  ต้อนรับและประชุมร่วมกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าศึกษาดูงาน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 สิงหาคม 2553
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 สิงหาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 สิงหาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 14/2553
  ห้อง มล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   17 สิงหาคม 2553
  ประชุมกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 - 10 สิงหาคม 2553
  สัมมนาวิชาการ เรื่อง การนำสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ , ไทย
   9 สิงหาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 6/2553
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
   8 สิงหาคม 2553
  ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Board of Director ของ AASP
  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี , ไทย
   6 สิงหาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   5 สิงหาคม 2553
  ร่วมรับฟังการวิพากษ์โครงร่างองค์กร
  ห้องพยอม โรงแรมอมารีรินคำ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   5 สิงหาคม 2553
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 สิงหาคม 2553
  ให้การต้อนรับคณบดี Prof. Anas Subarnas จาก Faculty of Pharmacy-Padjadjaran University ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
  คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 สิงหาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)ครั้งที่ 13/2553
  ห้อง มล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   3 สิงหาคม 2553
  การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 สิงหาคม 2553
  การปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
  ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 สิงหาคม 2553
  ให้การต้อนรับผู้แทนคณบดี Assoc.Prof.Dr. Daryano Hadi Tjahjono และคณะผู้บริหารจาก School of Pharmacy, Bandung Institute of Technology ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
  คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 กรกฏาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 14/2553 (วาระพิเศษ)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 กรกฏาคม 2553
  ประชุมชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ร้านอาหารจันทร์เพ็ญ ถนนพระราม 4กรุงเทพมหานคร , ไทย
   22 กรกฏาคม 2553
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 กรกฏาคม 2553
  อบรมการพัฒนาตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
  ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ , ไทย
   20 กรกฏาคม 2553
  ประชุมติดตามความก้าวหน้า และแผนการดำเนินงานของศูนย์บริการเภสัชกรรม
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 กรกฏาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   15 กรกฏาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ โครงการหอพักในกำกับสวนดอก
  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   15 กรกฏาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้าง) งานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1(4/2553)
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   14 กรกฏาคม 2553
  ประชุมหัวหน้าส่วนงาน เพื่อคัดเลือกผู้แทนจากหัวหน้าส่วนในในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาวิชาการ
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย , ไทย
   14 กรกฏาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 12/2553
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย , ไทย
   14 กรกฏาคม 2553
  ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล , ไทย
   9 กรกฏาคม 2553
  ประชุมหารืออาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 5
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 กรกฏาคม 2553
  งานประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย
  โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   6 กรกฏาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2553 (วาระพิเศษ)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 กรกฏาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านไบโอเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 กรกฏาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553
  ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   29 มิถุนายน 2553
  ประชุมสัมมนาเรื่อง แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่ ปีการศึกษา 2554
  ห้องอิมพีเรียลฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   29 มิถุนายน 2553
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 มิถุนายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน ครั้งที่ 3/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 มิถุนายน 2553
  สัมมนาสภาวิชาการ
  อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   23 มิถุนายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553
  ห้อง ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ มช. , ไทย
   23 มิถุนายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 มิถุนายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2553
  ห้องประชุม 2 , ไทย
   18 มิถุนายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2553
  คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 มิถุนายน 2553
  พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 มิถุนายน 2553
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 มิถุนายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 5/2553
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
   9 มิถุนายน 2553
  ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553
  ห้อง มล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   4 มิถุนายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   31 พฤษภาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553
  ห้อง มล.ปิ่น มาลากุล , ไทย
   27 พฤษภาคม 2553
  ประชุมหารืองานวิจัยระหว่างบริษัทบางกอกแล็บแอนด์คอนเมติก และคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 พฤษภาคม 2553
  ประชุมทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 - 23 พฤษภาคม 2553
  สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553 เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
  โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย
   21 พฤษภาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   19 พฤษภาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2553
  ห้องประชุม 2 , ไทย
   17 พฤษภาคม 2553
  ประชุมเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและสมุนไพรก่อนเข้าสู่ข้อตกลงเสรีทางการค้าอาเซียน (AFTA) ครั้งที่ 3/2553
  ห้องตรีผลา สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
   14 พฤษภาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   12 พฤษภาคม 2553
  ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2553
  ห้อง มล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   10 พฤษภาคม 2553
  ประชุมคณะทำงานประสานงานหลักสูตรร่วมเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก และการจัดการเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2553
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
   10 พฤษภาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่4/2553
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
   6 พฤษภาคม 2553
  ประชุมปรึกษา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น โดยส่วนงานต่าง ๆ มีหน่วยงานที่เป็น "ศูนย์"
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
   3 - 7 พฤษภาคม 2553
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 12/2553 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
  ห้องอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   24 เมษายน 2553
  เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี ของคณะเภสัชศาสตร์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2553
  ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย , ไทย
   23 เมษายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   21 เมษายน 2553
  ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553
  ห้อง มล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   21 เมษายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2553
