หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การอบรม/ประชุม/สัมมนาต่างประเทศ
การอบรม/ประชุม/สัมมนาในประเทศ

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
แบ่งตามประเภท
แบ่งตามหน้าที่รับผิดชอบ
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
วิทยากรภายในสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นายสุวัฒน์ งามดี

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานปฎิบัติการ)
สังกัด : สํานักงานคณะ
หน่วยงาน : งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์ : 053-944344
อีเมล : suwat2011@gmail.com

กรรมการภายในคณะฯ

  วันที่กรรมการภายในคณะฯ
   8 ธันวาคม 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
   28 กุมภาพันธ์ 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2554
   25 กุมภาพันธ์ 2554
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน ดีเด่น ประจำปี 2553
   10 กุมภาพันธ์ 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E160006 (นางปิยพร มานะกิจ)
   6 มกราคม 2554
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2554 - 2559) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   17 พฤศจิกายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 พฤศจิกายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเภสัชศาสตร์
   30 พฤศจิกายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับงาน
   4 สิงหาคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
   5 กรกฏาคม 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553
   15 มิถุนายน 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   9 กุมภาพันธ์ 2553
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสายงานและหน่วยงาน
   10 มิถุนายน 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลด้านสุขาภิบาลอาหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   19 พฤษภาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552
   6 มีนาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการ "กระบวนกรขับเคลื่อนการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์"
   6 มีนาคม 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงปันความรู้สู่ทีม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   16 กุมภาพันธ์ 2552
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ
   25 พฤศจิกายน 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2552
   14 พฤษภาคม 2551
  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตรื ประจำปีการศึกษา 2551
   12 มีนาคม 2551
  ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   4 ธันวาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2551
   30 พฤษภาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   28 มีนาคม 2550
  แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร ประจำปี 2550
   8 มีนาคม 2550
  ขอขอยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสายงานและหน่วยงาน
   12 ธันวาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   20 พฤศจิกายน 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2550
   25 สิงหาคม 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2549 - 2551
   21 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และผู้ประสานงานประจำหน่วยงาน
   17 กุมภาพันธ์ 2549
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสายงานและหน่วยงาน
   16 ธันวาคม 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2549 ( เพิ่มเติม)
   29 กันยายน 2548
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ เรื่องแนวโน้มความเสี่ยงในวิชาชีพเภสัชกรรม (Risk Management in Pharmacy Professison)
   24 มิถุนายน 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และผู้ประสานงานประจำหน่วยงาน
   16 กุมภาพันธ์ 2548
  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสายงานและหน่วยงาน (เพิ่มเติม)

