หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การอบรม/ประชุม/สัมมนาต่างประเทศ
การอบรม/ประชุม/สัมมนาในประเทศ

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
แบ่งตามประเภท
แบ่งตามหน้าที่รับผิดชอบ
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
วิทยากรภายในสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางเรืองรอง คำปา

ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี (พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานปฎิบัติการ)
สังกัด : สํานักงานคณะ
ฝ่ายงาน : หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
โทรศัพท์ : 053-944364
อีเมล : reongro@pharmacy.cmu.ac.th

กรรมการภายในคณะฯ

  วันที่กรรมการภายในคณะฯ
   28 เมษายน 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9/2554 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
   16 มีนาคม 2554
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6/2554 เรื่อง
   17 กุมภาพันธ์ 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลนิก ครั้งที่ 4/2554 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสัชกรรม (Consumer protection law in pharmacy practice)
   30 พฤศจิกายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับงาน
   22 เมษายน 2553
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 12/2553 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
   3 มีนาคม 2553
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2553 เรื่อง Research Methodology I,II (SDL)
   3 มีนาคม 2553
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2553 เรื่อง สังคมวิทยาสาธารณสุข (Sociology for Pharmacy)
   9 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสายงานและหน่วยงาน
   28 เมษายน 2552
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 12/2552 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
   20 มีนาคม 2552
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2552 เรื่อง Research Methodology I,II (SDL)
   6 มีนาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการ "กระบวนกรขับเคลื่อนการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์"
   4 มีนาคม 2552
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2552 เรื่อง เภสัชเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Pharmacoeconomics)
   2 กรกฏาคม 2551
  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551
   6 พฤษภาคม 2551
  แต่งตั้งคณะอนุเกรรมการดำเนินการจัดงาน 45 ปี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   23 เมษายน 2551
  แต่งตั้งคณะอนุกรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2551 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
   24 มีนาคม 2551
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2551 เรื่อง Research Methodology I,II แบบ Self-directed Learning
   10 มีนาคม 2551
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6/2551 เรื่อง การจัดการพฤติกรรมองค์กรทางเภสัชกรรม : Organization Behavior Mannagement for Pharmacy : Get Ready for Changes
   4 มิถุนายน 2550
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะทางบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 2 (Skill Development in Pharmaceutical Care II)
   16 พฤษภาคม 2550
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2550 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
   27 มีนาคม 2550
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2550 เรื่อง Research Methodology I ,II แบบ Self-directed Learning
   30 พฤศจิกายน 2549
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการการผลิตเภสัชศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ และโครงการผลิตเภสัชกรเพื่อร้านยาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษษ 2550
   19 พฤษภาคม 2549
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2549 เรื่อง Research Methodology I,II (SDL)
   28 เมษายน 2549
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ และโครงการผลิตเภสัชกรเพื่อร้านยาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2549
   20 เมษายน 2549
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9/2549 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
   20 เมษายน 2549
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่6/2549
   23 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5 /2549 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
   29 กันยายน 2548
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ เรื่องแนวโน้มความเสี่ยงในวิชาชีพเภสัชกรรม (Risk Management in Pharmacy Professison)
   26 เมษายน 2548
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2548 เรื่อง Research Methodology I ,II (SDL)
   26 เมษายน 2548
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8 / 2548 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ/สัมมนา