  ห้องประชุม 2 , ไทย
   9 - 10 เมษายน 2553
  ยุทธศาสตร์การนำมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ (University of Excellence) โดยใช้แนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
  สถานีเกษตรหลวง ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   9 เมษายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   7 เมษายน 2553
  ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553
  ห้อง มล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   24 มีนาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2553
  คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 มีนาคม 2553
  ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553
  ห้อง มล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   19 มีนาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   19 มีนาคม 2553
  ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสถาบันสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2553
  ห้องประชุมกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ , ไทย
   17 มีนาคม 2553
  ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553
  ห้อง มล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   15 มีนาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2553
  ห้องประชุม 2 , ไทย
   8 มีนาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 3/2553
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
   5 มีนาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   4 มีนาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่4/2553
  ห้องประชุม 2 , ไทย
   2 มีนาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   17 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553
  ห้อง มล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   10 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและประสานงานด้านการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 2/2553
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
   5 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   3 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมพบปะ-ร่วมเรียนรู้ : บุคลากร และกรรมการบริหารประจำคณะฯ
  ห้องบรรยายสสี ปันยารชุน , ไทย
   3 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553
  ห้อง มล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   29 มกราคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
  คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 มกราคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553
  บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
   14 มกราคม 2553
  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงร่างองค์กรของคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 มกราคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2553
  ห้องประชุม 2 , ไทย
   11 มกราคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งที่ 1/2553
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
   8 มกราคม 2553
  ประชุมเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 ธันวาคม 2552
  คณะกรรมการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อ.ดร.สมจริง รุ้งแจ้ง) ครั้งที่ 2
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 - 19 สิงหาคม 2552
  อบรม เรื่อง "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP"
  ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
   20 เมษายน 2552
  ประชุมคณะทำงานประสานงานและดำเนินการจัดหลักสูตรร่วมเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก และการจัดการเภสัชกรรม
  กรุงเทพฯ , ไทย
   3 กุมภาพันธ์ 2552
  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการงานครบรอบ 80 ปี เภสัชสมาคมแห่งประเทศไทย
  อาคารเภสัชกรรมสมาคม กรุงเทพฯ , ไทย
   13 - 14 มกราคม 2552
  ประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือฯ ครั้งที่ 2/2551
  ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
   21 พฤษภาคม 2551
  ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสามัญและสถานปฏิบัติการศึกษาชีวสมมูล
  รร.มิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
   15 - 16 พฤษภาคม 2551
  นิเทศ นศ.ปี 4
  รพ.ลอง ,รพ.อุตรดิตถ์ ,รพ.ตรอน ,รพ.ลับแล , ไทย
   9 - 10 พฤษภาคม 2551
  ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  กรุงเทพฯ , ไทย
   10 เมษายน 2551
  นิเทศ นศ.ปี 4
  รพ.ลำปาง ,สสจ.ลำปาง , ไทย
   8 เมษายน 2551
  นิเทศ นศ.ปี 4
  รพ.แพร่ ,สสจ.แพร่ ,รพ.ร้องกวาง , ไทย
   18 กุมภาพันธ์ 2551
  ประชุมสรุปความก้าวหน้างานวิจัยประจำปี 2549
  จุฬาฯ กรุงเทพฯ , ไทย
   17 - 19 มกราคม 2551
  ประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรรมภาคเหนือฯ ประจำปี 2550 เรื่องทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารสุขภาพและการทำนโยบาย Thailand Patient Safety Goals 2007 ไปสู่การปฏิบัติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550
  มาร์กอล์ฟคลับ จ.ลำพูน , ไทย
   13 - 14 พฤศจิกายน 2550
  นิเทศ นศ.ปี 5
  รพ.สะเมิง, รพ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   18 ตุลาคม 2550
  ประชุม Consortium สาขาเภสัชศาสตร์
  จุฬาฯ กรุงเทพฯ , ไทย
   13 - 16 กันยายน 2550
  ประชุม Controversies in Carchovercular Disease
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
   2 - 4 พฤษภาคม 2550
  ประชุมเรื่อง Contemporary Review in Pharcotherapy 2007
  จุฬาฯ กรุงเทพฯ , ไทย
   24 - 25 เมษายน 2550
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  รร. ดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
   12 - 13 มีนาคม 2550
  ประชุมและร่วมงานโครงการหลักสูตรร่วม ป.โท เภสัชกรรมคลีนิก และ ประชุมคณะทำงานหลักสูตรฯ
  รร.แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
   9 กุมภาพันธ์ 2550
  ประชุมคณะทำงานประสานงานและดำเนินการจัดหลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลีนิค
  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
   8 ธันวาคม 2549
  ประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรรมภาคเหนือประจำปี 2549
  จังหวัด ตาก , ไทย
   13 ตุลาคม 2549
  นำคณะอาจารย์+จนท และนศ.ชั้นปีที่ 3 ดูงาน
  บ.อาร์ เอ็กซ์ จก และ บ.ไบฑอแลป จก , ไทย
   27 - 28 กรกฏาคม 2549
  ประชุม เรื่อง มุมมองเชิงปฏิบัติของการทดสอบในคน และการวิเคราะห์ยาในตัวอย่างชีวภาพของการศึกษาชีวประสิทธิผล/ชีวสมมูล
  รร.อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ , ไทย

การร่วมกิจกรรม

   :: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ::

  วันที่เรื่องสถานที่
   12 สิงหาคม 2555
  ร่วมโครงการ "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ"
  ศูนย์การศึกษาฯ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
   4 มิถุนายน 2555
  ร่วมกิจกรรมน้องใหม่ใจอาสา พัฒนาวัด และพัฒนาตนเอง (6.30-15.00 น.)
  สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวัดหมื่นสาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   8 พฤษภาคม 2555
  เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
  ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์
   28 กันยายน 2554
  ร่วมกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2554 (Big Cleaning Day)
  คณะเภสัชศาสตร์
   18 ธันวาคม 2553
  ปันน้ำใจต้านภัยหนาว ตำบลสะลวงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  อนามัยตำบลสะลวง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊ะเปียง
   6 สิงหาคม 2553
  ประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 (Big Cleaning Day)
  คณะเภสัชศาสตร์

   :: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ::

  วันที่เรื่องสถานที่
   26 พฤศจิกายน 2556
  ประธานในพิธี โครงการฟังธรรมใหญ่ ในหัวข้อ "ยาแก้ทุกข์ ของพระพุทธเจ้า" แสดงธรรมโดย ท่านภิกษุณีรุ้งเดือน นันทญาณี
  ห้องบรรยายพุทธชาด อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์
   21 พฤศจิกายน 2556
  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556
  ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
   16 พฤศจิกายน 2556
  ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556
  วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   8 พฤศจิกายน 2556
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย
  บัณฑิตวิทยาลัย
   20 ตุลาคม 2556
  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2556
  ถนนสายวัฒนธรรม มช.