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ/สัมมนา

  วันที่เรื่องสถานที่
   19 มิถุนายน 2557
  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   19 มิถุนายน 2557
  การบริหาร คนต่างวัย ให้ทำงานเป็นทีม
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   5 มิถุนายน 2557
  ภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรทุกระดับ
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   5 มิถุนายน 2557
  การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร (Business Continuity Management - BCM)
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   21 พฤษภาคม 2557
  อบรมเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ในโครงการ HP Exclusive Package Program
  ชิงชาง @ พรอมเมนาดา , ไทย
   21 พฤษภาคม 2557
  อบรมเรื่อง AUN-QA ASEN University Network Quality Assurance
  โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   10 - 12 มีนาคม 2557
  ประชุม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร , ไทย
   13 กุมภาพันธ์ 2557
  อบรมตามโครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร)
  ห้องพุทธชาด อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   17 มกราคม 2557
  อบรมการใช้งาน CMU MAIL (Calendar)
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   11 ธันวาคม 2556
  อบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างองค์กร และผลลัพธ์องค์กร หมวด 7 ตามเกณฑ์ EdPEx
  ห้องประชุมบัวเรส คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   4 ธันวาคม 2556
  การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
  โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   27 พฤศจิกายน 2556
  อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 และ Microsoft Exel 2010
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   9 ตุลาคม 2556
  อบรมความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร โดยเทศบาลนครเชียงใหม่
  ห้องพักเสี้ยว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   18 เมษายน 2556
  อบรม เทคนิคการบริหารงานเชิงรุก
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   18 เมษายน 2556
  อบรม 6Q สำหรับนักบริหารยุคใหม่
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   4 เมษายน 2556
  อบรม การจัดทำและบริหารงบประมาณสำหรับภาครัฐ
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   4 เมษายน 2556
  อบรม การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรภาครัฐ
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   25 - 29 มีนาคม 2556
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (พบป.)
  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ. เชียงใหม่ , ไทย
   5 มีนาคม 2556
  อบรม 4 Steps to be a great Supervisor
  โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   4 มีนาคม 2556
  อบรม Boost up Productivity Potential & Performance : พัฒนาศักยภาพคน เพิ่มผลผลิตงาน
  โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   30 มกราคม 2556
  อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (สำหรับหัวหน้างาน)
  โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
   25 ธันวาคม 2555
  อบรม Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   24 ธันวาคม 2555
  อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   30 พฤศจิกายน 2555
  อบรม Module 21 เรื่อง Initiative/New Service Blueprint (To be)
  ห้องอิมพีเรียล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
   29 - 30 พฤศจิกายน 2555
  อบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map/BSC/Improvement Tools
  ห้องอิมพีเรียล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
   1 พฤศจิกายน 2555
  อบรม Module 19 เรื่อง SWOT Analysis/TOWS Matrix
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   31 ตุลาคม 2555
  อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis/Goal Setting/C&E Analysis
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   3 กันยายน 2555
  อบรม Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model (3 : Kpi)
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   21 สิงหาคม 2555
  อบรม Module 16 เรื่อง Process Key Factor
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   16 กรกฏาคม 2555
  TQA Module 15 เรื่อง Process SIPOC Model (1-2)
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   12 กรกฏาคม 2555
  อบรมนักเปลี่ยนแปลงในองค์การ (Innovative Staff in Organization)
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   19 มิถุนายน 2555
  รับฟังการบรรยาย เรื่อง Asean Economic Community (AEC) กับการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคณะฯ โดย ดร.อรสา โฆวินทะ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 มิถุนายน 2555
  อบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากมุมมองใหม่ที่แตกต่าง
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   5 มิถุนายน 2555
  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   2 พฤษภาคม 2555
  TQA Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint (As is)
  ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   30 มีนาคม 2555
  กิจกรรม "เปิดใจ-เรียนรู้ สู่การพัฒนา"
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 มีนาคม 2555
  TQA Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   12 มีนาคม 2555
  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2556
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 กุมภาพันธ์ 2555
  TQA Module 12 เรื่อง Work System Management Concept
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   12 มกราคม 2555
  ประชุมชี้แจงแนวทางและแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 และเข้าร่วมอบรมคลินิกสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   10 มกราคม 2555
  รับฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณ โดย คุณสเปญ จริงเข้าใจ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 ธันวาคม 2554
  รับฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร โดย เภสัชกรทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 - 2 ธันวาคม 2554
  สัมมนาคลินิกตัวบ่งชี้คุณภาพและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 กันยายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัด ทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 10/2554
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   10 สิงหาคม 2554
  ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ประจำปี 2555
  ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 สิงหาคม 2554
  เสวนา หัวข้อ “เรียนรู้ ก้าวสู่บ้านใหม่”
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 กรกฏาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 8/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 กรกฏาคม 2554
  ประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลของส่วนงานในการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ.
  ห้องประชุมพยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
   19 กรกฏาคม 2554
  ประชุมหัวหน้างาน
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 กรกฏาคม 2554
  รับฟังการบรรยาย เรื่อง Organization & Strategic Manangement
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 กรกฏาคม 2554
  อบรมเรื่อง แนวทางการทำงานวิจัยจากงานประจำ
  ห้องพุดซ้อน 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 - 5 กรกฏาคม 2554
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับฟังสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ เภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 7/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัด ทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 9/2554
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   7 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 มิถุนายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัด ทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 8/2554
