หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การอบรม/ประชุม/สัมมนาต่างประเทศ
การอบรม/ประชุม/สัมมนาในประเทศ

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
แบ่งตามประเภท
แบ่งตามหน้าที่รับผิดชอบ
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
วิทยากรภายในสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางเรืองรอง คำปา

ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี (พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานปฎิบัติการ)
สังกัด : สํานักงานคณะ
ฝ่ายงาน : หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
โทรศัพท์ : 053-944364
อีเมล : reongro@pharmacy.cmu.ac.th

กรรมการภายในคณะฯ

    วันที่กรรมการภายในคณะฯ
     28 เมษายน 2554
    แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9/2554 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
     16 มีนาคม 2554
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6/2554 เรื่อง
     17 กุมภาพันธ์ 2554
    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลนิก ครั้งที่ 4/2554 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสัชกรรม (Consumer protection law in pharmacy practice)
     30 พฤศจิกายน 2553
    แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับงาน
     22 เมษายน 2553
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 12/2553 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
     3 มีนาคม 2553
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2553 เรื่อง Research Methodology I,II (SDL)
     3 มีนาคม 2553
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2553 เรื่อง สังคมวิทยาสาธารณสุข (Sociology for Pharmacy)
     9 กุมภาพันธ์ 2553
    แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสายงานและหน่วยงาน
     28 เมษายน 2552
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 12/2552 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
     20 มีนาคม 2552
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2552 เรื่อง Research Methodology I,II (SDL)
     6 มีนาคม 2552
    แต่งตั้งคณะกรรมการ "กระบวนกรขับเคลื่อนการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์"
     4 มีนาคม 2552
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2552 เรื่อง เภสัชเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Pharmacoeconomics)
     2 กรกฏาคม 2551
    แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551
     6 พฤษภาคม 2551
    แต่งตั้งคณะอนุเกรรมการดำเนินการจัดงาน 45 ปี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     23 เมษายน 2551
    แต่งตั้งคณะอนุกรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2551 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
     24 มีนาคม 2551
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2551 เรื่อง Research Methodology I,II แบบ Self-directed Learning
     10 มีนาคม 2551
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6/2551 เรื่อง การจัดการพฤติกรรมองค์กรทางเภสัชกรรม : Organization Behavior Mannagement for Pharmacy : Get Ready for Changes
     4 มิถุนายน 2550
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะทางบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 2 (Skill Development in Pharmaceutical Care II)
     16 พฤษภาคม 2550
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2550 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
     27 มีนาคม 2550
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2550 เรื่อง Research Methodology I ,II แบบ Self-directed Learning
     30 พฤศจิกายน 2549
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการการผลิตเภสัชศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ และโครงการผลิตเภสัชกรเพื่อร้านยาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษษ 2550
     19 พฤษภาคม 2549
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2549 เรื่อง Research Methodology I,II (SDL)
     28 เมษายน 2549
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ และโครงการผลิตเภสัชกรเพื่อร้านยาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2549
     20 เมษายน 2549
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9/2549 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
     20 เมษายน 2549
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่6/2549
     23 กุมภาพันธ์ 2549
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5 /2549 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts
     29 กันยายน 2548
    แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ เรื่องแนวโน้มความเสี่ยงในวิชาชีพเภสัชกรรม (Risk Management in Pharmacy Professison)
     26 เมษายน 2548
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2548 เรื่อง Research Methodology I ,II (SDL)
     26 เมษายน 2548
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8 / 2548 เรื่อง New Drugs and Novel Concepts