   11 ตุลาคม 2556
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   24 กันยายน 2556
  ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2556
  คณะแพทยศาสตร์
   27 สิงหาคม 2556
  ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน
  โถงชั้น 1 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน
   15 สิงหาคม 2556
  ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 41 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
  คณะพยาบาลศาสตร์
   12 สิงหาคม 2556
  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556
  บริเวณโถงหน้าห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย
   2 กรกฏาคม 2556
  ร่วมพิธีทำบุญครบครอบ 20 ปี วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
   2 กรกฏาคม 2556
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี
  คณะศึกษาศาสตร์
   23 มิถุนายน 2556
  ร่วมพิธีทำบุญหอพักนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
  หอพักนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
   13 มิถุนายน 2556
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   13 มิถุนายน 2556
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องบรรยายกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
   6 มิถุนายน 2556
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556
  ลานร่ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   29 มีนาคม 2556
  ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2556
  คณะเภสัชศาสตร์
   7 กุมภาพันธ์ 2556
  ประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศ และร่วมงาน
  ห้องบรรยายกระถินณรงค์
   25 มกราคม 2556
  ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   28 ธันวาคม 2555
  ร่วมงานพิธีทำบุญวัคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 37 ปี (1 มกราคม 2556)
  ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 15 อาคารเรียนและปฏิบัติกา่ร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์
   22 ธันวาคม 2555
  ร่วมพิธีเปิดงานสปอร์ตเดย์
  สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   19 ธันวาคม 2555
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2555
  คณะบริหารธุรกิจ
   5 ธันวาคม 2555
  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงลง/จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   27 พฤศจิกายน 2555
  ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปีที่ มช. (CMU Book Fair) ครั้งที่19
  สำนักหอสมุด
   13 พฤศจิกายน 2555
  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
   8 พฤศจิกายน 2555
  ร่วมทำบุญหอพักในกำกับสวนดอก
  บริเวณหอพักในกำกับสวนดอก
   2 พฤศจิกายน 2555
  ร่วมิพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   31 ตุลาคม 2555
  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2555
  ถนนสายวัฒนธรรม มช.
   24 ตุลาคม 2555
  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2555
  บริเวณหน้าอาคาร "บุญสม มาร์ติน"
   20 ตุลาคม 2555
  ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Laboratory Animal Center, Chiang Mai University)
  อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตดอยคำ
   26 กันยายน 2555
  ประธานงานเกษียณอายุราชการของคณะเภสัชศาสตร์ และร่วมงาน
  โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่
   24 กันยายน 2555
  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมหิดล
  บริเวณลานจอยรถยนต์ด้านทิศใต้ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
   24 กันยายน 2555
  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
  บริเวรลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์
   24 กันยายน 2555
  เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายอักษรพระราชดำรัสสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์
   23 กันยายน 2555
  ร่วมวิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2555
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   21 กันยายน 2555
  มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ภญ.อาภรณี ไชยาคำ
  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราคาออคิด
   18 กันยายน 2555
  กล่าวรายงานในพิธีเปิดร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   18 กันยายน 2555
  ร่วมพิธีมอบกิตติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2555 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   18 สิงหาคม 2555
  ประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรม "ขันโตก ม่วนใจ๋ ก้าวไก๋สู่อาเซียน"
  ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   17 สิงหาคม 2555
  ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ "อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ" คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 170 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   15 สิงหาคม 2555
  ร่วมงานทำบุญวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555
  คณะพยาบาลศาสตร์
   2 สิงหาคม 2555
  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัย
  ถนนสายวัฒนธรรม และวัดฝายหิน
   1 สิงหาคม 2555
  ถวายเทียนพรรษาของคณะเภสัชศาสตร์
  วัดผาลาด
   25 กรกฏาคม 2555
  ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   17 กรกฏาคม 2555
  ร่วมกิจกรรมรับน้องขันโตกระดับบัณฑิตศึกษา (17.30-20.30 น.)
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   14 กรกฏาคม 2555
  ร่วมพิธีเปิดงาน "ฮับน้องขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ปู่จาพระธาตเจ้าดอยสุเทพ"
  บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   14 มิถุนายน 2555
  ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (07.45-09.10 น.)
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   14 มิถุนายน 2555
  ร่วมพิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ (10.00-12.30 น.)
  ห้องบรรยายกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
   4 มิถุนายน 2555
  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชาประจำปี 2555
  ถนนสายวัฒนธรรม มช.
   24 มกราคม 2555
  ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   5 ธันวาคม 2554
  ร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 847 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   28 ตุลาคม 2554
  ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 53 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2554
  หน้าอาคาร "บุญสม มาร์ติน" คณะแพทยศาสตร์ มช.
   21 ตุลาคม 2554
  ร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วัดฝายหิน
   11 ตุลาคม 2554
  ร่วมงานครบรอบ 33 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   24 กันยายน 2554
  ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2554
  คณะแพทยศาสตร์ มช.
   24 กันยายน 2554
  ร่วมวิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2554
  บริเวณรอบสนามฟุตบอล คณะแพทยศาสตร์ มช.
   24 กันยายน 2554
  ร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
  บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์
   23 กันยายน 2554
  ร่วมงานแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2554
  ห้องอาหารจีน โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
   16 กันยายน 2554
  ร่วมพิธีมอบกิตติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2554 ของมหาวิทยาลัย
  ศาลาธรรม มช.
   13 กันยายน 2554
  ร่วมรับโทรศัพท์ผู้บริจาคเงิน ในรายการ "สวนดอก ร้อยดวงใจ เพื่อชีวิตสนใส ห่างไกลธาลัสซีเมีย" เนื่องในงานวันมหิดล ประจำปี 2554
  คณะแพทยศาสตร์ มช.
   7 กันยายน 2554
  ประธานในการจัดเลี้ยงเกษียณอายุราชการของคณะเภสัชศาสตร์ มช.
  โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่
   26 สิงหาคม 2554
  ร่วมงานทำบุญวาระ 102 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย
  คณะมนุษยศาสตร์
   19 สิงหาคม 2554
  ร่วมงานทำบุญและเปิดป้ายอาคารคณะรัฐศษสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
   18 สิงหาคม 2554
  ถวายพานพุ่มสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554 ส่วนภูมิภาค
  คณะวิทยาศาสตร์ มช.