  วันที่เรื่องสถานที่
   26 พฤษภาคม 2558
  เข้าร่วมรับฟังรายงานผลการตรวจสอบคณะเภสัชศาสตร์ งบประมาณ 2558
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (13.30 - 15.30 น.) , ไทย
   22 พฤษภาคม 2558
  ประชุมกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2558
  ห้องประชุม 2 (09.00 - 10.30) , ไทย
   15 พฤษภาคม 2558
  ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กย.56
  ห้องประชุม สำนักงานงานบริการวิชาการ 13.00 - 15.00 น. , ไทย
   26 มีนาคม 2558
  อบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม ปี 58 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. 08.30- 12.00 น. , ไทย
   2 มีนาคม 2558
  เข้าร่วมรับฟังปัญหาและอุปสรรคงานการเงิน การคลังและพัสดุ โดยคณบดีและทีมบริหารเข้าเยี่ยมหน่วยงานฯ
  ห้องงานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเภสัชฯ เวลา 10.30 - 12.00 น. , ไทย
   20 กุมภาพันธ์ 2558
  ประชุมกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2558
  ห้องประชุม 2 (09.00 - 11.00 น.) , ไทย
   5 กุมภาพันธ์ 2558
  เข้าร่วมประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและการบัญชี
  ห้องประชุมบัวเรศคำทอง กองคลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09.00 - 12.00 น. , ไทย
   25 ธันวาคม 2557
  ประชุมรับฟังข้อชี้แจงระบบการเบิกจ่ายค่าสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยประจำในระบบ CMU MIS
  ห้องประชุมใหญ่ สำนักบริการเทคโนโลยสารสนเทศ 08.30 - 12.00 น. , ไทย
   23 ธันวาคม 2557
  เข้าร่วมเป็นกรรมการ e -Aution ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม
  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. 09.00- 12.00 น. , ไทย
   7 ตุลาคม 2557
  ประชุมสายงานการเงิน การคลังและพัสดุ
  ห้องงานการเงิน คณะเภสัชศาสตร์ฯ 15.00 - 16.30 , ไทย
   1 ตุลาคม 2557
  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบงบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ และบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
  ห้องประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09.00 - 12.00 , ไทย
   9 กันยายน 2557
  เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา
  ณ วัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ 08.30 - 12.00 น. , ไทย
   5 กันยายน 2557
  เข้าร่วมกิจกรรม KM Day
  ห้องโถงธุรการหน้างานบริหารทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ 08.30 - 12.00 น. , ไทย
   1 กรกฏาคม 2557
  ประชุมกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2557
  ห้องประชุม 2 (09.00 - 10.30) , ไทย
   24 มิถุนายน 2557
  เข้าร่วมรับฟ้ง ถาม - ตอบ งานประกันคุณภาพของคณะเภสัชฯ
  ห้องประชุม 2 (10.30 - 11.30 น) , ไทย
   23 มิถุนายน 2557
  เป็นอนุกรรมการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต(GMP)
  ศูนย์ปฏิบัติการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรองนิกส์ ห้องพันธวณิช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   11 - 12 มิถุนายน 2557
  สัมมนาบุคลการกรคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2554
  คณะเภสัชศาสตร์ 11 มิถุนายน 2557- 12 มิถุนายน 2557 , ไทย
   21 กุมภาพันธ์ 2557
  ประชุมกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2557
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.00 - 10.30 น.) , ไทย
   13 กุมภาพันธ์ 2557
  สัมมนาโครงการเจาะประเด็น QA(QA สัญจร) คณะเภสัชฯ
  ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 09.00 - 12.00 น.. , ไทย
   10 กุมภาพันธ์ 2557
  เข้าร่วมฟังคณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายคณะเภสัชฯ พ.ศ.2557-2560
  ห้องสสี ปันยารชุน คณะเภสัชศาสตร์ (10.00 - 12.00 น.) , ไทย
   13 ธันวาคม 2556
  ประชุมกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ 09.00 - 10.30 น. , ไทย
   9 ธันวาคม 2556
  ประชุมเพื่อสรุปปัญหาการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle Financial R12
  ห้องบัวเรศคำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (14.00 - 16.30 น.) , ไทย
   27 พฤศจิกายน 2556
  อบรมการใช้งาน Microsoft Office 2010 (Word และ Excel)
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   7 พฤศจิกายน 2556
  ศึกษาดูงานระบบ E-Budget คณะวิทยาศาสตร์
  ห้องสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (13.00 - 16.00 น.) , ไทย
   29 ตุลาคม 2556
  ร่วมรับพังรายงายผลการตรวจสอบการดำเนินงานของคณะเภสัชฯ จากหน่วยตรวจสอบภายใน มช.
  ห้องประชุม 2 (09.30 - 11.00) , ไทย
   9 ตุลาคม 2556
  เข้าร่วมอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
  ห้องบรรยายผักเสี่ยว 212 เวลา 12.30 - 16.30 น. , ไทย
   7 ตุลาคม 2556
  ประชุมสายงานการเงิน การคลังและพัสดุ
  ห้องงานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเภสัชฯ เวลา 10.30 - 12.00 น. , ไทย
   23 - 26 สิงหาคม 2556
  อบรมการทดสอบระบบ ตามโครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial
  ห้องปฎิบัติการกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 08.30-16.30 , ไทย
   16 สิงหาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ2/2556