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   25 พฤษภาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 6/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 พฤษภาคม 2554
  ประชุม เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 เมษายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 5/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 เมษายน 2554
  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 เมษายน 2554
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคณะ
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 เมษายน 2554
  บรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัวบ่งชี้คุณภาพสำหรับการประเมินคุณภาพภายในตามแนว ทางสกอ.และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามของ สมศ
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   4 เมษายน 2554
  สัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของภาควิชาและงาน
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 เมษายน 2554
  รับฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 มีนาคม 2554
  การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับงาน เพื่อพิจารณาร่างรายงานการประเมินตนเอง
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 มีนาคม 2554
  ประชุมกำหนดน้ำหนักแบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 มีนาคม 2554
  ประชุมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยด้านสมุนไพร
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 4/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 มีนาคม 2554
  อบรมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Module 11 เรื่อง การวิพากษ์แผน
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   21 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัด ทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 7/2554
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   2 มีนาคม 2554
  อบรมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Module 10 เรื่อง Action Plan
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   1 มีนาคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัด ทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 6/2554
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   28 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 3/2554
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัด ทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 5/2554
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   17 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการ บริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัด ทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 4/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 - 28 กุมภาพันธ์ 2554
  รับฟังการบรรยาย เรื่อง กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 มกราคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการ ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 มกราคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัด ทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 3/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 - 27 มกราคม 2554
  อบรมระบบบัญชีสมัย ใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผน
  ห้องพระยาศรีวิสาร วาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   17 มกราคม 2554
  ประชุมเพื่อรับฟัง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554
  สำนักบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   15 มกราคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัด ทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 2/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 มกราคม 2554
  ประชุมคณะกรรมการจัด ทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 - 14 มกราคม 2554
  อบรมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Module 9 เรื่อง Balanced Scorecard
  โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ , ไทย
   22 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการจัด งานทำบุญปีใหม่ 2554 ครั้งที่ 2/2553
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 ธันวาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการ ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2554
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 ธันวาคม 2553
  ประชุมปรึกษาหารือหัวหน้างาน
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 4/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 พฤศจิกายน 2553
  ประชุมเพื่อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ การสรรหาหน่วยงานและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 ตุลาคม 2553
  ประชุมทำการบ้าน Module 7 SWOT Analysis
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 ตุลาคม 2553
  ประชุมกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 - 13 ตุลาคม 2553
  อบรม MODULE 7 เรื่อง SWOT Analysis
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   8 ตุลาคม 2553
  ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 ตุลาคม 2553
  ประชุมสรุปการจัดทำ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 ตุลาคม 2553
  ประชุมจัดทำรายงาน การประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 กันยายน 2553
  กิจกรรม Show & Share : นำเสนอประสบการณ์
  ห้องปฏิบัติการชั้น 5 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 กันยายน 2553
  ประชุมสัมมนาผล ประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552
  ห้องประชุมคเชนทร์เด ชา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   20 กันยายน 2553
  ประชุมจัดทำรายงาน การประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 กันยายน 2553
  สัมมนาและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ : การจัดทำต้นทุนต่อผลผลิต
  ห้องวชิรธาร โรงแรมเชียงใหม่ฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ รีสอร์ท , ไทย
   8 กันยายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการการจัดงานเกษียณอายุราชการ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 สิงหาคม 2553
  สัมภาษณ์ผู้เช่าสถาน ที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 สิงหาคม 2553
  อบรม MODULE 6 เรื่อง Result Matrix
  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   23 สิงหาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 7/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 สิงหาคม 2553
  ประชุมหัวหน้างานเรื่องการแบ่งโครงสร้างสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องงานนโยบายและแผนฯ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 สิงหาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการการจัดงานเกษียณอายุราชการ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 สิงหาคม 2553
  อบรมเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
  ห้องพุดชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 กรกฏาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 14/2553 (วาระพิเศษ)
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 กรกฏาคม 2553
  อบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัวบ่งชี้คุณภาพ
  ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   19 กรกฏาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 6/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 กรกฏาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. และพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 กรกฏาคม 2553
  ประชุมปรับปรุงลานจอดรถคณะฯ
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 กรกฏาคม 2553
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 กรกฏาคม 2553
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับฟังสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552
  ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 มิถุนายน 2553
  ประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนา website ของคณะฯ ประจำปี 2553-2554
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 มิถุนายน 2553
  ประชุมกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 มิถุนายน 2553
  ประชุมงบประมาณเงินรายได้ ปี 2554
  ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   8 มิถุนายน 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 5/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 พฤษภาคม 2553
  ประชุมหัวหน้างานเรื่องพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2553
  งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 พฤษภาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการโรงอาหารคณะฯ
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   30 - 1 เมษายน 2553
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง "จิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ สู่การทำงานอย่างมีความสุข"
  สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่ , ไทย
   26 เมษายน 2553
  ประชุมปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 4/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 เมษายน 2553
  ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ประจำปี 2554
  งพุทธชาด อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 มีนาคม 2553
  อบรมเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองประจำปี 2553 และวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS
  ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   30 มีนาคม 2553
  ประชุมหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของศูนย์บริการเภสัชกรรม
  งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 มีนาคม 2553
  สัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของภาควิชา สายงานและหน่วยงานต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2552
  ห้องปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ชั้น2 อาคาร 5 , ไทย
   25 มีนาคม 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 3/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 มีนาคม 2553
  ประชุมการพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 4/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 มีนาคม 2553
  ประชุมสายงานคลังและพัสดุ+งานนโยบายและแผน
  งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 มีนาคม 2553
  ประชุมปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 3/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 มีนาคม 2553
  ประชุมการพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 3/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 มีนาคม 2553
  อบรมการนำ Balanced Scorecard มาใช้ในการพัฒนาองค์กร
  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ , ไทย
   3 มีนาคม 2553
  ประชุมการพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 2/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 กุมภาพันธ์ 2553
  สัมมนาเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2552
  ห้องปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม ชั้น 5 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมพบปะ-ร่วมเรียนรู้ : บุคลากรและกรรมการบริหารประจำคณะฯ
  ห้องประชุม 212 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 กุมภาพันธ์ 2553
  ประชุมการพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2553
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 มกราคม 2553
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงร่างองค์กรภายในส่วนงานวิชาการ (อ.ศุภชัย เมืองรักษ์) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 มกราคม 2553
  ประกวดราคาจ้างโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หอพักในกำกับสวนดอก
  บริษัท พันธวณิชย์ จำกัด สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
   4 ธันวาคม 2552
  ประชุมเรื่องตัวชี้วัดร่วมกับหน่วยประกันฯ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 พฤศจิกายน 2552
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 และการติดตามตัวชี้วัดของผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามเอกสารงบประมาณ พ.ศ.2553
  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ , ไทย
   9 พฤศจิกายน 2552
  อบรมระบบการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ปีงบประมาณ 2553
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
   2 พฤศจิกายน 2552
  การเจรจาตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
   30 ตุลาคม 2552
  ประชุมปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 1/2553
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 ตุลาคม 2552
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบนโยบาย และชี้แจงแนวปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2553
  ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   31 สิงหาคม 2552
  ประชุมเรื่อง การจัดการข้อมูลด้านบุคลากร ในระบบ CMU-MIS
  ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
   14 สิงหาคม 2552
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เกษียณ : คุณสาโรจน์ จันทรคณา
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 กรกฏาคม 2552
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   30 มิถุนายน 2552
  อบรม เรื่อง แนวทางและวิธีการจัดทำงบประมาณและวิธีวิเคราะห์อัตรากำลัง
  โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ. เชียงใหม่ , ไทย
   26 มิถุนายน 2552
  โครงการ เวที KM Show & Share : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 หน่วยงาน
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   18 - 19 มิถุนายน 2552
  สัมมนาฝึกอบรมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ใน Module 1 เรื่อง Value Chain และ Strategic Planning
  โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   20 พฤษภาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 2/2552
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 พฤษภาคม 2552
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 - 26 เมษายน 2552
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี , ไทย
   9 เมษายน 2552
  ประชุมเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ประจำปี 2553
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 - 3 เมษายน 2552
  ประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ , ไทย
   26 มีนาคม 2552
  สัมมนาเรื่อง การนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา สายงานและหน่วยงานต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2551
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 มีนาคม 2552
  กิจกรรม กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1
  มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
   2 มีนาคม 2552
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  ห้องประชุม สสี ปันยารชุน , ไทย
   24 กุมภาพันธ์ 2552
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 1/2552
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   18 กุมภาพันธ์ 2552
  ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม ครั้งที่ 2/2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   10 กุมภาพันธ์ 2552
  สัมมนาเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 มกราคม 2552
  ประชุมคลินิกตัวชี้วัดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   12 มกราคม 2552
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบงานสารบรรณ e-office โครงการ CMU MIS
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   24 ธันวาคม 2551
  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้-จาก-น้องใหม่
  ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 ธันวาคม 2551
  ประชุมจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 2/2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 ธันวาคม 2551
  ประชุมจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 1/2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   3 ธันวาคม 2551
  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ เทคนิคการติดตามการทำงาน
  ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 พฤศจิกายน 2551
  ร่วมให้ข้อมูล Site Visit กับคณะอนุกรรมการประเมินผลการประเมินการดำเนินงานและผลลัพธ์ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ Good Practice ของสถาบันพระบรมราชชนก
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 พฤศจิกายน 2551
  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2551
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 พฤศจิกายน 2551
  สัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  พวงชมพู, คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   5 พฤศจิกายน 2551
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   4 พฤศจิกายน 2551
  สัมมนาเรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
  ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 ตุลาคม 2551
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การกำหนดแผนงาน KM ประจำปี 2552 และวางแผนการจัดการความรู้ในหน่วยงาน"
  ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 ตุลาคม 2551
  ฟังการนำเสนอการออมเงินและการวางแผนด้านการลงทุนจากธนาคารไทยพาณิชย์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   15 ตุลาคม 2551
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ความคือหน้าเว็บไซต์ KM และแผน KM ประจำปี 2552"
  ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 ตุลาคม 2551
  ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2552
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 ตุลาคม 2551
  ชีพจรกระบวนกร หัดขับ(เคลื่อน)
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   30 กันยายน 2551
  ฟังการนำเสนอบริการด้านการลงทุนของธนาคารกสิกรไทย
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 กันยายน 2551
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ความเข้าใจในกระบวนการ KM"
  ห้องสุนทรียเสวนา คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 กันยายน 2551
  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2551
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 สิงหาคม 2551
  ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2552
  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
   20 สิงหาคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2551
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 สิงหาคม 2551
  เสวนา "KM สู่การเรียนรู้ร่วมกัน"
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 สิงหาคม 2551
  ประชุมกลุ่มย่อย ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9/2551
  ห้องงานบริหารและธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   1 สิงหาคม 2551
  บรรยายพิเศษ เรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล สำหรับสายสนับสนุน
  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   30 กรกฏาคม 2551
  ประชุมกลุ่มย่อย ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8/2551
  ห้องงานบริหารและธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   29 กรกฏาคม 2551
  ประชุมกลุ่มย่อย ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7/2551
  ห้องพุดซ้อน คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   3 - 4 กรกฏาคม 2551
  โครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2551
  โรงแรมนอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ , ไทย
   27 มิถุนายน 2551
  ประชุมกลุ่มย่อย ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6/2551
  ห้องงานบริหารและธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   13 มิถุนายน 2551
  ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ (จากเดิม ระบบซี ไปสู่ ระบบแท่ง)
  ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ , ไทย
   11 มิถุนายน 2551
  ประชุมชี้แจงการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   6 มิถุนายน 2551
  ประชุมกลุ่มย่อย ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5/2551
  ห้องงานบริหารและธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   22 - 24 พฤษภาคม 2551
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ 14 สถาบัน
  โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ , ไทย
   15 พฤษภาคม 2551
  เสวนา "เพื่อสุข...สนุกกับงาน"
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 พฤษภาคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2551
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 เมษายน 2551
  ประชุมกลุ่มย่อย ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4/2551
  ห้องพุดซ้อน คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   24 เมษายน 2551
  ประชุมกลุ่มย่อย ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3/2551
  ห้องพุดซ้อน คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   22 เมษายน 2551
  ประชุมกลุ่มย่อย ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2/2551
  ห้องงานบริหารและธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   17 เมษายน 2551
  ประชุมกลุ่มย่อย ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1/2551
  ห้องงานบริหารและธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   9 เมษายน 2551
  ประชุมเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2552
  เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
   26 มีนาคม 2551
  สัมมนาเรื่อง การนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา สายงานและหน่วยงานต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2550
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 มีนาคม 2551
  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2551
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 - 15 มีนาคม 2551
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  ห้องสสี ปันยารชุน คณะเภสัชศาสตร์ และโรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จ.เชียงใหม่ , ไทย
   27 กุมภาพันธ์ 2551
  สัมมนาเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2550
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 - 27 กุมภาพันธ์ 2551
  อบรมเรื่อง กระบวนกร หัดขับ(เคลื่อน) (Knowledge Facilitator)
  ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร , ไทย
   11 ธันวาคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 พฤศจิกายน 2550
  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2550
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 พฤศจิกายน 2550
  ประชุมคลินิกตัวชี้วัดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของสกอ.และสมศ.
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   26 พฤศจิกายน 2550
  ประชุมคลินิกตัวชี้วัดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของ สกอ. และ สมศ.
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   21 พฤศจิกายน 2550
  อบรมเรื่อง ความก้าวหน้าของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเทคนิคการทำงานวิเคราะห์ และการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 พฤศจิกายน 2550
  อบรมเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการเสนอขอตำแหน่งชำนาญการ
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 พฤศจิกายน 2550
  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2550
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   9 ตุลาคม 2550
  ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2551
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 กันยายน 2550
  ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน
  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   5 กันยายน 2550
  อบรมการจัดทำภาระงานเข้าสู่ระบบ CMU-MIS สำหรับบุคลากร
  ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร , ไทย
   3 กันยายน 2550
  ฟังบรรยายเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ภาระงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   27 สิงหาคม 2550
  ประชุมคลินิกตัวชี้วัดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   16 สิงหาคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการติดตามผลสำเร็จของการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   12 กรกฏาคม 2550
  อบรมความรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรม 5 ส.
  ห้องบรรยาย 212 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 - 3 กรกฏาคม 2550
  รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ จาก มช. ประจำปีการศึกษา 2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 มิถุนายน 2550
  บรรยายพิเศษ กิจกรรม "ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM"
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   23 พฤษภาคม 2550
  อบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการแนะนำการใช้เครื่องมือดับเพลิงฯ
  ห้อง 401 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   11 พฤษภาคม 2550
  การใช้งานโปรแกรมจองห้องประชุม-ห้องเรียน
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   20 - 23 เมษายน 2550
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  รร.ไพส์นบิช ระยอง , ไทย
   11 เมษายน 2550
  ประชุมชี้แจงแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) คณะเภสัชศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2551
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   21 มีนาคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 10 ครั้งที่ 6/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   14 กุมภาพันธ์ 2550
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 10 ครั้งที่ 5/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   8 กุมภาพันธ์ 2550
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 10 ครั้งที่ 4/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   1 กุมภาพันธ์ 2550
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 10 ครั้งที่ 3/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   17 มกราคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 10 ครั้งที่ 2/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 มกราคม 2550
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 10 ครั้งที่ 1/2550
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 ธันวาคม 2549
  สัมมนาเรื่อง โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ประจำปี 2550
  ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   25 ธันวาคม 2549
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 10 ครั้งที่ 2/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 ธันวาคม 2549
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 10 ครั้งที่ 1/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 ธันวาคม 2549
  ประชุมคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ครั้งที่ 2/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   29 พฤศจิกายน 2549
  อบรมการใช้โปรแกรม Job Module
  ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   28 พฤศจิกายน 2549
  ประชุมคณะกรรมการจัดงานทำบุญปีใหม่ ครั้งที่ 1/2549
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   20 ตุลาคม 2549
  อบรมโปรแกรม Adobe Photoshop CS เบื้องต้น
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   1 กันยายน 2549
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "คู่มือปฏิบัติงานและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)"
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   19 - 20 มิถุนายน 2549
  รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ จาก มช.
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
   9 พฤษภาคม 2549
  ประชุมการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   3 พฤษภาคม 2549
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  ห้องสสี ปันยารชุน คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   2 พฤษภาคม 2549
  ประชุมติดตามการ Update ข้อมูล ในระบบ MIS
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   18 เมษายน 2549
  ประชุมส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้งบประมาณบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบกลาง ปี พ.ศ.2549
  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   10 เมษายน 2549
  ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2550
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   5 เมษายน 2549
  อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสำรวจข้อมูลอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   23 มีนาคม 2549
  อบรมเรื่อง ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   15 มีนาคม 2549
  สัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา สายงาน และหน่วยงานต่างๆ
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   10 มีนาคม 2549
  อบรม การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
  หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   17 มกราคม 2549
  ประชุมการชี้แจงนโยบายทิศทางการบริหารงานคณะฯ
  ห้องพวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   13 มกราคม 2549
  ประชุมเตรียมการสำหรับโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549
  ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี , ไทย
   23 ธันวาคม 2548
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนงานงบประมาณตามยุทธศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
  ห้องแสนตอ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ , ไทย
   31 ตุลาคม 2548
  ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
  ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ , ไทย
   26 ตุลาคม 2548
  ประชุมรับทราบถึงวิธีการดำเนินการและรับทราบข้อกำหนดสำหรับการสรรหาคณบดีก่อนที่จะมีการเสนอชื่อ
  ห้องกระถินณรงค์ อาคาร 6 คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   7 ตุลาคม 2548
  ประชุมการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2549
  ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี , ไทย
   6 ตุลาคม 2548
  ประชุมเตรียมการสำหรับงบประมาณประจำปี 2549 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549
  ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   12 กันยายน 2548
  รับฟังการนำเสนอสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2547
  ห้องพวงคราม-พวงชมพู คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
   23 - 10 ตุลาคม 2548
  อบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาระดับกลาง
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   2 มิถุนายน 2548
  อบรม การใช้โปรแกรม Dream Weaver
  ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
   27 พฤษภาคม 2548
  ประชุมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด งบกลาง ปี 2548
  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
   4 - 7 พฤษภาคม 2548
  โครงการพัฒนาทีมงานและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ จังหวัดระยอง , ไทย
   12 เมษายน 2548
  ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการลดค่าใช้จ่าย หมวดสาธารณูปโภค
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   25 มีนาคม 2548
  ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2549
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   18 มีนาคม 2548
  อบรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวบนโปรแกรม power point
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   17 มีนาคม 2548
  อบรมการใช้โปรแกรม MIS
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   15 มีนาคม 2548
  สัมมนาการนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา สายงาน และหน่วยงานต่าง ๆ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
   11 มีนาคม 2548
  ประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูล "ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ , ไทย