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ/สัมมนา

    วันที่เรื่องสถานที่
     23 - 26 สิงหาคม 2556
    อบรมการทดสอบระบบ ตามโครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial
    ห้องปฎิบัติการกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 08.30-16.30 , ไทย
     16 สิงหาคม 2556
    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ2/2556
    ห้องประชุม 2 09.00 - 10.30 น , ไทย
     30 กรกฏาคม 2556
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
    ห้องประชุม 2 (09.00 - 10.00) , ไทย
     30 กรกฏาคม 2556
    อบรมการซักซ้อมความเข้าใจการทดสอบการยอมรับการงานระบบ โดยผู้ใช้งานหลัก UAT บัญชี 3 มิติ
    ห้องประชุม 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (14.00-16.30) , ไทย
     30 กรกฏาคม 2556
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
    ห้องประชุม 3 (09.00-10.00 น.) , ไทย
     24 มิถุนายน 2556
    อบรมเชิงปฎิบัติการการปรับปรุงระบบ Oracle Financia lและ Oracle Database
    ณ ห้องเลโก้ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(08.30-16.30 น) , ไทย
     11 - 12 มิถุนายน 2556
    อบรมเชิงปฎิบัติการการปรับปรุงระบบ Oracle Financia lและ Oracle Database
    ห้องเลโก้ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
     3 พฤษภาคม 2556
    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานประจำโดยนำเอาแนวทางการประกันคุุณภาพการศึกษามาปรับใช้
    ห้องประชุม 2 (13.30 - 14.30) , ไทย
     29 มีนาคม 2556
    การประชุมประจำปี และผู้บริหารพบบุคลากรและคณาจารย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
    ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 13.30-16.30 น. , ไทย
     12 มีนาคม 2556
    อบรมโปรแกรม Microsoft Excel 2007
    ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ 09.30-11.30 , ไทย
     8 มีนาคม 2556
    อบรมโปรแกรม Microsoft word 2007
    ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ 09.30-11.30 , ไทย
     1 กุมภาพันธ์ 2556
    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ1/2556
    ห้องประชุม 2 (09.00 - 10.30) , ไทย
     29 มกราคม 2556
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
    ห้องประชุม 3 (09.00-10.00 น.) , ไทย
     27 ธันวาคม 2555
    ร่วมสุนทรียสนทนาและจิตตปัญญาศึกษาการเตรียมจิตใจกับปีใหม่
    ห้องประชุม 2 (09.00-12.00) , ไทย
     20 - 21 มีนาคม 2556
    โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
    คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     11 - 12 ธันวาคม 2555
    อมรมสัมมนาการวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่ายสำหรับส่วนราชการ
    โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
     29 พฤศจิกายน 2555
    เข้าอบรมโครงการปรับปรุงระบบบัญชี 3 มิติ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบบ AR
    ห้องประชุมบัวเรศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
     2 พฤศจิกายน 2555
    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555
    ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.00 - 11.00 น.) , ไทย
     26 ตุลาคม 2555
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
    ห้องประชุม 2 (09.00 - 10.00) , ไทย
     16 ตุลาคม 2555
    ประชุมงานการเงิน การคลังและพัสดุ
    ห้องงานการเงิน การคลังและพัสดุ(14.00 - 16.30 น) , ไทย
     4 ตุลาคม 2555
    เข้าอบรมโครงการปรับปรุงระบบบัญชี 3 มิติ Oracle Financialมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(CM)
    ห้องประชุมบัวเรศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
     2 ตุลาคม 2555
    เข้าอบรมโครงการปรับปรุงระบบบัญชี 3 มิติ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(AR)
    ห้องประชุมบัวเรศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
     1 ตุลาคม 2555
    เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจสอบภายในของคณะเภสัชศาสตร์ จากสำนักงานตรวจสอบภายใน มช.
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     6 กันยายน 2555
    อบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง การบริหารต้นทุนเพื่อการจัดการองค์การอย่างมีประสิทธภาพ
    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช , ไทย
     31 สิงหาคม 2555
    เข้าร่วมอบรม"การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เทคนิคและการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน ประจำปี 2555
    ห้องผักเสี้ยว , ไทย
     24 สิงหาคม 2555
    กิจกรรม KM DAY ประจำปี 2555
    คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     23 สิงหาคม 2555
    อบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง บุคลิกภาพและการวางตัวในสังคม