   15 สิงหาคม 2554
  ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
   12 สิงหาคม 2554
  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนามเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีฯ
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   1 กรกฏาคม 2554
  ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาคณะเภสัชศาสตร์
  ลานวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์
   1 กรกฏาคม 2554
  ฟังบรรยายธรรมะ "โครงการสาระธรรมนำสุข"
  มุมปันศรัทธาและอาทร คณะเภสัชศาสตร์
   17 มิถุนายน 2554
  ร่วมงานวันสถาปนาสำนักหอสมุด
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   16 มิถุนายน 2554
  ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   9 มิถุนายน 2554
  ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ
  สำนักบริการวิชาการ
   9 มิถุนายน 2554
  ร่วมพิธีทำบุญเมือง
  ณ ข่วงประตูสวนดอก
   22 เมษายน 2554
  ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554
  บริเวณลานหน้าศาลาธรรม มช.
   22 เมษายน 2554
  ร่วมพิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโส คณะเภสัชศาสตร์
  โถงหน้างานบริหารทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์
   31 มีนาคม 2554
  ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ และพิธีเปิดป้ายผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มช.
  คณะเภสัชศาสตร์ มช.
   9 มีนาคม 2554
  ร่วมพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม แด่ เจ้าชายอะกิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น
  ศาลาธรรม มช.
   25 กุมภาพันธ์ 2554
  ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554
  คณะเกษตรศาสตร์ มช.
   12 กุมภาพันธ์ 2554
  ประธานพิธีมอบเครื่องแบบเสื้อกาวน์และร่วมงาน
  ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
   11 กุมภาพันธ์ 2554
  กิจกรรมศิษย์เก่าพบปะสังสรรค์นักศึกษาชั้นปีที่ 5, 6
  โรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์
   6 ธันวาคม 2553
  ร่วมงานสโมสรสันนิบาตจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๓
  ห้องอิมพีเรียลแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส
   5 ธันวาคม 2553
  ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียติฯ "๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๓" ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   5 ธันวาคม 2553
  ร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   1 ธันวาคม 2553
  ร่วมพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (40 ปีวิศวฯ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
   27 พฤศจิกายน 2553
  ร่วมงานมุทิตาจิต ครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สสี ปันยารชุน
  โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ
   19 พฤศจิกายน 2553
  ร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2553 สำหรับเภสัชกรในกลุ่มภาคเหนือ
  โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลด์ รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
   29 ตุลาคม 2553
  ร่วมพิธีถวายเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วัดฝายหิน
   11 ตุลาคม 2553
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
   28 กันยายน 2553
  ร่วมงานโครงการมุทิตาจิตในพิธีมอบกิตติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2553
  ศาลาธรรม มช.
   24 กันยายน 2553
  ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.
   24 กันยายน 2553
  ร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดา สมเด็จพรมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"
  บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
   30 สิงหาคม 2553
  ร่วมพิธีลงเสาเอกงานก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก (หอพักนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
  สถานที่ก่อสร้างหอพัก
   27 สิงหาคม 2553
  ร่วมงานสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มช.
  คณะเศรษฐศาสตร์ มช.
   27 สิงหาคม 2553
  ร่วมพิธีทำบุญในวาระ 101 ปีชาตกาล ศ.เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย
  อาคาร HB 6 ชั้น 3 ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
   27 สิงหาคม 2553
  ร่วมงานสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน
  คณะการสื่อสารมวลชน มช.
   15 สิงหาคม 2553
  ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2553
  คณะพยาบาลศาสตร์
   12 สิงหาคม 2553
  งานตักบาตรวันแม่ ประจำปี 2553
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   2 สิงหาคม 2553
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 16 ปี
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
   22 กรกฏาคม 2553
  ถวายเทียนพรรษา
  สถานธรรมห้วยผาพูล ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
   20 กรกฏาคม 2553
  ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   18 กรกฏาคม 2553
  ร่วมงานโครงการธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 2
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   11 กรกฏาคม 2553
  ประธานงานกิจกรรมรับน้องขันโตก ประจำปีการศึกษา 2553
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   9 กรกฏาคม 2553
  ประธานพิธีและร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาของคณะเภสัชศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์
   7 กรกฏาคม 2553
  ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ รศ.สมเกียรติ ตั้งมโน คณบดีคณะวิจิตรศิลป์
  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   5 กรกฏาคม 2553
  ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสวันครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   3 กรกฏาคม 2553
  ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 53
  บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   3 กรกฏาคม 2553
  ประธานพิธีเปิด "กิจกรรมรับขวัญพี่น้องลงดอย"
  สนามกลางคณะเภสัชศาสตร์ มช.