การร่วมกิจกรรม

   :: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ::

  วันที่เรื่องสถานที่
   6 สิงหาคม 2553
  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯ ประจำปี 2553 (Big Cleaning Day)
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   9 กันยายน 2552
  งานเปิดตัวโครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลในมหาวิทยาลัย
  ลานกิจกรรม อมช.
   6 สิงหาคม 2552
  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯ ประจำปี 2552 (Big Cleaning Day)
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 พฤษภาคม 2551
  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯ ประจำปี 2551 (Big Cleaning Day)
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   24 กรกฏาคม 2550
  กิจกรรม 5 ส. และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯ ประจำปี 2550
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   8 มิถุนายน 2549
  วันพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2549
  คณะเภสัชศาสตร์

   :: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ::

  วันที่เรื่องสถานที่
   5 กรกฏาคม 2555
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2555
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   27 เมษายน 2555
  พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี 2555
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   20 เมษายน 2555
  พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2555
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 มีนาคม 2555
  พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ (ครบรอบ 40 ปี)
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 ธันวาคม 2554
  งานทำบุญประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2555
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   21 ตุลาคม 2554
  ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   7 กันยายน 2554
  งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554
  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
   1 กรกฏาคม 2554
  พิธีหล่อเทียนพรรษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   22 เมษายน 2554
  พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส และพิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี 2554
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   31 มีนาคม 2554
  พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ปีจำปี 2554
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 ธันวาคม 2553
  งานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2553
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   16 กันยายน 2553
  งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553
  ห้องพยอม โรงแรมอมารีรินคำ จ.เชียงใหม่
   22 กรกฏาคม 2553
  พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2553
  สถานธรรมห้วยผาพูล ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
   15 กรกฏาคม 2553
  นำพวงหรีดไปแสดงความเสียใจแด่ ดร.กนก ฤกษ์เกษม ข้าราชการบำนาญ สังกัดศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   3 มิถุนายน 2553
  พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2553
  ประตูสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
   23 เมษายน 2553
  พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส และพิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี 2553
  คณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 ธันวาคม 2552
  งานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2553
  คณะเภสัชศาสตร์
   3 ธันวาคม 2552
  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมกันทั่วประเทศ
  ศาลากลาง จ.เชียงใหม่
   11 กันยายน 2552
  งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2552
  โรงแรมแกรนด์ เฮอริเทจ จ.เชียงใหม่
   3 สิงหาคม 2552
  ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณบัวจันทร์
  วัดช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่
   10 กรกฏาคม 2552
  งานเฉลิมฉลอง 45 ปี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
   2 กรกฏาคม 2552
  ถวายเทียนพรรษา
  วัดพระธาตุศรีวิชัย ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   25 มิถุนายน 2552
  พิธีหล่อเทียนพรรษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   4 มิถุนายน 2552
  พิธีทำบุญประตูเมืองสวนดอก
  ข่วงประตูเมืองสวนดอก จ.เชียงใหม่
   22 เมษายน 2552
  พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2552
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 ธันวาคม 2551
  พิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2552
  สนามกลาง คณะเภสัชศาสตร์
   5 ธันวาคม 2551
  โครงการ “ ปันน้ำใจต้านภัยหนาว ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2551
  โรงเรียนบ้านกองลอย อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
   15 สิงหาคม 2551
  โครงการสาระธรรมนำสุข ประจำปี 2551
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และตึกสงฆ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
   11 กรกฏาคม 2551
  ถวายเทียนพรรษา
  อารามพระบาทล้องอ้อ (บ้านป่าบง) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
   23 เมษายน 2551
  พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2551
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   31 มีนาคม 2551
  พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2551 ครบรอบ 36 ปี
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   15 กุมภาพันธ์ 2551
  โครงการสาระธรรมนำสุข ครั้งที่ 1/2551
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   28 ธันวาคม 2550
  งานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2551
  สนามกลาง คณะเภสัชศาสตร์
   21 กันยายน 2550
  งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2550
  โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จ.เชียงใหม่
   20 กรกฏาคม 2550
  ถวายเทียนพรรษา
  วัดเปิงฟ้าป่าอ้อย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
   5 กรกฏาคม 2550
  ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาคณะเภสัชศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   20 เมษายน 2550
  งานพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2550
  โถงหน้างานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์
   30 มีนาคม 2550
  พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2550 ครบรอบ 35 ปี
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   29 ธันวาคม 2549
  งานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2550
  สนามกลาง คณะเภสัชศาสตร์
   13 ธันวาคม 2549
  ธรรมะในสวน ครั้งที่ 2
  สวนหน้าคณะเภสัชศาสตร์
   6 ธันวาคม 2549
  ธรรมะในสวน ครั้งที่ 1
  สวนหน้าคณะเภสัชศาสตร์
   18 สิงหาคม 2549
  งานแสดงมุทิตาจิต ภญ.ศ.ดร.สสี ปันยารชุน เนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 80 ปี
  ห้องประชุม สสี ปันยารชุน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 คณะเภสัชศาสตร์
   29 มิถุนายน 2549
  ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   22 มิถุนายน 2549
  พิธีหล่อเทียนพรรษาของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2549
  คณะเภสัชศาสตร์
   31 พฤษภาคม 2549
  พิธีเปิด"มุมปันศรัทธาและอาทร" และกิจกรรมสุขเสวนา หัวข้อ "ธรรมะกับชีวิตประจำวัน"
  มุมปันศรัทธาและอาทร โถงงานห้องบริหารและธุรการ
   27 เมษายน 2549
  งานพิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2549
  โถงหน้างานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์
   31 มีนาคม 2549
  พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2549 ครบรอบ 34 ปี
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   30 ธันวาคม 2548
  งานทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2549
  สนามกลาง คณะเภสัชศาสตร์
   22 เมษายน 2548
  รดน้ำดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   31 มีนาคม 2548
  งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   :: เยี่ยมชม/ดูงาน ::