  ห้องประชุม 2 09.00 - 10.30 น , ไทย
   30 กรกฏาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
  ห้องประชุม 2 (09.00 - 10.00) , ไทย
   30 กรกฏาคม 2556
  อบรมการซักซ้อมความเข้าใจการทดสอบการยอมรับการงานระบบ โดยผู้ใช้งานหลัก UAT บัญชี 3 มิติ
  ห้องประชุม 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (14.00-16.30) , ไทย
   30 กรกฏาคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
  ห้องประชุม 3 (09.00-10.00 น.) , ไทย
   24 มิถุนายน 2556
  อบรมเชิงปฎิบัติการการปรับปรุงระบบ Oracle Financia lและ Oracle Database
  ณ ห้องเลโก้ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(08.30-16.30 น) , ไทย
   11 - 12 มิถุนายน 2556
  อบรมเชิงปฎิบัติการการปรับปรุงระบบ Oracle Financia lและ Oracle Database
  ห้องเลโก้ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
   3 พฤษภาคม 2556
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานประจำโดยนำเอาแนวทางการประกันคุุณภาพการศึกษามาปรับใช้
  ห้องประชุม 2 (13.30 - 14.30) , ไทย
   29 มีนาคม 2556
  การประชุมประจำปี และผู้บริหารพบบุคลากรและคณาจารย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
  ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 13.30-16.30 น. , ไทย
   12 มีนาคม 2556
  อบรมโปรแกรม Microsoft Excel 2007
  ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ 09.30-11.30 , ไทย
   8 มีนาคม 2556
  อบรมโปรแกรม Microsoft word 2007
  ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ 09.30-11.30 , ไทย
   1 กุมภาพันธ์ 2556
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ1/2556
  ห้องประชุม 2 (09.00 - 10.30) , ไทย
   29 มกราคม 2556
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
  ห้องประชุม 3 (09.00-10.00 น.) , ไทย
   27 ธันวาคม 2555
  ร่วมสุนทรียสนทนาและจิตตปัญญาศึกษาการเตรียมจิตใจกับปีใหม่
  ห้องประชุม 2 (09.00-12.00) , ไทย
   20 - 21 มีนาคม 2556
  โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
  คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 - 12 ธันวาคม 2555
  อมรมสัมมนาการวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่ายสำหรับส่วนราชการ
  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
   29 พฤศจิกายน 2555
  เข้าอบรมโครงการปรับปรุงระบบบัญชี 3 มิติ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบบ AR
  ห้องประชุมบัวเรศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   2 พฤศจิกายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.00 - 11.00 น.) , ไทย
   26 ตุลาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
  ห้องประชุม 2 (09.00 - 10.00) , ไทย
   16 ตุลาคม 2555
  ประชุมงานการเงิน การคลังและพัสดุ
  ห้องงานการเงิน การคลังและพัสดุ(14.00 - 16.30 น) , ไทย
   4 ตุลาคม 2555
  เข้าอบรมโครงการปรับปรุงระบบบัญชี 3 มิติ Oracle Financialมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(CM)
  ห้องประชุมบัวเรศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   2 ตุลาคม 2555
  เข้าอบรมโครงการปรับปรุงระบบบัญชี 3 มิติ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(AR)
  ห้องประชุมบัวเรศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   1 ตุลาคม 2555
  เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจสอบภายในของคณะเภสัชศาสตร์ จากสำนักงานตรวจสอบภายใน มช.
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 กันยายน 2555
  อบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง การบริหารต้นทุนเพื่อการจัดการองค์การอย่างมีประสิทธภาพ
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช , ไทย
   31 สิงหาคม 2555
  เข้าร่วมอบรม"การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เทคนิคและการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน ประจำปี 2555
  ห้องผักเสี้ยว , ไทย
   24 สิงหาคม 2555
  กิจกรรม KM DAY ประจำปี 2555
  คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 สิงหาคม 2555
  อบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง บุคลิกภาพและการวางตัวในสังคม
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช , ไทย
   9 สิงหาคม 2555
  ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องการค้นคว้าพัฒนายา เครือข่ายและยุทธศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 กรกฏาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ครั้งที่ 6/2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 พฤษภาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ครั้งที่ 5/2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 พฤษภาคม 2555
  อบรมโปรแกรม Microsoft Excel 2007
  ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 พฤษภาคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเำภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 - 4 เมษายน 2555
  ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2556
  ห้องพุทธชาด ชั้น 3 , ไทย
   23 เมษายน 2555
  เข้าร่วมให้สัมภาษณ์งานประกันคุณภาพ SAR
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 เมษายน 2555