   24 มิถุนายน 2553
  ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาของ รศ.ดร.ศิริพร โอโกโนกิ
  สุสานบ้านโฮ่งหลวง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
   21 มิถุนายน 2553
  ร่วมงานกับคณะฯ เป็นเจ้าภาพสวนพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของ รศ.ดร.ศิริพร โอโกโนกิ
  บ้านโฮ่งหลวง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
   10 มิถุนายน 2553
  ร่วมพิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
  ห้องกระถินณรงค์
   10 มิถุนายน 2553
  ร่วมเป็นเพียรติในพิธีไว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   9 มิถุนายน 2553
  ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์
  คณะสังคมศาสตร์
   3 มิถุนายน 2553
  ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และพิธีเปิดป้ายอาคารวิจัยฯ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
   14 พฤษภาคม 2553
  ร่วมพิธีเปิดที่ทำการใหม่คณะเทคนิคการแพทย์
  คณะเทคนิคการแพทย์
   23 เมษายน 2553
  ร่วมงานพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโสคณะเภสัชศาสตร์ และพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะเภสัชศาสตร์ และ บริเวณลานหน้าศาลาธรรม
   31 มีนาคม 2553
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์
  คณะทันตแพทยศาสตร์
   31 มีนาคม 2553
  เป็นประธานและร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์
   14 มีนาคม 2553
  ประธานในพิธีจุดเทียนพุทธาภิเษกอบรมสมโภชนพระเจ้าแสงคำเมือง
  วัดปันเส่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   28 กุมภาพันธ์ 2553
  ร่วมงานวันมาฆบูชาประจำปี 2553
  ถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน)
   21 มกราคม 2553
  ผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 ของคณะเภสัชศาสตร์
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   :: เยี่ยมชม/ดูงาน ::

  วันที่เรื่องสถานที่
   27 - 29 กันยายน 2556
  ศึกษาดูงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.เชียงราย
  โครงการการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)ฯ จ.เชียงราย
   11 ตุลาคม 2555
  ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน จากคณะเทคนิคการแพทย์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   18 กันยายน 2555
  ร่วมให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kanazawa University
  ร้านอาหาร Le Beaulieu เชียงใหม่แลนด์
   10 กันยายน 2555
  ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
  ห้องโถงกลาง ชั้น 1 สำนักหอสมุด
   6 สิงหาคม 2555
  เยี่ยมชมและประเมินโรงพยาบาลแหล่งฝึกปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก สำหรับงานผู้ป่วยนอก
  โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จ.ลำปาง
   1 สิงหาคม 2555
  พบปะและเลี้ยงรับรอง Prof. Dr.Helmut Viernstein, Director of Institute of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, University of Vienna ประเทศออสเตรีย พร้อมด้วย Prof Dr. Frank Unger
  ห้องอาหารครัวศิลปาชีพ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   1 สิงหาคม 2555
  พบปะผู้บริหารบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา ของมูลนิธี บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
  ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาัลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   21 กรกฏาคม 2555
  มอบเกียรติบัตรในงาน Mohidol healthy Day 2012
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   21 กรกฏาคม 2555
  ประธานในพิธีเปิดงาน Mahidol Healthy Day 2012
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   28 - 29 มิถุนายน 2555
  ให้การต้อนรับ และให้สัมภาษณ์ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์
   14 มีนาคม 2555
  ร่วมในพิธีปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
  บริเวณลานราชพฤกษ์ อุทยานราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   1 ธันวาคม 2554
  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดลยเดชมหาราช
  จุดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   26 พฤศจิกายน 2554
  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม Sports Day นักศึกษา 2011
  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   10 พฤศจิกายน 2554
  ร่วมชมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   28 สิงหาคม 2554
  เยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554" (Thailand Research Expo 2011)
  ห้องบางกอกคอนเวนชัน ศูนย์ประชุมบางกองคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรับเวิลด์ กรุงเทพฯ
   27 สิงหาคม 2554
  ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโอสถสภา ประจำปีการศึกษา 2554
  บริษัท อสถสภา จำกัด กรุงเทพฯ
   26 สิงหาคม 2554
  ร่วมงานเปิดตัวสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
  โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
   19 สิงหาคม 2554
  ร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
  จังหวัดสมุทรสาคร
   16 สิงหาคม 2554
  ร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติ
  ห้องอิมพีเรียล 1 โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง
   4 สิงหาคม 2554
  ต้อนรับประธานมูลนิธิโอสถสภาและคณะฯ ที่เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ที่สมัครรับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์
   4 สิงหาคม 2554
  ต้อนรับเจ้าหน้าที่ด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 3 คน เยี่ยมชมดูงาน ศูนย์วิจัยสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์
   4 สิงหาคม 2554
  ต้อนรับประธานมูลนิธิโอสถสภาและคณะฯ มาสัมภาษณ์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่สมัครรับทุนของมูลนิธิ ประจำปีการศึกษา 2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ มช.
   6 มิถุนายน 2554
  เลี้ยงรับรองอาหารกลางวันผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา
  ร้านอาหารสวนผัก
   31 พฤษภาคม 2554
  ร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารเย็นกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 ท่าน
  ร้านอาหารสวนผัก
   5 - 10 เมษายน 2554
  ศึกษาดูงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ สาธารณรัฐประชาชนจึน
   10 กุมภาพันธ์ 2554
  ให้การต้อนรับ Dr.Min Wun ผู้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   26 พฤศจิกายน 2553
  ร่วมพิธีเปิดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มช.
   6 ตุลาคม 2553
  ร่วมถ่ายภาพเพื่อนำลงไดอารี่ ประจำปี 2554
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่นมาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.
   16 - 17 กันยายน 2553
  ร่วมพิธีลงนามระหว่าง Hassanuddin University และ Chiang Mai University และร่วมงานฉลองครบรอบ 54 ปี ของ Hasanuddin University เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
  Hasanuddin University ประเทศ INDONESIA
   3 กันยายน 2553
  รับฟังสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
   2 กันยายน 2553
  ให้การสัมภาษณ์กับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุมประเสริฐรุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.
   1 กันยายน 2553
  ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.
   9 สิงหาคม 2553
  กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การนำสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
   3 กรกฏาคม 2553
  เยี่ยมชมสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนและร่วมปลูกต้นไม้
  สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน คณะเกษตรศาสตร์
   22 มิถุนายน 2553
  ต้อนรับคณะผู้ร่วมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่จะจัดตั้งโรงงานกลางสมุนไพร ภาคเหนือ จากศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  คณะเภสัชศาสตร์
   9 มิถุนายน 2553
  ต้อนรับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศภูฏาน
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์
   7 มีนาคม 2553
  เยี่ยมค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรมค่ายหมอยาอาสา รักษ์สมุนไพร
  หมู่บ้านผาหมอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
   4 กุมภาพันธ์ 2553
  ร่วมชมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   21 มกราคม 2553
  ร่วมงานพิธีเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มช.