    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช , ไทย
     9 สิงหาคม 2555
    ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องการค้นคว้าพัฒนายา เครือข่ายและยุทธศาสตร์
    ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     26 กรกฏาคม 2555
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ครั้งที่ 6/2555
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     25 พฤษภาคม 2555
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ครั้งที่ 5/2555
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     18 พฤษภาคม 2555
    อบรมโปรแกรม Microsoft Excel 2007
    ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     11 พฤษภาคม 2555
    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเำภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555
    ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     4 - 4 เมษายน 2555
    ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2556
    ห้องพุทธชาด ชั้น 3 , ไทย
     23 เมษายน 2555
    เข้าร่วมให้สัมภาษณ์งานประกันคุณภาพ SAR
    ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     2 เมษายน 2555
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     30 มีนาคม 2555
    ร่วมกิจกรรม เปิดใจ-เรียนรู้-สู่การพัฒนา
    ห้องพุทธชาด ชั้น 3 , ไทย
     30 มีนาคม 2555
    เข้าร่วมพิธีวันสถาปนาคณะเภสัชศา่สตร์
    คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     28 มีนาคม 2555
    ประชุมสัมมนาผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาคณะฯ
    ห้องพุทธชาด ชั้น 3 , ไทย
     28 กุมภาพันธ์ 2555
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ครั้งที่ 3/2555
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     24 กุมภาพันธ์ 2555
    อบรมโปรแกรม Microsoft office 2007
    ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     9 กุมภาพันธ์ 2555
    เข้าร่วมกิจกรรม"เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอินโดนิเซีย Bahasa"
    ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     31 มกราคม 2555
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2555
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     10 มกราคม 2555
    รับฟังการบรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการงบประมาณ"
    ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     28 ธันวาคม 2554
    เข้าร่วมประชุมประจำปีและผู้บริหารพบปะบุคลากรและคณาจารย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
    ห้องพุทธชาด ชั้น 3 , ไทย
     23 ธันวาคม 2554
    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเำภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554
    ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     20 ธันวาคม 2554
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ (09.00-10.30 น) , ไทย
     9 ธันวาคม 2554
    ประชุมสายงานการเงิน การคลังและพัสดุ
    ห้องการเงิน , ไทย
     2 ธันวาคม 2554
    สัมมนาคลินิกตัวบ่งชี้คุณภาพและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
    ห้องประชุม 2 , ไทย
     23 กันยายน 2554
    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2554
    ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.30 - 10.30 น) , ไทย
     30 สิงหาคม 2554
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 9/2554
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์(13.00 - 14.00 น.) , ไทย
     10 สิงหาคม 2554
    ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ประจำปี 2555
    ห้องพวงคราม อาคาร 1 (11.00 - 14.30 น.) , ไทย
     9 สิงหาคม 2554
    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพยุคใหม่
    ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (11.00-13.00น.) , ไทย
     28 กรกฏาคม 2554
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 8/2554
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์(13.00 - 14.00 น.) , ไทย
     12 กรกฏาคม 2554
    ประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการทำงานวิจัยจากงานประจำ
    ห้องพุดซ้อน 1 (13.30 - 16.30 น.) , ไทย
     30 มิถุนายน 2554
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 7/2554
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ (13.00 - 14.30 น.) , ไทย
     24 มิถุนายน 2554
    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2554
    ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.30 - 10.30 น.) , ไทย
     15 มิถุนายน 2554
    ประชุม วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ(IT)
    ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.00 - 11.00 น.) , ไทย
     27 - 28 พฤษภาคม 2554
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี กิจกรรมสร้างสุขด้วยการสื่อสาร
    บ้านปลายดอยรีสอร์ท อ.หางดง เชียงใหม่ , ไทย
     25 พฤษภาคม 2554
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 6/2554
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     18 พฤษภาคม 2554
    อบรมการดับเพลิงขั้นต้น
    ห้องผักแว่น คณะเภสัชศาสตร์ (12.30 - 16.30 น.) , ไทย
     28 เมษายน 2554
    ประชุมสายงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ
    ห้องประชุมงานการเงิน การคลังและพัสดุ (10.00 - 11.30 น.) , ไทย
     27 เมษายน 2554
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 5/2554
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์(09.00 - 10.30 น.) , ไทย
     21 เมษายน 2554
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2554
    ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ (เวลา 09.00 - 10.30 น. และ 13.00-16.00 น) , ไทย
     4 เมษายน 2554
    สัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของภาควิชาและงาน เวลา 08.30 - 16.30 น.
    ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     29 มีนาคม 2554
    ประชุมปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานของคณะฯกับกองคลัง ทุกคณะฯในมหาวิทยาลัย
    ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย (14.00 - 16.30 น.) , ไทย
     28 มีนาคม 2554
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 4/2554
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     23 มีนาคม 2554
    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554
    ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     28 กุมภาพันธ์ 2554
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 3/2554
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     28 มกราคม 2554
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2/2554
    ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     25 - 27 มกราคม 2554
    อบรมระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนสำหรับนักวิชาการเงินและบัญชี และนักบริหารในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
    ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
     20 ธันวาคม 2553
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2554
    ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     17 ธันวาคม 2553
    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2553
    ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     13 ธันวาคม 2553
    การสัมมนาคลินิกตัวบ่งชี้คุณภาพ สกอ.
    ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     21 ตุลาคม 2553
    ประชุมงานการเงิน การคลังและพัสดุ
    ห้องประชุมงานการเงิน การคลังและพัสดุ , ไทย
     11 ตุลาคม 2553
    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2553
    ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ (09.30 - 10.30 น) , ไทย
     8 ตุลาคม 2553
    การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
    ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     3 สิงหาคม 2553
    โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
    ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     19 กรกฏาคม 2553
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     16 กรกฏาคม 2553
    ร่วมประชุมสัมมนา KM ในงานการเงิน การคลังและพัสดุ
    ห้องงานคลังและพัสดุ , ไทย
     18 มิถุนายน 2553
    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ
    ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     8 มิถุนายน 2553
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     30 - 1 พฤษภาคม 2553
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง "จิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญสู่การทำงานอย่างมีสุข"
    สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ดอยสะเก็ต เชียงใหม่ , ไทย
     29 เมษายน 2553
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553
    ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     8 เมษายน 2553
    คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในคณะฯเข้าตรวจเยี่ยมงานคลังและพัสดุตามองค์ประกอบ
    สายงานคลังและพัสดุ , ไทย
     5 เมษายน 2553
    ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์และแผนประจำ ประจำปี 2554
    ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     1 - 4 เมษายน 2553
    ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2553
    โรงแรมนาน่าเฮาล์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี , ไทย