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 มีนาคม 2555
  เข้าร่วมพิธีวันสถาปนาคณะเภสัชศา่สตร์
  คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 มีนาคม 2555
  ร่วมกิจกรรม เปิดใจ-เรียนรู้-สู่การพัฒนา
  ห้องพุทธชาด ชั้น 3 , ไทย
   28 มีนาคม 2555
  ประชุมสัมมนาผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาคณะฯ
  ห้องพุทธชาด ชั้น 3 , ไทย
   28 กุมภาพันธ์ 2555
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ครั้งที่ 3/2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 กุมภาพันธ์ 2555
  อบรมโปรแกรม Microsoft office 2007
  ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 กุมภาพันธ์ 2555
  เข้าร่วมกิจกรรม"เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอินโดนิเซีย Bahasa"
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 มกราคม 2555
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 มกราคม 2555
  รับฟังการบรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการงบประมาณ"
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 ธันวาคม 2554
  เข้าร่วมประชุมประจำปีและผู้บริหารพบปะบุคลากรและคณาจารย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
  ห้องพุทธชาด ชั้น 3 , ไทย
   23 ธันวาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเำภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 ธันวาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ (09.00-10.30 น) , ไทย
   9 ธันวาคม 2554
  ประชุมสายงานการเงิน การคลังและพัสดุ
  ห้องการเงิน , ไทย
   2 ธันวาคม 2554
  สัมมนาคลินิกตัวบ่งชี้คุณภาพและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
  ห้องประชุม 2 , ไทย
   23 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.30 - 10.30 น) , ไทย
   30 สิงหาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 9/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์(13.00 - 14.00 น.) , ไทย
   10 สิงหาคม 2554
  ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ประจำปี 2555
  ห้องพวงคราม อาคาร 1 (11.00 - 14.30 น.) , ไทย
   9 สิงหาคม 2554
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพยุคใหม่
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (11.00-13.00น.) , ไทย
   28 กรกฏาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 8/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์(13.00 - 14.00 น.) , ไทย
   12 กรกฏาคม 2554
  ประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการทำงานวิจัยจากงานประจำ
  ห้องพุดซ้อน 1 (13.30 - 16.30 น.) , ไทย
   30 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 7/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ (13.00 - 14.30 น.) , ไทย
   24 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.30 - 10.30 น.) , ไทย
   15 มิถุนายน 2554
  ประชุม วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ(IT)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.00 - 11.00 น.) , ไทย
   27 - 28 พฤษภาคม 2554
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี กิจกรรมสร้างสุขด้วยการสื่อสาร
  บ้านปลายดอยรีสอร์ท อ.หางดง เชียงใหม่ , ไทย
   25 พฤษภาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 6/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 พฤษภาคม 2554
  อบรมการดับเพลิงขั้นต้น
  ห้องผักแว่น คณะเภสัชศาสตร์ (12.30 - 16.30 น.) , ไทย
   28 เมษายน 2554
  ประชุมสายงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ
  ห้องประชุมงานการเงิน การคลังและพัสดุ (10.00 - 11.30 น.) , ไทย
   27 เมษายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 5/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์(09.00 - 10.30 น.) , ไทย
   21 เมษายน 2554
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2554
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ (เวลา 09.00 - 10.30 น. และ 13.00-16.00 น) , ไทย
   4 เมษายน 2554
  สัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของภาควิชาและงาน เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 มีนาคม 2554
  ประชุมปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานของคณะฯกับกองคลัง ทุกคณะฯในมหาวิทยาลัย
  ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย (14.00 - 16.30 น.) , ไทย
   28 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 4/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 3/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 มกราคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 - 27 มกราคม 2554
  อบรมระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนสำหรับนักวิชาการเงินและบัญชี และนักบริหารในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
  ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   20 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 ธันวาคม 2553
  การสัมมนาคลินิกตัวบ่งชี้คุณภาพ สกอ.
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 ตุลาคม 2553
  ประชุมงานการเงิน การคลังและพัสดุ