   19 มกราคม 2553
  ร่วมกิจกรรมเภสัชสัมพันธ์ ผูกพัน สายใยบัณฑิต
  ห้องพวงคราม และห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์
   17 มกราคม 2553
  ประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมกิจกรรม Home coming day
  ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

   :: บริการวิชาการ ::

  วันที่เรื่องสถานที่
   28 พฤศจิกายน 2556
  ต้อนรับอาคันตุกะจาก Hasanuddin University ประเทศอินโดนีเซีย
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   26 พฤศจิกายน 2556
  ต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Prof.Dr.Unger และ Prof.Dr.Viernstein จาก U. Vienna ประเทศออสเตรีย
  ห้องประชุม 2
   9 พฤศจิกายน 2556
  ร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา Sports Day ประจำปีการศึกษา 2556
  สนามกีฬากลาง มช.
   18 กันยายน 2556
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
  ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์
   9 กันยายน 2556
  คืนข้อมูลสู่ชุมชนในกระบวนวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม
  โรงพยาบาล สต. กอสะเลียม อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
   6 กันยายน 2556
  ร่วมรับโทรศัพท์บริจาค เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2556
  ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี
   4 กันยายน 2556
  ให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
   15 สิงหาคม 2556
  ต้อนรับคณะอนุกรรมการการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   1 สิงหาคม 2556
  ประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มุมมองใหม่ด้านการพัฒนาการผลิตยาชีววัตถุ”
  โรงแรมวินเซอร์ กรุงเทพ
   26 - 28 กรกฏาคม 2556
  เดินสำรวจป่าสมุนไพร ครั้งที่ 1 ในโครงการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สมุนไพรจากป่าอย่างยั่งยืนในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ป่าชุมชน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
   8 - 9 กรกฏาคม 2556
  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับฟังสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
  คณะเภสัชศาสตร์
   23 มิถุนายน 2556
  ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมงานมหิดลสัญจร 2556
  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
   30 พฤษภาคม 2556
  ประธานเปิดงานโครงการอบรมหลักสูตร เครื่องดื่มสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์
   28 พฤษภาคม 2556
  ประธานเปิดการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ทักษะการจัดการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องพุทธชาด
   22 พฤษภาคม 2556
  ประธานเปิดการอบรม เรื่อง การวัดผลประเมินผล
  ห้องพุทธชาด
   21 พฤษภาคม 2556
  ประธานเปิดการอบรม เรื่อง เทคนิคการบรรยายหน้าชั้น (Lecture-based teaching techniques)
  ห้องพุทธชาด
   20 พฤษภาคม 2556
  ประธานเปิดการอบรม เรื่อง การจัดการสอนเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  ห้องพุทธชาด
   29 เมษายน 2556
  ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2556 เรื่อง Adverse Drug Reaction Monitoring
  ห้องเีชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
   1 เมษายน 2556
  ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9/2556 เรื่อง Research methodology I
  ห้องเชียงแสน โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
   18 มีนาคม 2556
  ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2556 เรื่อง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  ห้องอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส
   15 มีนาคม 2556
  ประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพสตรียุคใหม่
  ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
   19 กุมภาพันธ์ 2556
  ร่วมพิธีเปิดงาน "ชาว มช. สุขภาพดี (Healthy CMU) คณะแพทยศาสตร์ พร้อมดูแล"
  ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   16 กุมภาพันธ์ 2556
  ประธานพิธีเปิดกิจกรรม "พิธีรับเสื้อกาวน์ ประจำปการศึกษา 2555" และร่วมกิจกรรม
  ห้องบรรยายสสี ปันยารชุน คณะเภสัชศาสตร์
   15 กุมภาพันธ์ 2556
  ร่วมพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา แด่ พระเทพวรสิทธาจารย์
  วิหารหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   8 กุมภาพันธ์ 2556
  ร่วมกิจกรรมการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5, 6 และิจกรรมศิษย์เก่าพบปะสังสรรค์กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5, 6
  ห้องบรรยายกระถินณรงค์ และโรงอาหารคณะฯ
   24 มกราคม 2556
  ร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 และอ่านรายชื่อบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   21 มกราคม 2556
  ร่วมงานเลี้่ยงต้อนรับบัณฑิตและแสดงความยินดีต่อ ศ.เกียติคุณ ของคณะเภสัชศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์
   17 มกราคม 2556
  สัมภาษณ์ออกรายการวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน รายการพิเศษเนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47
  สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารสารมวลชน
   6 มกราคม 2556
  ร่วมกิจกรรม "Goodbye Senior Rx45 Sparkling Like A Diamond"
  ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว
   21 ธันวาคม 2555
  ประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมโครงการ "บุคลากรชาวเภสัช รวมพลัง เป็นผู้นำด้านการสร้างสุขภาพ (ดี)" ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 กีฬา 1 ผู้บริหาร
  โถงหน้างานบริหารทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์
   12 ธันวาคม 2555
  ประธานพิธีเปิดและร่วมงานจัดนิทรรศการ พหุวัฒนธรรมชาวประชาอาเซียน
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   11 ธันวาคม 2555
  ร่วมงานเวทีสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1ตอนเสาวนาและชิมชาสมุนไพรในสวน
  สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
   22 พฤศจิกายน 2555
  ร่วมพิธีเปิดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 "วิถีวิจัย: วิถีสู่อนาคต (Research Path:: The Path to the Future)"
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   16 พฤศจิกายน 2555
  ร่วมในพิธีรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระและแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   14 พฤศจิกายน 2555
  ร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   9 พฤศจิกายน 2555
  ร่วมพิธีส่งมอบงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา
   4 พฤศจิกายน 2555
  ประธานกล่าวเปิดงานการประชุม เรื่อง การเลือกสายวิชาชีพตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 ประจำปีการศึกษา 2555
  ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
   7 ตุลาคม 2555
  ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ก้าวไกลสู่อาเซียน (สำหรับกลุ่มร้านขายยาสมุนไพร)
  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   3 ตุลาคม 2555
  ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ก้าวไกลสู่อาเซียน (สำหรับกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพร)
  ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
   1 ตุลาคม 2555
  ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรสู่ตลาดสากล
  ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
   25 กันยายน 2555
  ประธานพิธีเปิดงานในการนำเสนอผลงานกระบวนวิชาปัญหาพิเศษแบบโปสเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
  บริเวณโถงหน้าห้องงานบริหารทั่วไป
   24 กันยายน 2555
  มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและฟังบรรยายพิเศษจากศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ปี 2555 รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรและทิศทางของวิชาชีพในอนาคต"
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   24 กันยายน 2555
  ร่วมพิธีมอบรางวัล Hall of fame
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   7 กันยายน 2555
  ร่วมรับโทรศัพท์ในรายงาน "สวนดอก...ร้อยดวงใจ เพื่อผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ" เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2555
  ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี
   31 สิงหาคม 2555
  ร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 สิงหาคม 2555
  ร่วมให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554
  ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
   29 สิงหาคม 2555
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิตคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554
  ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
   10 สิงหาคม 2555
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับแหล่งฝึก
  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
   9 สิงหาคม 2555
  ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
   30 กรกฏาคม 2555
  ประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรโรงพยาบาลด้านการเยี่ยมบ้าน การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสมุนไพรในชุมชน
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   30 กรกฏาคม 2555
  ประธานเปิดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยค้นคว้าพัฒนายา เครือข่าย และยุทธศาสตร์ สำหรับภาคเหนือ
  ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมืองเชียงใหม่
   8 มิถุนายน 2555
  ประธานงานปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 (18.00-20.00 น.)