  วันที่เรื่องสถานที่
   8 กุมภาพันธ์ 2555
  ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ
  โรงพยาบายสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
   21 มกราคม 2553
  นำกระเช้าดอกไม้ (แทนคณบดี) แสดงความยินดีในงานพิธีเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน
  สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
   5 พฤศจิกายน 2550
  คณะเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   24 มกราคม 2550
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานระยะสั้นและระยะยาว
  ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
   15 พฤศจิกายน 2548
  คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าศึกษาดูงานนโยบายและแผน
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   3 สิงหาคม 2548
  คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงานนโยบายและแผน
  งานนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์

   :: บริการวิชาการ ::

  วันที่เรื่องสถานที่
   14 กุมภาพันธ์ 2554
  กิจกรรมเติมเต็มรักจากพี่...เพื่อน้อง
  โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.เชียงใหม่
   25 ธันวาคม 2553
  งานสปอร์ตเดย์ กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2553
  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   24 กันยายน 2553
  พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
  ลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   26 ธันวาคม 2552
  งานสปอร์ตเดย์ กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2552
  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   10 ธันวาคม 2552
  “ปันน้ำใจต้านภัยหนาว” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 5 ธันวาคม 2552
  โรงเรียนโป่งถืบ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
   7 สิงหาคม 2552
  ตรวจสุขภาพประจำปี 2552
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   13 กุมภาพันธ์ 2552
  โครงการเติมเต็มรักจากพี่...เพื่อน้อง
  โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่
   13 ธันวาคม 2551
  งานสปอร์ตเดย์ กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2551
  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   14 กุมภาพันธ์ 2551
  โครงการเติมเต็มรักจากพี่...เพื่อน้อง
  โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่
   22 ธันวาคม 2550
  งานสปอร์ตเดย์ กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2550
  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   4 ธันวาคม 2550
  ร่วมงาน "ปันน้ำใจต้านภัยหนาว" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
   16 ธันวาคม 2549
  งานสปอร์ตเดย์
  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   17 ธันวาคม 2548
  งานสปอร์ตเดย์
  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   8 กันยายน 2548
  รวมพลัง สร้างสุขภาพ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษา

  ปีที่จบคุณวุฒิสถาบัน
  2546
  ศษ.บ. (อุตสาหกรรมศึกษา)
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  2542
  ม.6 (วิทย์-คณิต)
  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.pharmacy.cmu.ac.th