  ห้องประชุมงานการเงิน การคลังและพัสดุ , ไทย
   11 ตุลาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.30 - 10.30 น) , ไทย
   8 ตุลาคม 2553
  การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 สิงหาคม 2553
  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 กรกฏาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 กรกฏาคม 2553
  ร่วมประชุมสัมมนา KM ในงานการเงิน การคลังและพัสดุ
  ห้องงานคลังและพัสดุ , ไทย
   18 มิถุนายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 มิถุนายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 - 1 พฤษภาคม 2553
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง "จิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญสู่การทำงานอย่างมีสุข"
  สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ดอยสะเก็ต เชียงใหม่ , ไทย
   29 เมษายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 เมษายน 2553
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในคณะฯเข้าตรวจเยี่ยมงานคลังและพัสดุตามองค์ประกอบ
  สายงานคลังและพัสดุ , ไทย
   5 เมษายน 2553
  ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์และแผนประจำ ประจำปี 2554
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 - 4 เมษายน 2553
  ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2553
  โรงแรมนาน่าเฮาล์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี , ไทย
   26 มีนาคม 2553
  ประชุมรายงานการประเมินตนเอง SAR (งานประกันคุณภาพ)
  ห้องปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 มีนาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 มีนาคม 2553
  กระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเงินยืมทดรองจ่ายภายในส่วนงาน
  คณะวิจิตรศิลป์ , ไทย
   22 มีนาคม 2553
  ประชุมสายงานคลังและพัสดุ เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
  ห้องงานคลังและพัสดุ , ไทย
   3 มีนาคม 2553
  ประชุมเรื่องSAR ประกันคุณภาพของสายงานคลังและพัสดุ
  ห้องงานคลังและพัสดุ , ไทย
   17 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 กุมภาพันธ์ 2553
  การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2552
  ณ ห้องปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ชั้น 5 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 กุมภาพันธ์ 2553
  การประชุมเรื่อง การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและการบริหารความเสี่ยง
  โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
   3 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากรชี้แจงนโยบายผู้บริหาร
  ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุม KM เวทีตลาดนัดความรู้ กรมอนามัย ปี 2553
  โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
   20 มกราคม 2553
  ประชุมทีมกระบวนกร KM ของคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 ธันวาคม 2552
  ประชุมสายงานคลังและพัสดุ
  ห้องงานคลังและพัสดุ , ไทย
   24 พฤศจิกายน 2552
  ประชุมสายงานคลังและพัสดุ
  ห้องงานคลังและพัสดุ , ไทย
   13 ตุลาคม 2552
  การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2552
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 ตุลาคม 2552
  ประชุมสายงานคลังและพัสดุ
  ห้องงานคลังและพัสดุ , ไทย
   5 ตุลาคม 2552
  ประชุมเรื่องการชี้แจงขั้นตอนดำเนินการภายหลังได้รับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี 2552
  โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
   21 สิงหาคม 2552
  โครงการ KM DAY ครั้งที่ 1
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   14 สิงหาคม 2552
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เกษียณ:คุณสาโรจน์ จันทรคณา
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   7 สิงหาคม 2552
  ประชุมสายงานคลัง การติดตามการเบิกจ่ายงปม.ผลการปฏิบัติงาน
  ห้องสายงานคลัง คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   28 กรกฏาคม 2552
  การจัดการความรู้ KM
  ห้องประชุม 3 , ไทย
   28 กรกฏาคม 2552
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว
  ห้องประชุมสสี ปันยารชุน , ไทย
   16 กรกฏาคม 2552
  และเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้ ระหว่างคณะเภสัชศสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   28 - 30 มิถุนายน 2552
  โครงการการศึกษาดูงาน ทีมกระบวนกรขับเคลื่อนการจัดการความรู้ บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มช.
  คณะสหเวชศาสตร์,คณะเภสัช ม.นเรศวร, โรงพยาบาลพระพุทธชินราช, เทศบาลนครพิษณุโลก , ไทย
   26 มิถุนายน 2552
  เวที KM Show & Share
  ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 มีนาคม 2552
  สัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของภาควิชา สายงานและหน่วยงานต่างๆ
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   23 - 27 เมษายน 2552
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงคณะเภสัชศาสตร์ และจังหวัดเพชรบุรี
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. และจังหวัดเพชรบุรี , ไทย
   16 มีนาคม 2552
  งานKM DAY มหาวิทยาลัยพายัพ
  มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