  ห้องบรรยายกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
   1 มิถุนายน 2555
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 ของคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องพุดตาน คณะเภสัชศาสตร์
   31 พฤษภาคม 2555
  ประธานพิธีเปิด "ค่ายรับน้องเขียวมะกอก และเปิดโลกกิจกรรม" และร่วมงาน
  ห้องบรรยายกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
   31 พฤษภาคม 2555
  ประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำคณะผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่
  ห้องบรรยายกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
   30 พฤษภาคม 2555
  ร่วมเป็นเกียรติในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพัฒนาทักษะชีวิต 1 ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   28 พฤษภาคม 2555
  ประธานและกล่าวต้อนรับผู้ปกคองนักศึกษาใหม่ แนะนำคณะผุ้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษาแก่ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
  ห้องบรรยายกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
   28 พฤษภาคม 2555
  ร่วมเป็นเกียรติในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา "วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 เมษายน 2555
  ประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2555 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
  โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   10 มีนาคม 2555
  กล่าวรายงานการจัดโครงการฝึกอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์พืชหอมเพื่อสุขภาพ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   26 กุมภาพันธ์ 2555
  กล่าวเปิดประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2555 เรื่อง Therapeutic review of cepholosporin : Experience from expert
  โรงแรมแชงกรีล่า ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   9 กุมภาพันธ์ 2555
  ประธานเปิดงานและให้ปัจฉิมโอวาท "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554"
  ห้องบรรยายกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
   9 กุมภาพันธ์ 2555
  เยี่ยมชมบูธความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในงานเฉลิมฉลอง 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
  คณะแพทยศาสตร์ มช.
   6 กุมภาพันธ์ 2555
  ร่วมพิธีถวายสักการะ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
  คณะแพทยศาสตร์ มช.
   1 กุมภาพันธ์ 2555
  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   18 มกราคม 2555
  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม เหรียญรางวัลเรียนดี และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   16 มกราคม 2555
  กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในกิจกรรมเภสัชสัมพันธ์ ผูกพันสายใยบัณฑิต
  สนามกลางคณะเภสัชศาสตร์ มช.
   15 มกราคม 2555
  ประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วม กิจกรรม Home coming day ปีการศึกษา 25554
  ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   12 มกราคม 2555
  ให้สัมภาษณ์เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 เพื่ออากาศสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
  คณะเภสัชศาสตร์
   8 มกราคม 2555
  ประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วม "กิจกรรมบายเนียร์ ปี 2554"
  คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
   4 มกราคม 2555
  ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบอุทกภัย ปี 2554
  ห้องประชุมใหญ่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   24 ธันวาคม 2554
  ร่วมงานสปอร์ตเดย์ การแข่งขันกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554
  สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
   27 พฤศจิกายน 2554
  ประธานเปิดการประชุมวิชาการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1/2555 เรื่อง โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายกับทางเลือกในการรักษา
  โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
   26 ตุลาคม 2554
  เยี่ยมชุมชนอำเภอพร้าวเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาความร่วมมืองานวิจัยและพัฒนาในพื้่นที่
  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
   23 ตุลาคม 2554
  ร่วมพิธีปิดค่ายยุวเภสัชกร ครั้งที่ 15 พร้อมมอบประกาศนียบัตร
  ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
   22 ตุลาคม 2554
  ประธานเปิดพิธีเปิดค่ายยุวเภสัช ครั้งที่ 15
  ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
   20 ตุลาคม 2554
  ร่วมพิธีเปิดการประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 และ Lanna Health Fair 2001
  เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
   12 ตุลาคม 2554
  สัมภาษณ์และบันทึกเทปถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อเป็นข้อมูลความรู้ให้กับประชาชนผู้สนใจ ในหัวข้อเรื่อง "แพทย์แผนไทย/ยาสมุนไพรไทยทางเลือกของการรักษาคุณค่าที่คนไทยทำได้เอง"
  คณะเภสัชศาสตร์ มช.
   30 กันยายน 2554
  ประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพกึ่งเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2554
  ห้องบรรยายกระถินณรงค์
   26 กันยายน 2554
  ประธานพิธีเปิดงานในการนำเสนอผลงานกระบวนวิชาปัญหาพิเศษแบบโปสเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
  คณะเภสัชศาสตร์ มช.