     26 มีนาคม 2553
    ประชุมรายงานการประเมินตนเอง SAR (งานประกันคุณภาพ)
    ห้องปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     25 มีนาคม 2553
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     25 มีนาคม 2553
    กระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเงินยืมทดรองจ่ายภายในส่วนงาน
    คณะวิจิตรศิลป์ , ไทย
     22 มีนาคม 2553
    ประชุมสายงานคลังและพัสดุ เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
    ห้องงานคลังและพัสดุ , ไทย
     3 มีนาคม 2553
    ประชุมเรื่องSAR ประกันคุณภาพของสายงานคลังและพัสดุ
    ห้องงานคลังและพัสดุ , ไทย
     17 กุมภาพันธ์ 2553
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553
    ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     16 กุมภาพันธ์ 2553
    การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2552
    ณ ห้องปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ชั้น 5 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     11 กุมภาพันธ์ 2553
    การประชุมเรื่อง การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและการบริหารความเสี่ยง
    โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
     3 กุมภาพันธ์ 2553
    ประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากรชี้แจงนโยบายผู้บริหาร
    ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     2 กุมภาพันธ์ 2553
    ประชุม KM เวทีตลาดนัดความรู้ กรมอนามัย ปี 2553
    โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
     20 มกราคม 2553
    ประชุมทีมกระบวนกร KM ของคณะเภสัชศาสตร์
    ห้องธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     17 ธันวาคม 2552
    ประชุมสายงานคลังและพัสดุ
    ห้องงานคลังและพัสดุ , ไทย
     24 พฤศจิกายน 2552
    ประชุมสายงานคลังและพัสดุ
    ห้องงานคลังและพัสดุ , ไทย
     13 ตุลาคม 2552
    การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2552
    ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     5 ตุลาคม 2552
    ประชุมสายงานคลังและพัสดุ
    ห้องงานคลังและพัสดุ , ไทย
     5 ตุลาคม 2552
    ประชุมเรื่องการชี้แจงขั้นตอนดำเนินการภายหลังได้รับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี 2552
    โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
     21 สิงหาคม 2552
    โครงการ KM DAY ครั้งที่ 1
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     14 สิงหาคม 2552
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เกษียณ:คุณสาโรจน์ จันทรคณา
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     7 สิงหาคม 2552
    ประชุมสายงานคลัง การติดตามการเบิกจ่ายงปม.ผลการปฏิบัติงาน
    ห้องสายงานคลัง คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     28 กรกฏาคม 2552
    การจัดการความรู้ KM
    ห้องประชุม 3 , ไทย
     28 กรกฏาคม 2552
    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว
    ห้องประชุมสสี ปันยารชุน , ไทย
     16 กรกฏาคม 2552
    และเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้ ระหว่างคณะเภสัชศสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     28 - 30 มิถุนายน 2552
    โครงการการศึกษาดูงาน ทีมกระบวนกรขับเคลื่อนการจัดการความรู้ บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มช.
    คณะสหเวชศาสตร์,คณะเภสัช ม.นเรศวร, โรงพยาบาลพระพุทธชินราช, เทศบาลนครพิษณุโลก , ไทย
     26 มิถุนายน 2552
    เวที KM Show & Share
    ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     26 มีนาคม 2552
    สัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของภาควิชา สายงานและหน่วยงานต่างๆ
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     23 - 27 เมษายน 2552
    การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงคณะเภสัชศาสตร์ และจังหวัดเพชรบุรี
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. และจังหวัดเพชรบุรี , ไทย
     16 มีนาคม 2552
    งานKM DAY มหาวิทยาลัยพายัพ
    มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
     10 มีนาคม 2552
    การสัมมนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2551
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     2 มีนาคม 2552
    การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     10 กุมภาพันธ์ 2552
    การสัมมนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2551
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     12 มกราคม 2552
    อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบงานสารบรรณ e - office โครงการ CMU MIS
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     3 ธันวาคม 2551