   10 มีนาคม 2552
  การสัมมนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2551
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   2 มีนาคม 2552
  การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   10 กุมภาพันธ์ 2552
  การสัมมนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2551
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   12 มกราคม 2552
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบงานสารบรรณ e - office โครงการ CMU MIS
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   3 ธันวาคม 2551
  งานKM กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ได้ประสิทธิภาพ(เทคนิคการติดตามงาน)
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   11 พฤศจิกายน 2551
  การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   4 พฤศจิกายน 2551
  การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
  ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   30 ตุลาคม 2551
  ประชุมสายงานคลังและพัสดุ
  ห้องสายงานคลัง คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   10 ตุลาคม 2551
  ประชุมแผนปฏิบัติการปี 2552 ห้องประชุม 2
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 ตุลาคม 2551
  ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ชีพจรกระบวนกร หัดขับเคลื่อน"
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   30 กรกฏาคม 2551
  ร่วมฟังสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัช ปี 2550
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   3 - 4 กรกฏาคม 2551
  โครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551
  โรงแรม นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   27 มิถุนายน 2551
  ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
   22 - 24 พฤษภาคม 2551
  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ 14 สถาบัน
  โรงแรม อมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ , ไทย
   20 พฤษภาคม 2551
  การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานคลังและพัสดุ
  งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 พฤษภาคม 2551
  โครงการเสวนา เพื่อสุข สนุกกับงาน
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   29 เมษายน 2551
  กระบวนกร หัดขับ(เคลื่อน)(Knowledge Facilitator)
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   22 เมษายน 2551
  กระบวนกร หัดขับ(เคลื่อน)(Knowledge Facilitator)
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   9 - 9 มกราคม 2551
  ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2552
  เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
   13 - 15 มีนาคม 2551
  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. และโรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   26 - 27 กุมภาพันธ์ 2551
  ร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง กระบวนกร หัดขับ(เคลื่อน)(Knowledge Facilitator)
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   26 - 27 กุมภาพันธ์ 2551
  กระบวนกร หัดขับ(เคลื่อน)(Knowledge Facilitator)
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   3 มกราคม 2551
  ร่วมฟังข้อมูลเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   6 ธันวาคม 2550
  ร่วมฟังบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   29 พฤศจิกายน 2550
  ร่วมฟังบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
  คณะสถาปัตยกรรม มช. , ไทย
   19 - 21 พฤศจิกายน 2550
  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะ
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   12 ตุลาคม 2550
  การประชุมชี้แจงขั้นตอนดำเนินการภายหลังได้รับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี 2550
  โรงแรมโนโวเทล ถ.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ , ไทย
   23 กรกฏาคม 2550
  ประชุมชี้แจงมาตราฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยคุณ สมพร พวงประทุม
  ห้องสายงานคลัง คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   12 กรกฏาคม 2550
  อบรมความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส.
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   23 พฤษภาคม 2550
  อบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการแนะนำการใช้เครื่องมือดับเพลิงฯ
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   19 เมษายน 2550
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   13 ธันวาคม 2549
  การทำงานอย่างประสิทธภาพ
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   30 พฤศจิกายน 2549
  การอบรมการทำ Job Module
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   4 ตุลาคม 2548
  อบรมการวิเคราะห์งบการเงิน
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   4 - 7 พฤษภาคม 2548
  การพัฒนาทีมงานและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. และโรงแรมสินสยามรีสอร์ท จังหวัดระยอง , ไทย
   17 มีนาคม 2548
  การประชุมระบบฐานข้อมูล MIS
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย

การร่วมกิจกรรม

   :: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ::

  วันที่เรื่องสถานที่
   30 ธันวาคม 2554
  ร่วมทำบุญประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสันทนาการ
  คณะเภสัชศาสตร์
   6 สิงหาคม 2553
  กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553( 5 ส)
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   6 สิงหาคม 2552
  กิจกรรม 5 ส. และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯประจำปี 2552
  คณะเภสัชศาสตร์ มช.
   30 พฤษภาคม 2551
  ร่วมกิจกรรม 5 ส และพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์ มช.
   24 กรกฏาคม 2550
  กิจกรรม 5 ส. และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯประจำปี 2550
  คณะเภสัชศาสตร์ มช.

   :: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ::

  วันที่เรื่องสถานที่
   11 มิถุนายน 2558
  เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญประตูเมืองเชียงใหม่
  ประตูสวนดอกเชียงใหม่ เวลา 07.30 - 12.00 น.
   24 เมษายน 2558
  เข้าร่วมพิธีดำหัวคณบดี และผู้อาวุโส คณะเภสัชศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์ เวลา (10.00 - 12.00 น.)
   10 เมษายน 2558
  เข้าร่วมพิธีแห่ไม้ค้ำ บูชาเจดีย์ทราย ถวายตุง วัดสวนดอก
  วัดสวนดอก (09.00 - 11.30 น.)
   31 มีนาคม 2558
  เข้าร่วมงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2558
  คณะเภสัชศาสตร์ เวลา 07.00 - 12.00 น.
   13 กุมภาพันธ์ 2558
  กิจกรรมเติมรักจากพี่สู่น้อง
  โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ 11.00 - 13.00 น.
   8 มกราคม 2558
  เข้าร่วมกิจกรรมสาระธรรมนำสุข คณะเภสัชศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์ เวลา 08.15 - 10.00 น.
   8 มกราคม 2558
  เข้าร่วมทำบุญไหว้พระภูมิเจ้าที่ของคณะเเภสัชศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์ เวลา 06.30 - 08.00 น.
   26 ธันวาคม 2557
  เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558
  คณะเภสัชศาสตร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.
   19 กันยายน 2557
  เข้าร่วมงานวันเกษียณอายุราชการของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โรงแรมแกรนวิลล์ เชียงใหม่ 16.00 - 22.00 น.
   30 มิถุนายน 2557
  เข้าร่วมกิจกรรมสอนทำกระทง ภาควิชาวิทยาศาสตร์
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์
   16 มิถุนายน 2557
  เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนวันเข้าพรรษา
  คณะเภสัชศาสตร์ เวลา 08.30 - 11.00 น.
   25 เมษายน 2557
  เข้าร่วมพิธีดำหัวคณบดี และผู้อาวุโส คณะเภสัชศาสตร์
  โถงธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ 09.00 - 12.00 น.
   11 เมษายน 2557
  เข้าร่วมพิธีแห่ไม้ค้ำ บูชาเจดีย์ทราย ถวายตุง วัดสวนดอก
  วัดสวนดอก 09.30 - 11.30 น.
   19 กุมภาพันธ์ 2557
  อมรมสอนทำน้ำสมุนไพรตรีผลาและถักสร้อยร้อยลูกปัด
  ห้องเขียวมะกอก 10.00 - 12.00 น.
   27 ธันวาคม 2556
  ทำบุญประเพณีวันขึ้นปีใหม่
  คณะเภสัชศาสตร์ (08.00 - 16.30 น.)
   19 กันยายน 2556
  งานเกษียณอายุราชการ
  โรงแรมคันทารีฮิลล์ เชียงใหม่
   18 กรกฏาคม 2556
  พิธีถวายเทียนพรรษา
  วัดผาลาด เชียงใหม่
   3 กรกฏาคม 2556
  พิธีหล่อเทียนพรรษา
  คณะเภสัชศาสตร์
   3 กรกฏาคม 2556
  สาระธรรมนำสุข ครั้งที่ 2
  คณะเภสัชศาสตร์
   13 มิถุนายน 2556
  ทำบุญประตูเมืองเชียงใหม่
  หน่วยพิธีประตูสวนดอก 08.30 - 12.00
   11 เมษายน 2556
  บูชาเจดีย์ทราย ถวายตุง วัดสวนดอก
  วัดสวนดอก
   29 มีนาคม 2556
  ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ
  คณะเภสัชศาสตร์
   14 กุมภาพันธ์ 2556
  สาระธรรมนำสุข ครั้งที่ 1
  โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่
   4 มกราคม 2556
  ทำบุญประเพณีวันขึ้นปีใหม่
  สนามกลาง คณะเภสัชศาสตร์
   22 ธันวาคม 2555
  กิจกรรมงานกีฬาบุคลากร
  สนามกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   1 สิงหาคม 2555
  ร่วมพิธีถวายเทียนวันเ้ข้าพรรษา ประำจำปี 2555
  วัดผาลาด จ.เชียงใหม่
   5 กรกฏาคม 2555
  ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและฟังบรรยายธรรมะ
  คณะเภสัชศาสตร์
   14 มิถุนายน 2555
  ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่
  ประตูสวนดอก
   20 เมษายน 2555
  ร่วมพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโสคณะเภสัชศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์
   30 มีนาคม 2555
  ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์
   14 กุมภาพันธ์ 2555
  ร่วมกิจกรรม "เติมเต็มรักจากพี่เื่พื่อน้อง"
  โรงเรียนสอนคนตาบอด
   24 ธันวาคม 2554
  ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554
  สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
   16 ธันวาคม 2554
  ร่วมจัดทำน้ำยากัดเท้า ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  คณะเภสัชศาสตร์
   21 ตุลาคม 2554
  ร่วมพิธีทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วัดฝายหิน
   13 กรกฏาคม 2554
  เข้าร่วมกิจกรรมเรียนตัดตุง
  ห้องภาควิชาวิทยาศาสตร์ (11.30 - 13.00น.)
   1 กรกฏาคม 2554
  ร่วมฟังบรรยายธรรมะและเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2554
  ณ มุมปันศรัทธาและอาทร คณะเภสัชศาสตร์ (8.45 - 10.00 น.)
   14 มิถุนายน 2554
  เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กรวยดอกไม้-ไหว้ครู เวลา 11.30 - 13.00 น.
  ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
   9 มิถุนายน 2554
  เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ เวลา 09.00 - 12.00 น.
  ประตูสวนดอก เชียงใหม่
   22 เมษายน 2554
  ร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2554 (10.00 - 12.00 น.)
  คณะเภสัชศาสตร์
   31 มีนาคม 2554
  เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2554 (08.30 - 12.00 น.)
  คณะเภสัชศาสตร์
   14 กุมภาพันธ์ 2554
  โครงการสาระธรรมนำสุข กิจกรรม"เติมเต็มรักจากพี่....เพื่อน้อง" (11.00 - 13.00 น.)
  โรงเรียนสอนคนตาบอด เชียงใหม่
   30 ธันวาคม 2553
  ทำบุญวันขึ้นปีใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2554 (08.00 - 16.00 น.)
  คณะเภสัชศาสตร์
   25 ธันวาคม 2553
  ร่วมกิจกรรม Sport day ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06.30-15.00 น.
  สนามกีฬากลาง มหวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 กรกฏาคม 2553
  ร่วมฟังบรรยายธรรมะใน"โครงการสาระธรรมนำสุช"
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   22 กรกฏาคม 2553
  เข้าร่วมถวายเทียนวันเข้าพรรษา
  สถานธรรมห้วยผาพูล ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
   9 กรกฏาคม 2553
  เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2553
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   3 มิถุนายน 2553
  ร่วมงานประเพณีทำบุญสืบชะตาเมืองหน่วยพิธีประตูสวนดอก
  ประตูสวนดอก
   27 เมษายน 2553
  เข้าร่วมโครงการสาระธรรมนำสุข กิจกรรมเติมเต็มรักจากพี่เพื่อน้อง
  สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
   23 เมษายน 2553
  ร่วมงานพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโสคณะเภสัชศาสตร์ และพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   15 กุมภาพันธ์ 2553
  โครงการสาระธรรมนำสุข กิจกรรม เติมเต็มรักจากพี่ เพื่อน้อง
  โรงเรียนสอนคนตาบอด
   30 ธันวาคม 2552
  ร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   26 ธันวาคม 2552
  ร่วมเดินขบวนการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552
  สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   24 กรกฏาคม 2552
  โครงการสาระธรรมนำสุข
  วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม ต.สันป่าสัก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   2 กรกฏาคม 2552
  พิธีถวายเทียนพรรษา
  วัดพระธาตุศรีวิชัย ต.แม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่
   25 มิถุนายน 2552
  พิธีหล่อเทียนพรรษาของคณะ
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. และโรงแรมสินสยามรีสอร์ท จังหวัดระยอง
   4 มิถุนายน 2552
  พิธีทำบุญเมือง ประตูสวนดอก
  แยกประตูสวนดอก ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   22 เมษายน 2552
  พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ปี 2552
  คณะเภสัชศาสตร์ มช.
   31 มีนาคม 2552
  งานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ
  คณะเภสัชศาสตร์ มช.
   6 มีนาคม 2552
  ร่วมโครงการบรรยายธรรมะ"โครงการสาระธรรมนำสุข" จำนวน 3 ครั้ง
  ณ มุมศรัทธาและอาทร
   30 ธันวาคม 2551
  งานทำบุญขึ้นปีใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์ มช.
   11 กรกฏาคม 2551
  กิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา 2551
  อารามพระบาทล้องอ้อ(บ้านป่าบง) ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
   20 มิถุนายน 2551
  โครงการสาระธรรมนำสุข
  คณะเภสัชศาสตร์ มช.
   12 มิถุนายน 2551
  ร่วมกิจกรรมทำบุญเมืองเชียงใหม่
  ประตูสวนดอก
   16 พฤษภาคม 2551
  โครงการสาระธรรมนำสุข
  คณะเภสัชศาสตร์ มช.
   23 เมษายน 2551
  ร่วมงานพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2551
  คณะเภสัชศาสตร์ มช.
   15 กุมภาพันธ์ 2551
  ร่วมกิจกรรมโครงการสาระธรรมนำสุข
  คณะเภสัชศาสตร์ มช.
   20 กรกฏาคม 2550
  กิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา 2550
  วัดเปิงฟ้าป่าอ้อย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม เชียงใหม่
   7 มิถุนายน 2550
  ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2550
  ประตูสวนดอก
   29 ธันวาคม 2549
  การทำบุญขึ้นปีใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ มช.
  คณะเภสัชศาสตร์ มช.
   19 กรกฏาคม 2548
  การถวายเทียนวันเข้าพรรษา
  วัดนิลประภา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง เชียงใหม่

   :: เยี่ยมชม/ดูงาน ::

  วันที่เรื่องสถานที่
   13 กุมภาพันธ์ 2552
  ร่วมโครงการเติมเต็มรักจากพี่ - เพื่อน้อง ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนคนตาบอด
  โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่
   14 กุมภาพันธ์ 2551
  ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กในโครงการเติมเต็มรักจากพี่..เพื่อน้อง
  โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่

   :: บริการวิชาการ ::

  วันที่เรื่องสถานที่
   28 กรกฏาคม 2554
  เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2554 เวลา 08.00 - 10.00 น.
  หน้าห้องงานบริหารทั่วไป

การศึกษา

  ปีที่จบคุณวุฒิสถาบัน
  2548
  ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ(การบัญชี))
  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ , ไทย
  2544
  ปริญญาตรี (ศิลปศาสตร์ (การจัดการการบัญชี))
  ราชภัฎเชียงใหม่ , ไทย
  2533
  ม.ศ. 6 (-)
  รร. หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ , ไทย
  2527
  ป.6 (-)
  รร. ชุมชนบ้านกวน , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.pharmacy.cmu.ac.th