   27 - 28 มิถุนายน 2554
  ตรวจสอบและเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   9 มิถุนายน 2554
  ประธานในพิธีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องบรรยายกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
   1 มิถุนายน 2554
  ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพัฒนาทักษะชีวิต 1 ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 พฤษภาคม 2554
  ร่วมโครงการวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 พฤษภาคม 2554
  เป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
  ห้องบรรยายกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
   28 มีนาคม 2554
  ประธานกล่าวเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6/2554 เรื่อง Research Metholology I,II แบบ Self-directed Learning
  ห้องเชียงแสน โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   11 กุมภาพันธ์ 2554
  ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา RGJ Seminar Series ครั้งที่ 79 เรื่อง Recent Advances in Natural Product, Pharmaceutical, Food, Cosmetic and Environmental Sciences
  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   25 มกราคม 2554
  ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   24 มกราคม 2554
  ร่วมงานแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   24 มกราคม 2554
  ร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 และกราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  หองประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   23 มกราคม 2554
  ร่วมในพิธีมอบเกีรยติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม เหรียญรางวัลเรียนดี และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มช.
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   22 มกราคม 2554
  ร่วมงานราตรีอ่างแก้วเพื่อร่วมแสดงความยินดีต่อดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2553
  ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
   21 - 23 มกราคม 2554
  ฝึกซ้อมอ่านรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45
  หองประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   21 มกราคม 2554
  ประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรม Home coming day ของสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มช.
  คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
   21 มกราคม 2554
  ร่วมแสดงความยินดี และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มช.
  บริเวณลานพระรูป คณะแพทยศาสตร์ มช.
   21 มกราคม 2554
  ฝึกซ้อนอ่านรายชื่อบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45
  ห้องบรรยายสสี คณะเภสัชศาสตร์ มช.
   18 มกราคม 2554
  ถ่ายทำ VDO กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแสดงความยินต่อบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มช. เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45
  คณะเภสัชศาสตร์ มช.
   18 มกราคม 2554
  ให้สัมภาษณ์นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนเพื่อออกกาศวิทยุ FM100 เกี่ยวกับการเรียนการสอน ผลงาน นโยบาย และอวยพรบัณฑิต เนื่องในโอกาสงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45
  คณะเภสัชศาสตร์ มช.
   16 มกราคม 2554
  ประธานพิธีเปิดงาน good by senior และร่วมงาน
  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
   7 ธันวาคม 2553
  ประธานเปิดการประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศษสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2554 เรื่อง เภสัชเศรษฐศาสตร์ : บทบาทวันนี้และวันหน้าในนโยบายสุขภาพและการดูแลผู้ป่วย
  ห้อยดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ เชียงใหม่
   6 พฤศจิกายน 2553
  ประธานกล่าวเปิดงานประชุม เรื่อง การเลือกสายวิชาชีพตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2550 ประจำปีการศึกษา 2553
  ห้องกระถินณรงค์ (02-002) คณะเภสัชศาสตร์
   27 ตุลาคม 2553
  เปิดประชุม กพย. ศปสช.
  เบลวิลล่า อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
   29 กันยายน 2553
  กิจกรรม Show & Share : นำเสนอประสบการณ์
  ห้องปฏิบัติการชั้น 5 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ 13.00-16.30 น.
   21 กันยายน 2553
  ร่วมรับโทรศัพท์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและรับบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในรายการ "สวนดอก...ร้อยดวงใจ เพื่อนาทีชีวิต ผู้ป่วยวิกฤต" เนื่องใน "วันมหิดล"
  ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. เวลา 19.00-24.00 น.
   19 กันยายน 2553
  ร่วมกิจกรรมวิ่งมหากุศลมหิดล 2553
  บริเวณสนามฟุตบอล คณะแพทยศาสตร์ มช. เวลา 06.00 น.
   6 กันยายน 2553
  ร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา ในกิจกรรมการคืนข้อมูลสู่ชุมชนต่าง ๆ
  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่
   25 สิงหาคม 2553
  ร่วมงาน Grand Opening STI Corner
  ศูนย์บริการวิศวกรรม ชั้น 8 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
   9 กรกฏาคม 2553
  ร่วมงาน Farewell Dinner การจัดประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเชีย ครั้งที่ 5
  ห้องรอยัล ออคิด บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
   8 กรกฏาคม 2553
  ร่วมงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 5
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   5 กรกฏาคม 2553
  รับมอบทุนการศึกษาและเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ภญ.จงจินต์ ทองวานิช
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์
   1 - 2 กรกฏาคม 2553
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับฟังสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552
  คณะเภสัชศาสตร์
   1 กรกฏาคม 2553
  ประธานเปิดการประชุมวิชาการเตรียมความพร้อม และกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเครือข่ายวาร์ฟาร์ริน สำหรับแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร โรงพยาบาลเครือข่ายในเขตภาคเหนือ
  ห้องพยอม โรงแรมอมารี รินคำ จ.เชียงใหม่
   21 มิถุนายน 2553
  ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเรื่องเล่ากลุ่มเภสัชกรปฐมภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 1
  จีรังเฮลธ์วิลเลจน์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
   26 พฤษภาคม 2553
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพัฒนาทักษะชีวิต ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   25 พฤษภาคม 2553
  เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์
   25 พฤษภาคม 2553
  ประธานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่
  ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
   24 พฤษภาคม 2553
  ประธานเปิดงานประชุมวิชาการสำหรับอาจารย์ประจำแหล่งฝึก ประจำปี 2553
  โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน
   24 พฤษภาคม 2553
  ประธานและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รวมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาแก่ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
  ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
   24 พฤษภาคม 2553
  ร่วมเป็นเกียรติในโครงการวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2533
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   17 พฤษภาคม 2553
  ประธานกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   14 พฤษภาคม 2553
  ประธานในพิธีและกล่าวเปิดการเสวนาการใช้ลูกประคบอย่างไรให้ได้ผลสำหรับ office syndrome
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์
   13 พฤษภาคม 2553
  ประธานในพิธีเปิดการอบรมการผลิตลูกประคบที่ดี
  ห้อง 212 คณะเภสัชศาสตร์

การศึกษา

  ปีที่จบคุณวุฒิสถาบัน
  2524
  วท.ม. (เภสัชวิทยา)
  ม.เชียงใหม่ , ไทย
  2521
  ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
  ม.เชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

  ปีเครื่องราชฯ
  2537 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
  2533 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
  2531 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
  2528 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
  2526 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.pharmacy.cmu.ac.th