    งานKM กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ได้ประสิทธิภาพ(เทคนิคการติดตามงาน)
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     11 พฤศจิกายน 2551
    การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     4 พฤศจิกายน 2551
    การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
    ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     30 ตุลาคม 2551
    ประชุมสายงานคลังและพัสดุ
    ห้องสายงานคลัง คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     10 ตุลาคม 2551
    ประชุมแผนปฏิบัติการปี 2552 ห้องประชุม 2
    ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     8 ตุลาคม 2551
    ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ชีพจรกระบวนกร หัดขับเคลื่อน"
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     30 กรกฏาคม 2551
    ร่วมฟังสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัช ปี 2550
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     3 - 4 กรกฏาคม 2551
    โครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551
    โรงแรม นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ , ไทย
     27 มิถุนายน 2551
    ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551
    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
     22 - 24 พฤษภาคม 2551
    เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ 14 สถาบัน
    โรงแรม อมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ , ไทย
     20 พฤษภาคม 2551
    การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานคลังและพัสดุ
    งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
     15 พฤษภาคม 2551
    โครงการเสวนา เพื่อสุข สนุกกับงาน
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     29 เมษายน 2551
    กระบวนกร หัดขับ(เคลื่อน)(Knowledge Facilitator)
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     22 เมษายน 2551
    กระบวนกร หัดขับ(เคลื่อน)(Knowledge Facilitator)
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     9 - 9 มกราคม 2551
    ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2552
    เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
     13 - 15 มีนาคม 2551
    ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. และโรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
     26 - 27 กุมภาพันธ์ 2551
    กระบวนกร หัดขับ(เคลื่อน)(Knowledge Facilitator)
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     26 - 27 กุมภาพันธ์ 2551
    ร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง กระบวนกร หัดขับ(เคลื่อน)(Knowledge Facilitator)
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     3 มกราคม 2551
    ร่วมฟังข้อมูลเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     6 ธันวาคม 2550
    ร่วมฟังบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
     29 พฤศจิกายน 2550
    ร่วมฟังบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
    คณะสถาปัตยกรรม มช. , ไทย
     19 - 21 พฤศจิกายน 2550
    อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะ
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     12 ตุลาคม 2550
    การประชุมชี้แจงขั้นตอนดำเนินการภายหลังได้รับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี 2550
    โรงแรมโนโวเทล ถ.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ , ไทย
     23 กรกฏาคม 2550
    ประชุมชี้แจงมาตราฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยคุณ สมพร พวงประทุม
    ห้องสายงานคลัง คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     12 กรกฏาคม 2550
    อบรมความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส.
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     23 พฤษภาคม 2550
    อบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการแนะนำการใช้เครื่องมือดับเพลิงฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     19 เมษายน 2550
    ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     13 ธันวาคม 2549
    การทำงานอย่างประสิทธภาพ
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     30 พฤศจิกายน 2549
    การอบรมการทำ Job Module
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
     4 ตุลาคม 2548
    อบรมการวิเคราะห์งบการเงิน
    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
     4 - 7 พฤษภาคม 2548
    การพัฒนาทีมงานและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. และโรงแรมสินสยามรีสอร์ท จังหวัดระยอง , ไทย
     17 มีนาคม 2548
    การประชุมระบบฐานข้อมูล MIS
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย

การร่วมกิจกรรม

   :: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ::

    วันที่เรื่องสถานที่
     30 ธันวาคม 2554
    ร่วมทำบุญประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสันทนาการ
    คณะเภสัชศาสตร์
     6 สิงหาคม 2553
    กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553( 5 ส)
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     6 สิงหาคม 2552
    กิจกรรม 5 ส. และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯประจำปี 2552
    คณะเภสัชศาสตร์ มช.
     30 พฤษภาคม 2551
    ร่วมกิจกรรม 5 ส และพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์ มช.
     24 กรกฏาคม 2550
    กิจกรรม 5 ส. และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯประจำปี 2550
    คณะเภสัชศาสตร์ มช.

   :: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ::

    วันที่เรื่องสถานที่
     19 กันยายน 2556
    งานเกษียณอายุราชการ
    โรงแรมคันทารีฮิลล์ เชียงใหม่
     18 กรกฏาคม 2556
    พิธีถวายเทียนพรรษา
    วัดผาลาด เชียงใหม่
     3 กรกฏาคม 2556
    สาระธรรมนำสุข ครั้งที่ 2
    คณะเภสัชศาสตร์
     3 กรกฏาคม 2556
    พิธีหล่อเทียนพรรษา
    คณะเภสัชศาสตร์
     13 มิถุนายน 2556
    ทำบุญประตูเมืองเชียงใหม่
    หน่วยพิธีประตูสวนดอก 08.30 - 12.00
     11 เมษายน 2556
    บูชาเจดีย์ทราย ถวายตุง วัดสวนดอก
    วัดสวนดอก
     29 มีนาคม 2556
    ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ
    คณะเภสัชศาสตร์
     14 กุมภาพันธ์ 2556
    สาระธรรมนำสุข ครั้งที่ 1
    โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่
     4 มกราคม 2556
    ทำบุญประเพณีวันขึ้นปีใหม่
    สนามกลาง คณะเภสัชศาสตร์
     22 ธันวาคม 2555
    กิจกรรมงานกีฬาบุคลากร
    สนามกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     1 สิงหาคม 2555
    ร่วมพิธีถวายเทียนวันเ้ข้าพรรษา ประำจำปี 2555
    วัดผาลาด จ.เชียงใหม่
     5 กรกฏาคม 2555
    ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและฟังบรรยายธรรมะ
    คณะเภสัชศาสตร์
     14 มิถุนายน 2555
    ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่
    ประตูสวนดอก
     20 เมษายน 2555
    ร่วมพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโสคณะเภสัชศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์
     30 มีนาคม 2555
    ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์
     14 กุมภาพันธ์ 2555
    ร่วมกิจกรรม "เติมเต็มรักจากพี่เื่พื่อน้อง"
    โรงเรียนสอนคนตาบอด
     24 ธันวาคม 2554
    ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554
    สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
     16 ธันวาคม 2554
    ร่วมจัดทำน้ำยากัดเท้า ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    คณะเภสัชศาสตร์
     21 ตุลาคม 2554
    ร่วมพิธีทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    วัดฝายหิน
     13 กรกฏาคม 2554
    เข้าร่วมกิจกรรมเรียนตัดตุง
    ห้องภาควิชาวิทยาศาสตร์ (11.30 - 13.00น.)
     1 กรกฏาคม 2554
    ร่วมฟังบรรยายธรรมะและเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2554
    ณ มุมปันศรัทธาและอาทร คณะเภสัชศาสตร์ (8.45 - 10.00 น.)
     14 มิถุนายน 2554
    เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กรวยดอกไม้-ไหว้ครู เวลา 11.30 - 13.00 น.
    ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
     9 มิถุนายน 2554
    เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ เวลา 09.00 - 12.00 น.
    ประตูสวนดอก เชียงใหม่
     22 เมษายน 2554
    ร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2554 (10.00 - 12.00 น.)
    คณะเภสัชศาสตร์
     31 มีนาคม 2554
    เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2554 (08.30 - 12.00 น.)
    คณะเภสัชศาสตร์
     14 กุมภาพันธ์ 2554
    โครงการสาระธรรมนำสุข กิจกรรม"เติมเต็มรักจากพี่....เพื่อน้อง" (11.00 - 13.00 น.)
    โรงเรียนสอนคนตาบอด เชียงใหม่
     30 ธันวาคม 2553
    ทำบุญวันขึ้นปีใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2554 (08.00 - 16.00 น.)
    คณะเภสัชศาสตร์
     25 ธันวาคม 2553
    ร่วมกิจกรรม Sport day ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06.30-15.00 น.
    สนามกีฬากลาง มหวิทยาลัยเชียงใหม่
     30 กรกฏาคม 2553
    ร่วมฟังบรรยายธรรมะใน"โครงการสาระธรรมนำสุช"
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     22 กรกฏาคม 2553
    เข้าร่วมถวายเทียนวันเข้าพรรษา
    สถานธรรมห้วยผาพูล ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
     9 กรกฏาคม 2553
    เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2553
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     3 มิถุนายน 2553
    ร่วมงานประเพณีทำบุญสืบชะตาเมืองหน่วยพิธีประตูสวนดอก
    ประตูสวนดอก
     27 เมษายน 2553
    เข้าร่วมโครงการสาระธรรมนำสุข กิจกรรมเติมเต็มรักจากพี่เพื่อน้อง
    สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
     23 เมษายน 2553
    ร่วมงานพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโสคณะเภสัชศาสตร์ และพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     15 กุมภาพันธ์ 2553
    โครงการสาระธรรมนำสุข กิจกรรม เติมเต็มรักจากพี่ เพื่อน้อง
    โรงเรียนสอนคนตาบอด
     30 ธันวาคม 2552
    ร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     26 ธันวาคม 2552
    ร่วมเดินขบวนการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552
    สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     24 กรกฏาคม 2552
    โครงการสาระธรรมนำสุข
    วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม ต.สันป่าสัก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     2 กรกฏาคม 2552
    พิธีถวายเทียนพรรษา
    วัดพระธาตุศรีวิชัย ต.แม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่
     25 มิถุนายน 2552
    พิธีหล่อเทียนพรรษาของคณะ
    คณะเภสัชศาสตร์ มช. และโรงแรมสินสยามรีสอร์ท จังหวัดระยอง
     4 มิถุนายน 2552
    พิธีทำบุญเมือง ประตูสวนดอก
    แยกประตูสวนดอก ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     22 เมษายน 2552
    พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ปี 2552
    คณะเภสัชศาสตร์ มช.
     31 มีนาคม 2552
    งานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ มช.
     6 มีนาคม 2552
    ร่วมโครงการบรรยายธรรมะ"โครงการสาระธรรมนำสุข" จำนวน 3 ครั้ง
    ณ มุมศรัทธาและอาทร
     30 ธันวาคม 2551
    งานทำบุญขึ้นปีใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์ มช.
     11 กรกฏาคม 2551
    กิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา 2551
    อารามพระบาทล้องอ้อ(บ้านป่าบง) ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
     20 มิถุนายน 2551
    โครงการสาระธรรมนำสุข
    คณะเภสัชศาสตร์ มช.
     12 มิถุนายน 2551
    ร่วมกิจกรรมทำบุญเมืองเชียงใหม่
    ประตูสวนดอก
     16 พฤษภาคม 2551
    โครงการสาระธรรมนำสุข
    คณะเภสัชศาสตร์ มช.
     23 เมษายน 2551
    ร่วมงานพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2551
    คณะเภสัชศาสตร์ มช.
     15 กุมภาพันธ์ 2551
    ร่วมกิจกรรมโครงการสาระธรรมนำสุข
    คณะเภสัชศาสตร์ มช.
     20 กรกฏาคม 2550
    กิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา 2550
    วัดเปิงฟ้าป่าอ้อย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม เชียงใหม่
     7 มิถุนายน 2550
    ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2550
    ประตูสวนดอก
     29 ธันวาคม 2549
    การทำบุญขึ้นปีใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ มช.
    คณะเภสัชศาสตร์ มช.
     19 กรกฏาคม 2548
    การถวายเทียนวันเข้าพรรษา
    วัดนิลประภา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง เชียงใหม่

   :: เยี่ยมชม/ดูงาน ::

    วันที่เรื่องสถานที่
     13 กุมภาพันธ์ 2552
    ร่วมโครงการเติมเต็มรักจากพี่ - เพื่อน้อง ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนคนตาบอด
    โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่
     14 กุมภาพันธ์ 2551
    ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กในโครงการเติมเต็มรักจากพี่..เพื่อน้อง
    โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่

   :: บริการวิชาการ ::

    วันที่เรื่องสถานที่
     28 กรกฏาคม 2554
    เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2554 เวลา 08.00 - 10.00 น.
    หน้าห้องงานบริหารทั่วไป

การศึกษา

    ปีที่จบคุณวุฒิสถาบัน
    2548
    ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ(การบัญชี))
    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ , ไทย
    2544
    ปริญญาตรี (ศิลปศาสตร์ (การจัดการการบัญชี))
    ราชภัฎเชียงใหม่ , ไทย
    2533
    ม.ศ. 6 (-)
    รร. หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ , ไทย
    2527
    ป.6 (-)
    รร. ชุมชนบ้านกวน , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.pharmacy.cmu.ac.th